• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijny projekt stymuluje innowacje w szczepieniach

  17.06.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Opracowywanie nowych szczepionek to stały wymóg globalnej walki z zagrażającymi życiu chorobami. Niemniej innowacyjny rozwój jest często utrudniony przez problemy, takie jak fragmentaryzacja wiedzy specjalistycznej, ograniczone finansowanie czy zasoby intelektualne.

  Teraz realizowany pełną parą paneuropejski projekt współpracy stawia sobie za cel pokonanie tych przeszkód z otwartą przyłbicą.

  Projekt TRANSVAC (Europejska sieć badań naukowych i rozwoju szczepionek), który otrzymał 10 mln EUR z tematu "Infrastruktury badawcze" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, gromadzi różne podmioty zajmujące się opracowywaniem szczepionek, aby mogły wymieniać się wiedzą ekspercką i pracować wspólnie nad stworzeniem nowych, dostępnych wakcyn.

  Projekt wspólnej infrastruktury TRANSVAC, który rozpoczął się w 2009 r. i potrwa do 2013 r., to wspólne działanie grup badawczo-rozwojowych (B+R), projektantów testów i producentów szczepionek. Koordynowany centralnie przez Europejską Inicjatywę na Rzecz Szczepień (EVI) projekt TRANSVAC stawia sobie za główny cel wspomaganie koordynacji prac 13 niezależnych partnerów z siedzibą w Holandii, Niemczech, Szwajcarii i Wlk. Brytanii.

  Projekt TRANSVAC, który nie koncentruje wyłącznie na jednej konkretnej chorobie, przyniesie pionierskie metodologie i urzeczywistnienie "szczepionek jutra". Szczepienia to jedne z najbardziej rentownych interwencji zdrowotnych, które już przyczyniły się do znacznego opanowania śmiertelnych chorób na świecie, takich jak polio, tężec czy odra. Obecnie podejmowane na świecie badania naukowe koncentrują się na chorobach takich jak malaria, która zabiła w 2008 r. niemal 1 mln osób na świecie, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

  Oprócz tego, że szczepionki są niezbędne dla ochrony zdrowia na świecie, ich opracowywanie jest również motorem innowacyjności.

  Infrastrukturalny projekt TRANSVAC przyspieszy farmaceutyczne i kliniczne prace nad obiecującymi kandydatami na szczepionki poprzez wyrównywanie różnic między badaniami akademickimi a testami klinicznymi za pomocą starannego zarządzania postępami w tych pracach - od przedklinicznych modeli zwierzęcych po wczesne badania prognostyczne na ludziach.

  Chociaż wiedza ekspercka na temat wielu typów chorób jest już dostępna w Europie, na dzień dzisiejszy istnieje bardzo ograniczona koordynacja między grupami B+R zajmującymi się szczepionkami, projektantami testów i producentami szczepionek. Projekt TRANSVAC ma nadzieję połączyć te punkty.

  Jednym z punktów zainteresowania projektu jest poszerzanie istniejącej wiedzy o adiuwantach - środkach farmakologicznych, które mogą zmodyfikować oddziaływanie innych środków, takich jak leki czy szczepionki po dodaniu ich do szczepionki w celu pobudzenia reakcji układu immunologicznego. Partnerzy projektu przyjrzą się również znormalizowanym odczynnikom i testom, mikrotestom, modelom zwierzęcym oraz charakterystyce i produkcji białek.

  Wypracowana wiedza jest również udostępniana grupom spoza Europy, które mogą ubiegać się o dostęp do usług oferowanych bezpłatnie przez partnerów TRANSVAC. Obejmują one dostęp do adiuwantów, modeli zwierzęcych, znormalizowanych odczynników i testów oraz wydajnych analiz molekularnych, takich jak głębokie sekwencjonowanie czy analiza mikromacierzy. Obecnie otwarte jest zaproszenie dotyczące bezpłatnych usług w opracowywaniu szczepionek, które zostanie zamknięte 31 lipca 2011 r.

  Projekt TRANSVAC koncentruje się również na stronie szkoleniowej poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie opracowywania szczepionek na wiele nadchodzących lat. Kolejne sesje szkoleniowe odbędą się w Laboratorium Opracowywania Szczepionek przy Uniwersytecie w Lozannie, centrum współpracującym z WHO z siedzibą w Epalinges, Szwajcaria.

