• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • We Wrocławiu powstanie ośrodek gromadzący dane medyczne pacjentów

  19.05.2010. 01:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Umowę na utworzenie ogólnopolskiego ośrodka, w którym gromadzone będą dane medyczne pacjentów, podpisano 14 maja w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Koszt inwestycji zrealizowanej częściowo ze środków unijnych wyniesie 75 mln zł.

  "Ogólnopolski ośrodek innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia" powstanie przy nowym Centrum Klinicznym przy ul. Borowskiej w ramach Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo-Technologicznego.

  Jak powiedział prezes zarządu parku technologicznego Wojciech Homola, projekt zakłada m.in. budowę Centrum Przetwarzania Danych serwerowni, w której będą gromadzone i przetwarzane dane medyczne pacjentów. "Pozwoli to na rozwój nowoczesnych e-usług w sektorze ochrony zdrowia m.in. teleradiologii, czyli przesyłania badań radiologicznych na odległość do opisu przez specjalistę" - mówił prezes.

  Pacjent podczas wizyty w szpitalu czy u lekarza będzie musiał wyrazić zgodę na zachowanie i przetwarzanie swoich danych. Homola zaznaczył, że początkowo do rejestrów trafią podstawowe informacje, takie jak np. grupa krwi, przebyte choroby czy alergie. "Baza danych będzie się jednak systematycznie powiększała i docelowo mają się tam znaleźć dane obrazowe, czyli np. wyniki tomografii i rezonansu magnetycznego USG" - dodał.

  Z zebranych informacji korzystać będą mogli jedynie upoważnieni przez pacjenta lekarze, a dane będzie można przeglądać korzystając z przeglądarki internetowej. Pozwoli to również na prowadzenie wideokonferencji i przeprowadzenia konsultacji czy analizowania trudnych przypadków za pośrednictwem internetu.

  "Pierwsze projekty zakładają, że z centrum będzie mogło korzystać 19 szpitali z województwa dolnośląskiego i placówki w województwach sąsiadujących z Dolnym Śląskiem" - zapowiedział Homola.

  Plany zakładają budowę czterokondygnacyjnego budynku wyposażonego w najnowocześniejsze sprzęt informatyczny i infrastrukturę. "Dane muszą być dostępne 24 godziny na dobę. Nie będzie ani chwili przestoju, bo będą to informacje ratujące życie, dlatego w razie awarii energetycznej w budynku zamontowane zostaną m.in. generatory prądu" - mówił Homola.

  Zdaniem prorektora ds. klinicznych wrocławskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. Jerzego Rudnickiego, powstanie centrum poprawi jakość oraz możliwość właściwego i szybkiego leczenia pacjentów. "Dzięki centrum i telemedycynie będziemy mogli na odległość udzielać porad tym jednostkom, które posiadają odpowiednie urządzenia, ale brakuje im odpowiedniej kadry do zdiagnozowania konkretnego przypadku" - podkreślił Rudnicki.

  Warta blisko 75 mln zł inwestycja ma być gotowa najpóźniej w pierwszym półroczu 2012 r. Projekt został dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka. MIC

  PAP - Nauka w Polsce

  kap

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS). Centrum Medyczne w Teksasie (ang. Texas Medical Center, hiszp. Centro Médico de Texas) – największe centrum medyczne w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie. Siedziba centrum znajduje się w Houston, w stanie Teksas, niemniej jednak kilka placówek badawczych znajduje się Galveston, na terenie tamtejszego uniwersytetu. W skład kompleksu wchodzi 49 instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami medycyny, 13 szpitali specjalistycznych, dwie szkoły medyczne, 4 centra stomatologiczne, centrum nauk farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego. Cały obszar, które zajmuje centrum medyczne jest łącznie większy niż centrum miasta Dallas. Corocznie Texas Medical Center jest odwiedzane przez 5 milionów pacjentów, w tym ponad 10 tysięcy wizyt pacjentów spoza Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Centrum Medyczne Uniwersytetu stanu Teksas w Galveston stało się oficjalnie częścią Texas Medical Center, a zarazem pierwszą instytucją tego typu w kraju włączaną w skład centrum znajdującą się poza granicami miasta Houston. Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu.

  MedlinePlus – internetowa baza gromadząca informacje medyczne dla pacjentów, ich rodzin i pracowników służby zdrowia, powstała z inicjatywy National Library of Medicine. Zawiera dane z National Library of Medicine, National Institutes of Health, a także innych amerykańskich agencji rządowych. Jest dostępna w języku angielskim i hiszpańskim. Dynamic Datacenter (Dynamic Data Center, DDC, z j. angielskiego: dynamiczne centrum danych) to pojęcie promowane przez Microsoft, dotyczące implementacji Dynamic Systems Initiative (DSI). Dzięki rozwiązaniom DDC można zautomatyzować proces instalacji systemu operacyjnego na serwerach oraz konfigurację macierzy dyskowych. Założeniem DDC jest uproszczenie wdrażania serwerów przy pomocy oprogramowania typu Automated Deployment Services (ADS). Oprogramowanie takie przyjmowałoby jako dane wejściowe plik XML opisujący dostępne zasoby sprzętowe i topologię wymaganą przez daną aplikację i na podstawie takiego pliku wdrażałoby wymaganą infrastrukturę. Dynamiczne centrum danych charakteryzuje się:

  Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Datagram – blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, zawierający wszelkie niezbędne informacje do przesłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego, bez konieczności wcześniejszej wymiany informacji przez te hosty. Podstawowa jednostka przesyłania danych w sieciach pakietowych, w których czas i kolejność dostarczenia kolejnych jednostek danych nie są gwarantowane.

  Notaryzacja - rejestracja danych z udziałem zaufanej strony trzeciej, co pozwoli zapewnić później poprawność charakterystyk danych takich jak zawartość, źródło pochodzenia, czas i dostarczenie. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  Dane wrażliwe, dane sensytywne – termin potoczny, nie występujący w ustawie o ochronie danych osobowych, oznaczający grupę szczególnie chronionych danych osobowych.

  Dane przestrzenne – dane dotyczące obiektów, zjawisk lub procesów, które znajdują się w przyjętym układzie współrzędnych. Dane te określają położenie, wielkość, kształt oraz związki topologiczne zachodzące między tymi obiektami, zjawiskami lub procesami. Dane przestrzenne, w formie cyfrowej, mogą występować jako dane rastrowe lub dane wektorowe. Obraz tych danych składa się na treść mapy numerycznej.

  Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – zbiór danych, mogący stanowić element systemu informatycznego do obsługi szpitala (HIS – Hospital Information System) przechowujący całość lub wybrane elementy dokumentacji medycznej indywidualnej (odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych) i zbiorczej (odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych). Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu.

  Elektroniczne przetwarzanie danych, EPD (ang. Electronic Data Processing, EDP) – ogólne określenie funkcji spełnianych przez urządzenia elektronicznej techniki cyfrowej (komputery i sprzęt pomocniczy), a zwłaszcza funkcji niebędących wyłącznie obliczeniowymi, jak np. przetwarzanie tekstów, grafika komputerowa, automatyzacja prac biurowo-administracyjnych, wspomaganie projektowania itp.
  Dane przetwarzane przez komputery mogą być cyfrową reprezentacją dowolnych informacji: tekstowych, obrazowych, dźwięków, obrazów filmowych.

  Dodano: 19.05.2010. 01:18  


  Najnowsze