• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zakaz palenia to ratunek dla życia

  29.11.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uwaga palacze! Wyniki nowych badań pokazują, że bierne palenie odpowiada każdego roku za ponad 600.000 zgonów, co stanowi 1% wszystkich zgonów. Tragiczne jest to, że 165.000 spośród tych przypadków dotyczy dzieci. Wyniki, zaprezentowane przez zespół ekspertów z Finlandii, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Szwecji, zostały opublikowane w internetowym wydaniu czasopisma The Lancet. W ramach przedstawianych badań po raz pierwszy zbadano sposób, w jaki wdychanie dymu tytoniowego z otoczenia oddziałuje na nas wszystkich.

  Z uwagi na fakt, że rok 2004 był ostatnim, za jaki dostępne były wyczerpujące dane z wszystkich 192 państw objętych przeglądem, eksperci wykorzystali dane za ten okres, aby zapewnić spójność. Naukowcy obliczyli wskaźnik "lat życia skorygowanych niepełnosprawnością" (DALY), który jest sumą potencjalnej liczby lat życia utraconych z powodu przedwczesnej śmierci i liczby lat aktywnego życia utraconych z powodu niepełnosprawności.

  Eksperci odkryli, że w 2004 r. narażonych na bierne palenie było 40% dzieci, 35% kobiet niepalących i 33% mężczyzn niepalących. Konkluzja jest taka, że wystawienie na działanie dymu tytoniowego doprowadziło do 602.000 zgonów, a konkretnie 379.000 z powodu choroby niedokrwiennej serca; 165.000 z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych; 36.900 z powodu astmy i 21.400 w następstwie raka płuc. Analiza pokazuje, że zgony kobiet stanowią 47% przypadków wynikających z biernego palenia, natomiast zgony dzieci i mężczyzn stanowią odpowiednio 28% i 26%.

  Wzrost wskaźnika DALY z powodu wdychania dymu tytoniowego z otoczenia wyniósł 10,9 milionów, stanowiąc 0,7% całkowitego obciążenia chorobami na świecie wyrażonymi wskaźnikiem DALY w tym roku, z czego 61% tej liczby dotyczy dzieci. Choroby, które mały największy wpływ to infekcje dolnych dróg oddechowych u dzieci poniżej 5 roku życia, które stanowiły 54% całości, na kolejnym miejscu uplasowała się choroba niedokrwienna serca u dorosłych (26%) astma u dorosłych (11%) i astma u dzieci (6%).

  Podczas gdy podobne ilości osób dorosłych umierały na skutek biernego palenia we wszystkich krajach niezależnie od poziomu dochodów, to w krajach o niskim i średnim poziomie dochodów odnotowano wyższą liczbę zgonów powiązanych z wdychaniem dymu tytoniowego wśród dzieci. Naukowcy odkryli, że ponad 43.000 dzieci zmarło z powodu biernego palenia w Afryce, w porównaniu z 71 zgonami w krajach o wysokim poziomie dochodów w Europie.

  "Dwie trzecie tych zgonów ma miejsce w Afryce i Południowej Azji" - czytamy w artykule. "Narażanie dzieci na wdychanie dymu tytoniowego z otoczenia najczęściej ma miejsce w domu. Połączenie chorób zakaźnych i tytoniu wydaje się być śmiertelną mieszanką dla dzieci w tych regionach i może utrudniać działania na rzecz obniżenia wskaźników śmiertelności wśród dzieci poniżej 5 roku życia, co jest celem Milenijnego Celu Rozwoju 4."

  Z perspektywy globalnej bierne palenia wpływa na dzieci bardziej niż na którąkolwiek inną grupę wiekową. Największy problem, zdaniem ekspertów, pojawia się kiedy rodzice palą w domu. Jest to bowiem środowisko, którego część stanowią dzieci i takie, którego nie można uniknąć.

  Eksperci wskazują również, że do niemal 66% wszystkich zgonów dzieci i dorosłych doprowadza bierne palenie, natomiast 25% przypadków DALY, które można przypisać wdychaniu dymu tytoniowego z otoczenia było wynikiem choroby niedokrwiennej serca u dorosłych osób niepalących. Dzięki wprowadzeniu przez rządy i przedsiębiorstwa zakazu palenia w pomieszczeniach spadła w sposób znaczący liczba ostrych przypadków problemów wieńcowych.

  "Ustawodawcy powinni mieć na uwadze, że wprowadzenie przepisów o całkowitym zakazie palenia przyczyni się prawdopodobnie do znacznego obniżenia liczby zgonów spowodowanych wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia w pierwszym roku od jego wprowadzenia, czemu towarzyszyć będzie redukcja kosztów leczenia w systemie opieki społecznej i zdrowotnej" - czytamy w artykule.

