• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt rozpoczyna przełomowe, ogólnoświatowe badania nad udarem

  28.03.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców otrzymał grant o wartości niemal 11 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE na opracowanie nowej metody leczenia udaru. Przełomowe, trzyetapowe badania kliniczne obejmą 1.500 ochotników, którzy przeszli udar leczony łagodną hipotermią. W ramach wcześniejszych badań pilotażowych ustalono, że schłodzenie mózgu osoby, która doznała udaru, w ciągu sześciu godzin od zdarzenia może zmniejszyć uszkodzenia organu. Partnerzy projektu EUROHYP-1 (Europejskie, wieloośrodkowe, losowe, trzyetapowe próby kliniczne hipotermii w połączeniu z najlepszą terapią medyczną w stosunku do najlepszej terapii medycznej bez hipotermii w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu) twierdzą, że ta procedura mogłaby potencjalnie pomóc każdego roku tysiącom Europejczyków.

  W skład konsorcjum EUROHYP-1, którego pracami zawiaduje Universitätsklinikum Erlangen w Niemczech, weszli naukowcy z 36 uczelni i szpitali z 25 krajów.

  "Projekt zakrojony na taką skalę nie byłby możliwy bez paneuropejskiego podejścia - żadnemu krajowi czy mniejszej grupie państw członkowskich nie udało się jak do tej pory zorganizować prób klinicznych schładzania terapeutycznego w przypadku udaru, mimo szeroko rozpowszechnionego uznania tego postępowania za istotną i obiecującą terapię" - wyjaśnia dr Malcolm Macleod, starszy wykładowca i kierownik ds. neuronauki eksperymentalnej w Ośrodku Klinicznych Badań nad Mózgiem przy Uniwersytecie w Edynburgu, Wlk. Brytania.

  Jak działa terapeutyczne schładzanie czyli hipotermia? Łagodzi uszkodzenia poprzez wprowadzenie mózgu w rodzaj hibernacji. To pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na tlen i zatrzymać postęp wszelkich dalszych uszkodzeń.

  Zespół EUROHYP pomaga w rozwoju badań nad udarem. "Udar to poważny zabójca" - mówi dr Macleod. "Codziennie 1.000 Europejczyków umiera z powodu udaru - to jedna osoba na 90 sekund - a około dwukrotnie większa liczba osób przeżywa, stając się jednak inwalidami. Nasze szacunki wskazują, że hipotermia może poprawić rokowania w przypadku ponad 40.000 Europejczyków rocznie."

  "Wyzwaniem jest obecnie pozyskanie w dość krótkim czasie 1.500 pacjentów po ostrym udarze niedokrwiennym mózgu, ze szczególnym naciskiem na osoby, które nie mają dostępu do naprawdę skutecznego leczenia lub takie, które wykazują ograniczoną reakcję na istniejące, standardowe interwencje" - mówi profesor Stefan Schwab z Wydziału Neurologii Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg w Niemczech, jeden z liderów w badaniach pilotażowych nad udarem leczonym hipotermiczne przeprowadzanych wcześniej, który teraz kieruje konsorcjum EUROHYP-1. "Na podstawie obecnie dostępnych danych, korzyści osobiste i gospodarcze, jakie przynosi zapobieganie zgonom i niepełnosprawności w następstwie udarów oznaczają, że nakłady na badania zwrócą się w niecały rok. W świetle starzenia się populacji, korzyści ze schładzania wykazane w badaniach pozwolą przygotować bazę dla przyszłych prac nad hipotermią, poszerzając możliwość zastosowania tego leczenia u jeszcze większej liczby pacjentów."

  W ramach projektu EUROHYP-1 wykorzystane zostaną dane uzyskane w toku 2. etapu badań klinicznych. Zespół jest również przekonany, że w przyszłości to przełomowe leczenie będzie można stosować w krajach słabo rozwiniętych, gdzie jest dostęp do narzędzi obrazowania mózgu w opiece poudarowej jest bardzo ograniczony.

  Eksperci szacują, że do roku 2016 liczba przypadków udarów osiągnie 1,4 mln. Jeżeli technika schładzania przyniesie owoce, to będzie można co roku pomóc około 350.000 chorych. To może obniżyć liczbę zgonów o 14.700 i zwiększyć o 25.000 liczbę osób, które nie cierpią na niepełnosprawność w następstwie udaru.

  W skład konsorcjum EUROHYP-1 weszli eksperci z Austrii, Australii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zawał mózgu (ang. cerebral infarction) – niedokrwienny udar mózgu. Od udaru mózgu spowodowanego zawałem mózgu należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: krwotok śródmózgowy i krwotok podpajęczynówkowy. Krwotok śródmózgowy (ang. intracerebral hemorrhage) – krwotoczny udar mózgu, nie będący krwotokiem podpajęczynówkowym. Od udaru mózgu spowodowanego krwotokiem śródmózgowym należy odróżnić dwa inne rodzaje udarów: zawał mózgu i krwotok podpajęczynówkowy. Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne – to półrocznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Grzegorz Opala.

