• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • W ramach nowego projektu unijnego sprawdzony zostanie standard europejskich szpitali

  07.07.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Unia Europejska dofinansowuje na kwotę 3 mln EUR badania nad sposobem podniesienia standardów jakości i bezpieczeństwa w unijnych szpitalach. Dzięki dofinansowaniu zespół badawczy będzie mógł opracować przewodnik po najlepszych praktykach dla szpitali oraz ramy oceny, na ile spełnione są określone standardy.

  Akademia JĂśnkĂśping na Rzecz Poprawy Zdrowia i Dobrobytu w Szwecji jest jednym z sześciu członków konsorcjum zaangażowanych w projekt pt. "Jakość i bezpieczeństwo w unijnych szpitalach - oparty na badaniach naukowych przewodnik wdrażania najlepszych praktyk i ram oceny wyników".

  Projekt jest finansowany z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Jednym z podstawowych celów programu pracy "Zdrowie" 7PR jest zapewnienie lepszej opieki zdrowotnej obywatelom Unii poprzez poprawę jakości, sprawności i solidarności systemów opieki zdrowotnej w Europie.

  Wnioski z publikacji z 2001 r., "Hospitals in a changing Europe" (pod red. M. McKee i J. Healy), wskazują, że szpitale wykorzystują od 40% do 70% krajowego budżetu na opiekę zdrowotną. To oznacza, że szpitale otrzymują bezpośrednio około połowę wszystkich środków przeznaczanych na utrzymanie w zdrowiu populacji danego kraju. Zapewnienie ich dobrego funkcjonowania w oparciu o określone kryteria związane z jakością i bezpieczeństwem jest zatem nieodzowne.

  Profesor Gerd AhlstrĂśm, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w JĂśnkĂśping, powiedział, że projekt dofinansowywany ze środków unijnych stanowi dowód na to, iż jakość i bezpieczeństwo zyskują na znaczeniu oraz że badania naukowe i edukacja mają swój wkład do wniesienia w przyszłą opiekę zdrowotną i socjalną.

  Naukowcy opracują dwa istotne dokumenty (przewodnik wdrażania najlepszych praktyk i ramy oceny wyników) w oparciu o wyniki serii 10 studiów przypadku poświęconych podnoszeniu jakości i bezpieczeństwa. Wyniki zapewnią europejskiemu sektorowi opieki zdrowotnej, w szczególności decydentom, naukowcom, studentom i praktykom, większą przejrzystość w zakresie obecnie funkcjonujących systemów oraz ich sprawności w zapewnianiu optymalnej jakości i bezpieczeństwa.

  "Na dzień dzisiejszy posiadamy ograniczoną wiedzę na temat tego, co sprawdza się najlepiej w różnych okolicznościach" - wyjaśnił Johan Thor, dyrektor Akademii JĂśnkĂśping na Rzecz Poprawy Zdrowia i Dobrobytu. "Takie informacje są szczególnie istotne teraz, kiedy coraz więcej pacjentów poszukuje opieki zdrowotnej w Europie poza granicami swojego kraju."

  "Ten projekt umożliwi nam lepsze zrozumienie i poszerzy obecną wiedzę, dzięki możliwościom porównania doświadczeń wielu systemów opieki zdrowotnej" - dodaje.

  Koordynatorem projektu jest King's College London w Wlk. Brytanii, a wśród uczestników znalazły się Wydział Polityki i Zarządzania Zdrowiem Uniwersytetu Erazma w Holandii oraz Centrum Bezpieczeństwa Pacjenta i Jakości Świadczeń Imperial College London w Wlk. Brytanii.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Akademia JĂśnkĂśping na Rzecz Poprawy Zdrowia i Dobrobytu
  http://www.hj.se/doc/8286

  Medyczne badania naukowe w 7PR:
  http://cordis.europa.eu/fp7/health/

  Źródło danych: Szwedzka Rada ds. Nauki
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Szwedzkiej Rady ds. Nauki

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego: Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”). Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Technologia medyczna - w ujęciu szerokim to dowolny rodzaj wiedzy zaangażowanej w realizację zadań i osiąganie określonych rezultatów systemu opieki zdrowotnej. W ujęciu wąskim technologie medyczne to środki niematerialne (wiedza, umiejętności, procedury, rozwiązania organizacyjne) i materialne (leki, urządzenia) związane bezpośrednio lub pośrednio z udzielanymi świadczeniami opieki zdrowotnej i konkretnymi interwencjami (leczniczymi, diagnostycznymi, rehabilitacyjnymi bądź prewencyjnymi).

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego: Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce.

  Dodano: 07.07.2009. 15:11  


  Najnowsze