• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wkrótce sympozjum poświęcone rzadkim nowotworom ginekologicznym

  19.11.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ginekolodzy-onkolodzy, położnicy i przedstawiciele pozostałych specjalności onkologicznych spotkają się w Warszawie, by rozmawiać na temat rzadkich nowotworów ginekologicznych. Sympozjum, w dniach 26-27 listopada, organizuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

  "Rzadkie nowotwory ginekologiczne to grupa nowotworów o rzadszym występowaniu w populacji kobiet. Do takich nowotworów należą mięsaki macicy, nowotwory sromu i pochwy oraz nowotwory trofoblastu. Ze względu na rzadsze występowanie, często objawy mogą być przeoczone zarówno przez chorych, jak i personel medyczny" - informuje PAP prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii w Warszawie.

  Podczas dwudniowego spotkanie będzie mowa o poszczególnych, rzadko występujących nowotworach, ich specyfice, metodach diagnostyki, zasadach leczenia, a także o diagnostyce wirusologicznej i zasadach stosowania szczepionek oraz możliwości zachowania płodności po leczeniu onkologicznym.

  Z wykładem specjalnym na temat profilaktyki zaburzeń hematologicznych w trakcie prowadzonej chemioterapii wystąpi prof. Matti Aapro.

  Jak mówi prof. Bidziński, wiedza i doskonalenie umiejętności jest receptą na lepszą wykrywalność tych guzów, gdyż im wcześniej zostanie rozpoznany nowotwór, tym większa możliwość wyleczenia choroby.

  "Część z tych guzów ma bardzo znaczącą dynamikę i może w krótkim czasie doprowadzić do zgonu, a zatem są poważnym problemem medycznym. Ich leczenie jest zróżnicowane i wymaga zastosowania niejednokrotnie skojarzonych metod, np. chirurgii, radioterapii oraz chemioterapii w różnych sekwencjach czasowych" - dodaje profesor.

  Podczas Sympozjum odbędzie się także Walne Zgromadzenie członków PTGO.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Jan Zieliński (ur. 28 maja 1930 w Gośniewicach, zm. 24 maja 2009 w Warszawie) – polski ginekolog i onkolog, profesor dr. hab., w latach 1984–2001 kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie. Założyciel Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, propagator profilaktyki raka żeńskich narządów rozrodczych. Nowotwory drobnookrągłoniebieskokomórkowe (ang. small round (blue) cell tumors) – grupa nowotworów złośliwych występujących przede wszystkim u dzieci. Wspólną cechą tych nowotworów jest ich niskie zróżnicowanie. Guzy zbudowane są z morfologicznie podobnych, małych komórek z okrągłymi, dużymi, silnie hiperchromatycznymi jądrami komórkowymi, barwiącymi się hematoksyliną i eozyną na granatowo; stad nazwa grupy tych guzów. Należą tu: Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Nowotwory szczęki – nowotwory wychodzące z zatok przynosowych (szczękowej, klinowej, sitowej) oraz kości szczękowej. Obszar ten nazywamy "masywem szczękositowym" i dzielimy go na tzw. suprastrukturę, mezostrukturę i infrastrukturę. Nowotwory występujące w tej okolicy są rzadkie i stanowią 0,5-1% wszystkich nowotworów złośliwych. Najczęściej rozwija się rak płaskonabłonkowy (85-90% przypadków) z błony śluzowej zatok. Rzadziej spotykany jest rak gruczołowy i oblak (cutaneous carcinoma - gruczolakorak oblakowaty). Szkliwiak (adamantinoma) spotykany jest częściej w żuchwie. Nowotwory z tkanki łącznej: mięsaki kostne (osteosarcoma), włókniakomięsaki (fibrosarcoma) i chrzęstniakomięsaki (chondrosarcoma) występują rzadko, przebiegają niezwykle złośliwie, a wyleczenie ich zdarza się tylko wyjątkowo. Z innych mięsaków należy wymienić mięsaki limfatyczne (lymphosarcoma). Łagodne nowotwory spotykane w tej okolicy to różnorodne torbiele (zębopochodne), dysplazja kości i włókniak kostny.

  Nowotwory kości mogą być pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Pierwotne nowotwory kości są rzadkie, stanowią zaledwie około 1% wszystkich nowotworów człowieka; mogą się różnicować w kierunku tkanki kostnej (nowotwory kościotwórcze) bądź tkanki chrzęstnej (nowotwory chrzęstotwórcze), albo nie należeć do żadnej z tych grup, jak mięsak Ewinga. Najczęstszymi zmianami nowotworowymi kości są przerzuty. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.

  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności.

  Dodano: 19.11.2010. 00:19  


  Najnowsze