  Kerry Allen Livgren (ur. 18 września 1949 roku) - amerykański muzyk i kompozytor, najbardziej znany jako współtwórca i były członek zespołu Kansas, z którego odszedł w 1983 roku. Kerry jest mężem Victori Carpenter z którą ma córkę, Katy Kristina. Pierwszego września 2009 roku, Livgren doznał udaru mózgu. Jego stan był określany jako "poważny, ale stabilny." Livgren częściowo odzyskał sprawność i powrócił do grania w projektach. Protokół badania – podstawowy dokument w badaniu klinicznym. Zawarte są w nim cel i hipoteza badawcza. Protokół obejmuje dokładny schemat przeprowadzenia badania klinicznego: liczbę i częstotliwość wizyt pacjenta, rodzaj wykonywanych testów i analiz, ilość i rodzaj pobieranych materiałów biologicznych. Na podstawie protokołu badacze zbierają dane medyczne które następnie wprowadzają do Kart Obserwacji Klinicznej. Weryfikacją danych wprowadzonych na podstawie protokołu bezpośrednio w ośrodku zajmuje się monitor badań klinicznych.

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej. Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Skala Alvarado (ang. Alvarado score) – dziesięciopunktowa skala stosowana w diagnostyce zapalenia wyrostka robaczkowego, oparta na objawach klinicznych i liczbie leukocytów. W oryginalnej pracy Alvarado proponował interwencję chirurgiczną u wszystkich pacjentów z liczbą punktów 7 lub więcej i obserwację u pacjentów z 5 lub 6 punktami. Kolejne badania kliniczne nie dowiodły skuteczności samej skali Alvarado, ale wykazywano, że skala może być przydatna w klasyfikowaniu pacjentów do badań obrazowych. Encefalomalacja, rozmiękanie mózgu (łac. encephalomalatio) – martwica rozpływna komórek tkanki nerwowej w danej części mózgu, spowodowana np. udarem mózgu.

  Śpiączka farmakologiczna – stosowana wyłącznie w zamkniętej opiece medycznej metoda leczenia polegająca na wyłączeniu funkcji mózgu odpowiedzialnych za odbieranie bodźców zewnętrznych. Podczas ś.f. następuje odseparowanie sfer mózgu działających automatycznie od tych, które reagują na środowisko zewnętrzne.

  Terapia logopedyczna – leczenie zaburzeń mowy wykorzystujące osiągnięcia logopedii. Szczególne zastosowanie terapia logopedyczna znajduje np. po udarze mózgu, jeśli w jego trakcie u chorego doszło do uszkodzenia ruchowego ośrodka mowy – Broki i pojawiła się afazja ruchowa, bądź przy uszkodzeniu czuciowego ośrodka mowy (Wernickego) z afazją czuciową.

  Dziedziczne angiopatie amylodiowe (krwotoczne amyloidozy mózgowe, angiopatie kongofilne, ang. cerebral amyloid angiopathy, CAA) – heterogenna etiologicznie grupa chorób naczyń tętniczych związanych z odkładaniem amyloidu w ścianie naczyń tętniczych mózgu. Osłabione naczynia łatwo pękają, co prowadzi do krwotoku śródmózgowego i udaru mózgu. Wyróżniono kilka typów CAA, których nazwy odzwierciedlają narodowość pierwszych zdiagnozowanych i przedstawionych w piśmiennictwie pacjentów: Niedokrwienie mózgu (ang. cerebral ischaemia, łac. ischaemia cerebri) – zaburzenie krążenia krwi w mózgu, spowodowane zakrzepem, skurczem lub uszkodzeniem ściany w określonej tętnicy doprowadzającej krew do mózgu, zatorem takiej tętnicy (najczęstsze są zatory sercowopochodne - materiał zatorowy np. skrzeplina pochodzi z jam serca lub tętniczo-tętnicze - materiałem zatorowym jest skrzeplina przyścienna w tętnicy). Niedokrwienie mózgu może dawać objawy przemijające i jeśli wycofują się one w ciągu 24 godzin, to określamy je jako przejściowe niedokrwienie mózgu czyli TIA, może też spowodować uszkodzenie trwałe i wtedy jest ono określane jako udar mózgu niedokrwienny.

  Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w badaniach kwestionariuszowych, także: telefonicznych, pocztowych, internetowych. W niektórych typach badań respondenci dobierani są do badań na podstawie założeń badania probabilistycznego. W praktyce opisu badań używa sie również słowa respondent w stosunku do pojedynczje osoby, która nie jest dobierana losowo, a z która prowadzi się na przykład wywiad swobodny. Syndrom obcego akcentu – rzadki zespół chorobowy, występujący w następstwie uszkodzeń mózgu spowodowanych np. jego udarami lub urazami. Odnotowano także dwa przypadki, kiedy był następstwem zaburzeń rozwojowych.

  Głęboka stymulacja mózgu (ang. deep brain stimulation - DBS) – chirurgiczna metoda leczenia, polegająca na implantacji urządzenia zwanego rozrusznikiem mózgu, które wysyła impulsy elektryczne do określonej części mózgu.

  Dodano: 28.03.2012. 16:17  


  Najnowsze