  Chociaż sieć TRANSVAC została początkowo utworzona przez 13 partnerów, każda europejska grupa może ubiegać się o członkowstwo, o ile wniesie pewne istotne doświadczenia, obiekty lub zasoby - zgodnie z podejściem opartym na współpracy, na którym opiera się projekt.

  Wszyscy partnerzy projektu są zgodni, co do ostatecznych celów projektu: doskonale rozwijająca się europejska sieć opracowywania szczepionek i znaczący wkład w zwalczenie najbardziej zjadliwych chorób na świecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  CD Projekt RED – polski producent gier komputerowych, powstały w 2002 roku jako spółka zależna od CD Projekt (pierwszej spółki o tej nazwie, obecnie cdp.pl). Studio należało do holdingu CD Projekt Investment, połączonego później ze spółką Optimus. Siedziba firmy znajdowała się w Warszawie. W ramach późniejszych licznych przekształceń spółki-matki, CD Projekt RED stało się oddziałem prawnie będącym częścią spółki CD Projekt SA (do listopada 2012 CD Projekt RED SA). Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. AGNULA (ang. A GNU/Linux distribution for audio – dystrybucja GNU/Linuksa dla dźwięku). Rozpoczęty przez Komisję Europejską projekt, mający na celu stworzenie dwóch dystrybucji Linuksa, które mogłyby być używane do obróbki muzyki i dźwięku: ReHMuDi (REd Hat MUltimedia DIstribution) oraz DeMuDi (DEbian MUltimedia DIstribution). W praktyce jednak, projekt rozwinął się do tego stopnia, że jest traktowany jako kombajn multimedialny z wieloma praktycznymi rozwiązaniami, które nie są spotykane nawet w komercyjnych systemach pracy nad materiałami multimedialnymi.

  Piramida TRY 2004 w Shimizu - jest to projekt ogromnej piramidy, która ma powstać w zatoce Tokio (Japonia). Projektanci zakładają, że piramida pomieści około 750 tys. osób oraz będzie miała wysokość około 4 kilometrów. Zaproponowana struktura jest tak duża, że nie może być zbudowany z materiałów dostępnych obecnie, ze względu na ich masę własną. Projekt opiera się na materiałach dostępnych w przyszłości, na przykład superlekkich nanorurkach węglowych.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891. Misja New Worlds – projekt planujący budowę dużego okultera w przestrzeni kosmicznej stworzony do blokowania światła w pobliżu gwiazd, w celu obserwowania na ich orbitach planet. Obserwacje mogłyby być podjęte z istniejącego teleskopu kosmicznego, prawdopodobnie z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który jest w fazie projektu i budowy, lub specjalnie stworzonego do tego celu teleskopu światła widzialnego, mającego na celu tylko znajdowanie planet. Program w latach 2004-2008 finansowany był przez NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), i kierowany przez dr. Webstera Casha z University of Colorado w Boulder, we współpracy z Ball Aerospace & Technologies Corp., Northrop Grumman, Southwest Research Institute i innymi. W 2010 r. projekt szukał wsparcia finansowego w NASA i w innych źródłach w wysokości 3 mld dolarów, wskutek czego rozpoczęcie projektu mogłoby być możliwe w 2011 r. (projekt został wymieniony przez NASA w planach strategicznych na rok 2011), a teleskop mógłby zostać uruchomiony w 2019 r., a starshade w 2020 r., natomiast rozpoczęcie badań naukowych nastąpiłoby w 2020 r.

  Standardy kodowania GNU (The GNU coding standards) to zestaw reguł i wskazówek dotyczących pisania programów komputerowych, które są konsekwentnie stosowane w obrębie systemu GNU. Dokumentacja standardu jest częścią Projektu GNU i jest dostępna na stronie internetowej projektu . Podczas, gdy standard skupiony jest głównie wokół pisania wolnego oprogramowania dla GNU w języku C, większość można zaaplikować ogólnie do oprogramowania. Projekt GNU w szczególności zachęca swoich zwolenników aby zawsze starać się podążać za tymi standardami, niezależnie od tego czy program jest napisany w C. Styl formatowania kodu w C jest szeroko rozpowszechniony w środowisku wolnego oprogramowania. Niezależnie od tego każdy może stosować te wskazówki. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. DotGNU – projekt GNU mający na celu stworzenie i rozwijanie implementacji platformy .NET, która będzie stanowić Wolne Oprogramowanie. Jest to inicjatywa podobna do projektu Mono.

  Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Dodano: 17.06.2011. 18:17  


  Najnowsze