• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni naukowcy łowią zasoby farmaceutyczne w morzu

  18.10.2010. 11:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednym z najbardziej cenionych na świecie produktów do pielęgnacji skóry jest "Creme de la Mer" - krem zawierający sfermentowane krasnorosty morskie do nawilżania skóry. Pierwotnym przeznaczeniem kremu opracowanego przez Maxa Hubera, naukowca z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, było leczenie poważnych oparzeń chemicznych. Przedsiębiorstwa na całym świecie pracują nad identyfikacją i wykorzystaniem rozmaitych, naturalnych źródeł związków chemicznych, które mogłyby okazać się skuteczne jako leki i inne produkty. Do tych prac przyłącza się zespół finansowanych ze środków unijnych naukowców, poszukujący w organizmach morskich substancji aktywnych biologicznie, które mogłyby nadawać się jako podstawa produktów farmaceutycznych.

  Projekt MAREX (Badanie zasobów morskich pod kątem bioaktywnych związków chemicznych - od odkrycia do zrównoważonej produkcji i zastosowań przemysłowych) otrzymał 6 mln EUR z tematu "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" (KBBE) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE na zebranie, wyizolowanie i sklasyfikowanie organizmów morskich, w tym ukwiałów, osłonic oraz mikro i makroalg z Morza Śródziemnego, Bałtyckiego i Arabskiego oraz z Atlantyku, Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.

  Partnerzy projektu MAREX, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii, badają pod mikroskopem chemicznie zmodyfikowane związki wyizolowane z organizmów morskich, które będzie można ewentualnie wykorzystać w medycynie.

  Zespół MAREX twierdzi, że chociaż proces jest złożony, wszechstronne i staranne planowanie ma kluczowe znaczenie i zapewni możliwości odnalezienia "interesujących, aktywnych związków chemicznych do opracowania farmaceutyków" przeciwko wielu chorobom, takim jak nowotwory.

  Najpierw trzeba zgromadzić próbki. Konsorcjum, w skład którego wchodzi 19 członków twierdzi, że proces ten nie wyrządzi szkody ekosystemom oceanów i mórz. Chociaż wykorzystywane są również istniejące zbiory próbek, to partnerzy koncentrują swoje wysiłki na materiałach, które nigdy wcześniej nie były testowane.

  "Od samego początku będziemy badać, czy dane algi lub inny surowiec morski można wykorzystać na skalę przemysłową" - wyjaśnia dr Päivi Tammela, naukowiec z Wydziału Farmacji Uniwersytetu Helsińskiego.

  Profesor uniwersytecki Jari Yli-Kauhaluoma i dr Paula Kiuru podkreślają, że związki chemiczne pozyskane z organizmów morskich mają zwykle bardzo złożoną strukturę chemiczną. Partnerzy projektu zamierzają zidentyfikować najbardziej podstawowe części strukturalne "najciekawszych związków chemicznych". Po uzyskaniu informacji zespół będzie w stanie uprościć strukturę złożonego związku chemicznego bez wpływu na jego aktywność biologiczną.

  Naukowcy i przedsiębiorcy z Belgii, Chile, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Indii, Polski, Libanu, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wlk. Brytanii i Włoch wnieśli do projektu największy wkład.

  Obok dążenia do opracowywania produktu przemysłowego, wyniki projektu MAREX przyczynią się do pobudzenia rozwoju i wydajności biotechnologii morskiej w Europie. Partnerzy będą pracować nad podnoszeniem poziomu świadomości w zakresie poszukiwania produktów biotechnologii morskiej oraz bioróżnorodności i potencjału morskiego.

  Uczestnicy projektu MAREX, którzy rozpoczęli prace w sierpniu 2010 r. i mają je kontynuować do lipca 2014 r., pomogą ostatecznie europejskim przedsiębiorstwom poszerzyć portfolio produktów do rozmaitych zastosowań, obejmujących sektor farmaceutyczny, nutraceutyczny, kosmetyczny, agrochemiczny i przetwórstwa żywności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zimne wysięki (ang. cold seeps) – strefy dna morskiego, w których przez nieciągłości i szczeliny powstałe w wyniku aktywności tektonicznej dochodzi do przesiąkania gazu ziemnego, ropy naftowej, solanki z głębszych warstw skorupy ziemskiej. W związku z wysoką koncentracją zredukowanych związków chemicznych (siarkowodoru, metanu i innych węglowodorów) stanowią dogodne siedlisko dla rozwoju chemosyntetyzujących bakterii i związanych z nimi zróżnicowanych zespołów organizmów z wyższych pięter troficznych. W biomach tych występuje wiele organizmów endemicznych. Określenie „zimne wysięki” odnosi się do temperatury wysięku, która jest zwykle niewiele wyższa niż temperatura otaczającej wody morskiej. Specyficzna topografia okolic zimnych wysięków jest wynikiem zróżnicowanych procesów geologicznych, fizycznych i reakcji chemicznych zachodzących pomiędzy wydobywającymi się spod dna substancjami a wodą morską oraz aktywności organizmów. Występowanie zimnych wysięków stwierdzono w wielu akwenach na całym świecie, głównie jednak na stokach kontynentalnych i w okolicach grzbietów śródoceanicznych. Chemiczna analiza jakościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Zazwyczaj wykorzystuje się charakterystyczne reakcje chemiczne dla poszczególnych grup związków. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Roztwór – homogeniczna mieszanina dwóch lub więcej związków chemicznych. Skład roztworów określa się przez podanie stężenia składników. W roztworach zwykle jeden ze związków chemicznych jest nazywany rozpuszczalnikiem, a drugi substancją rozpuszczaną. Który z dwóch związków uznać za rozpuszczalnik, jest właściwie kwestią umowną, wynikającą z praktyki i tradycji. Efekt izotopowy – występowanie różnic we własnościach fizycznych i chemicznych różnych izotopów tego samego pierwiastka chemicznego oraz związków chemicznych, posiadających dokładnie tę samą strukturę ale zawierających różne izotopy tego samego pierwiastka.