  Eksperci są przekonani, że Ramowa Konwencja o Ograniczaniu Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która przewiduje między innymi wyższe obciążenia podatkowe produktów tytoniowych, zakaz reklamy oraz ujednolicone opakowania, powinna zostać niezwłocznie wprowadzona w życie w jurysdykcjach, które nie posiadają kompleksowych przepisów o zakazie palenia.

  Autorzy podkreślają, że: "Ustawodawcy powinni podjąć działania jeszcze w dwóch innych obszarach w celu ochrony dzieci i osób dorosłych. Po pierwsze, mimo iż korzyści z przepisów o zakazie palenia wyraźnie rozciągają się także na domy, ochrona kobiet i dzieci przed biernym paleniem w wielu regionach wymaga włączenia komplementarnych strategii edukacyjnych, aby zmniejszyć ekspozycję na wdychanie dymu tytoniowego w domu."

  "Dobrowolna polityka zakazu palenia w domu zmniejsza ekspozycję dzieci i dorosłych osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego, ogranicza palenie wśród osób dorosłych i wydaje się też ograniczać palenie wśród młodych osób. Po drugie ekspozycja na bierne palenie przyczynia się do śmierci tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia w krajach o niskim poziomie dochodów."

  "Potrzebna jest natychmiastowa pomoc, aby położyć kres mitom, że kraje rozwijające się mogą poczekać z walką z chorobami powiązanymi z paleniem tytoniu do czasu uporania się z chorobami zakaźnymi. Łącznie tytoń i zakażenia prowadzą do znaczącej, możliwej do uniknięcia liczby zgonów i utraty aktywnych lat życia wśród dzieci."

  "Nie może być tak, że 1,2 miliarda palaczy na świecie naraża miliardy osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego, chorobotwórczej substancji zanieczyszczającej powietrze w pomieszczeniach. Niewiele źródeł zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach można wyeliminować całkowicie. Niemniej palenie w pomieszczeniach można wyeliminować - ze znaczącymi korzyściami, jak wskazują te nowe statystki."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców(DDRR) - jest to zespół pewnych cech, zachowań u części dorosłych osób, których rodzice się rozwiedli. Do najczęściej występujących zachowań dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców zalicza się np.:

  Dym tytoniowy – pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte mają właściwości: toksyczne, karcynogenne, teratogenne i szkodliwe. Dym tytoniowy – pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte mają właściwości: toksyczne, kancerogenne, teratogenne i szkodliwe.

  Treść nauczania - składają się na nią całokształt podstawowych umiejętności, wiadomości z dziedziny nauki, techniki, kultury, sztuki oraz praktyki społecznej, przewidziany do opanowania przez uczniów podczas ich pobytu w szkole. Treść ta, będąc głównym czynnikiem dydaktycznego i wychowawczego oddziaływania na dzieci, młodzież i dorosłych, powinna odzwierciedlać aktualne, jak i przyszłe, przewidywane potrzeby społecznego, zawodowego i kulturalnego życia kraju, a także potrzeby poszczególnych osób. Dzikie dzieci, wilcze dzieci – dzieci egzystujące w społecznej izolacji, wychowywane przez zwierzęta lub posiadające jedynie pośredni kontakt z ludźmi (np. dzieci trzymane w niewoli i nie kontaktujące się z innymi ludźmi). Literackim przykładem dzieci wilczych są Romulus i Remus lub Mowgli.

  Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych – forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej lub starszej młodzieży. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku pornografię lub wykorzystuje dzieci do produkcji pornografii dziecięcej. Dzieciobójstwo – potoczna nazwa uśmiercenia własnego dziecka, a w szerszym, zoologicznym znaczeniu - zabicie młodych, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości pozwalającej na podjęcie samodzielnego życia. W wielu społeczeństwach dzieciobójstwo traktowane było jako dopuszczalna, kulturowa metoda kontroli populacji, przyjmująca często rytualne formy eliminowania dzieci niepełnosprawnych lub chorych, poświęcania dzieci bogom w ofierze. Współcześnie dzieciobójstwo jest traktowane jako przestępstwo polegające na zabiciu dziecka przez matkę lub ojca. Dzieciobójstwo jest powszechnie spotykane wśród ludzi i zwierząt. Wśród ludzi występuje unikalna, niespotykana u zwierząt forma selektywnego dzieciobójstwa w zależności od płci noworodka, przy czym częściej dotyczy to dzieci płci żeńskiej.

  Dodano: 29.11.2010. 16:49  


  Najnowsze