  Izolacja - proces (często wieloetapowy) wyodrębniania składnika lub składników z produktów pochodzenia naturalnego. Najczęściej stosowane techniki rozdziału w procesach izolacji związków chemicznych z produktów naturalnych to: ekstrakcja, chromatografia, sączenie, wirowanie i inne. Rezonans chemiczny (mezomeria) – sposób przedstawiania struktury związków chemicznych i innych indywiduów chemicznych za pomocą tzw. struktur granicznych. Faktyczna struktura cząsteczki jest opisywana przez kombinację liniową tych struktur.

  Metabolity wtórne – grupa związków organicznych, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Synteza związków określanych jako metabolity wtórne jest charakterystyczna dla roślin wyższych, grzybów i bakterii. Poznano kilkadziesiąt tysięcy związków zaliczanych do metabolitów wtórnych. Szacuje się, że może istnieć około 200 000 takich związków. W przypadku niektórych związków chemicznych występujących w komórkach roślinnych, ocena czy jest on bezpośrednio niezbędny do działania organizmu jest trudna. Izomeria optyczna - rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną aktywność optyczną. Pary takich izomerów nazywa się enancjomerami, a ich istnienie jest związane z cechą związków chemicznych zwaną chiralnością. Enancjomery danego związku stanowią swoje wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane. Czasami do izomerów optycznych zalicza się również diastereoizomery, które nie są jednak swoimi odbiciami lustrzanymi.

  Aktywność molowa związków chemicznych to efektywne stężenie tych substancji, uwzględniające odchylenia tych związków od zachowania idealnego, wynikające ze zjawisk dyfuzyjnych, lepkościowych lub elektromagnetycznych mających miejsce w stężonych roztworach lub gazach pod wysokim ciśnieniem.

  Sita molekularne – materiały nanoporowate, o ściśle określonym, wąskim zakresie rozmiarów porów, które posiadają zdolność selektywnego absorbowania cząsteczek związków chemicznych. Każdy rodzaj sit molekularnych posiada różną wielkość porów oraz strukturę kanałów.

  β-Jasmonidy (jasmoniany) – grupa organicznych związków chemicznych, do której zalicza się kwas jasmonowy, jasmonian metylu, kwas kukurbinowy (będący zredukowaną pochodną kwasu jasmonowego) oraz kilka stereoizomerów tych związków wykazujących aktywność biologiczną. Struktura jasmonidów jest podobna do prostaglandyn (hormonów zwierzęcych). Czystość substancji – procentowa zawartość wagowa głównej substancji stanowiącej dany produkt, po odjęciu od niej wszystkich zanieczyszczeń towarzyszących jej w tym produkcie. Najczęściej produktem, którego czystość określa się, jest pojedynczy związek chemiczny, ewentualnie może to być ściśle określona mieszanina związków chemicznych (np. roztwór wodny o określonym stężeniu). Stopniowana jest poprzez kolejne rzędy wielkości i służy do klasyfikacji produktów, surowców lub odczynników w celach handlowych lub technologicznych. W przypadku technologii i konkretnych procedur reakcji wymagana może być nie tylko minimalna czystość potrzebna do osiągnięcia zamierzonego efektu, ale na skalę przemysłową również maksymalna – aby nie podrażać kosztów produkcji. Zazwyczaj wraz ze wzrostem czystości substancji, jeszcze szybciej rośnie jej cena, jednak dla różnych substancji koszty uzyskania tej samej czystości mogą być bardzo różne. Np. koszt uzyskania żelaza o czystości 99,9% jest znacznie wyższy od rtęci o czystości 99,9999%.

  Proszek do pieczenia – jest to sypka mieszanina rozmaitych związków chemicznych, której podstawowym zadaniem jest spulchnianie produktów piekarniczych (chleba, ciast itp.).

  Dodano: 18.10.2010. 11:17  


  Najnowsze