• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zażywanie środków przeciwbólowych w ciąży a problemy prokreacyjne mężczyzn

  12.11.2010. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań unijnych sugerują, że stosowanie łagodnych środków przeciwbólowych w ciąży wydaje się podwyższać ryzyko wnętrostwa (niezstąpienie jąder) u chłopców. Odkrycia wyjaśniają, dlaczego wnętrostwo, będące największym czynnikiem ryzyka słabej jakości nasienia i nowotworu jądra w późniejszym okresie życia, staje się coraz bardziej powszechne.

  Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Human Reproduction. Źródłem unijnego wsparcia badań były projekty DEER (Rozwojowe oddziaływanie środowiska na zdrowie prokreacyjne) i CONTAMED (Mieszaniny czynników skażających a zdrowie prokreacyjne człowieka - nowe strategie w zakresie wpływu na zdrowie i oceny ryzyka czynników zaburzających funkcje endokrynne), z których każdy otrzymał 3,5 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Wskaźniki wnętrostwa rosną, gdyż w Danii zaledwie 1,8% noworodków płci męskiej było dotkniętych tą wadą w latach 1959-1961, podczas gdy w okresie 1997-2001 wskaźnik ten wzrósł do 8,5%. Wyniki badań na szczurach sugerują, że wnętrostwo może być powodowane brakiem męskich hormonów płciowych w pewnym okresie ciąży. Przypuszcza się, że źródłem problemu są tak zwane czynniki zaburzające funkcje endokrynne, czyli molekuły zakłócające lub blokujące działanie hormonów. Niemniej odnalezienie owych czynników zaburzających funkcje endokrynne okazało się trudne. Niektóre badania wskazywały na pewne popularne środki przeciwbólowe, a mianowicie aspirynę, paracetamol i ibuprofen, które mogą obniżać wytwarzanie testosteronu i oddziaływać jak czynniki zaburzające funkcje endokrynne.

  W ramach opisywanych badań naukowcy postawili sobie za cel zbadanie wpływu łagodnych środków przeciwbólowych na zaburzenia prokreacyjne osobników płci męskiej wśród ludzi i szczurów.

  Jeżeli chodzi o część badań poświęconą człowiekowi, naukowcy przepytali ponad 2.000 Dunek i Finek w ciąży na temat przyjmowania leków w czasie ciąży. Chłopcy zostali zbadani po urodzeniu przez pediatrów, którzy przeprowadzali kontrolę pod kątem objawów wnętrostwa i oceniali każdy przypadek według ciężkości.

  Uzyskane wyniki nie pozostawiały wątpliwości. Prawdopodobieństwo, że kobiety zażywające więcej niż jeden rodzaj środków przeciwbólowych urodzą syna z pewną formą wnętrostwa było siedem razy wyższe niż w przypadku kobiet, które nie przyjmowały środków przeciwbólowych.

  Drugi trymestr wydaje się być szczególnie wrażliwym okresem, w którym zażywanie jakichkolwiek środków przeciwbólowych ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko wnętrostwa, a przyjmowanie więcej niż jednego rodzaju środków przeciwbólowych w tym czasie podwyższa ryzyko szesnastokrotnie.

  Badania na szczurach potwierdziły, że środki przeciwbólowe zakłócają wytwarzanie androgenów, co prowadzi do braku testosteronu w okresie ciąży, w którym wykształcają się męskie organy płciowe. Zdaniem naukowców łagodne środki przeciwbólowe skutecznie obniżyły o połowę poziom testosteronu w testach przeprowadzanych na nienarodzonych szczurach.

  Odkrycia mają istotne znaczenie, ponieważ około połowa kobiet ciężarnych w Europie i USA informuje o zażywaniu łagodnych środków przeciwbólowych, zwykle paracetamolu.

  "Jeżeli ekspozycja na czynniki zaburzające funkcje endokrynne jest mechanizmem stojącym za rosnącymi problemami prokreacyjnymi młodych mężczyzn na Zachodzie, wyniki tych badań sugerują, że szczególną uwagę należy zwrócić na przyjmowanie łagodnych środków przeciwbólowych w ciąży, gdyż mogą one być głównym powodem tych problemów" - zauważa dr Henrik Leffers z Rigshospitalet w Kopenhadze, Dania, kierownik badań.

  "Jedna tabletka paracetamolu (500 mg) zawiera silniejsze czynniki zaburzające funkcje endokrynne niż łączna ekspozycja na dziesięć najszerzej rozpowszechnionych, znanych obecnie środowiskowych czynników zaburzających funkcje endokrynne w całym okresie ciąży" - dodaje dr Leffers.

  "Co więcej, w przypadku większości kobiet jedna tabletka co najmniej podwoi ekspozycję na znane czynniki zaburzające funkcje endokrynne w czasie ciąży, przy czym dawka ta jest dostarczana jednorazowo, a nie rozłożona na dziewięć miesięcy, jak w przypadku środowiskowych czynników zaburzających funkcje endokrynne. Dlatego też przyjmowanie łagodnych środków przeciwbólowych przez ciężarne jest zdecydowanie największą ekspozycją na czynniki zaburzające funkcje endokrynne."

  Zespół zauważył, że potrzebne są dalsze badania tego zagadnienia. Naukowcy będą kontynuować monitorowanie chłopców urodzonych w czasie prowadzonych badań, którzy wchodzą obecnie w okres dojrzewania.

  Jeżeli chodzi o przyjmowanie przez kobiety ciężarne środków przeciwbólowych, dr Leffers mówi: "Jako biologowie nie możemy udzielać rad kobietom w tym zakresie. Zalecamy zatem, aby ciężarne zasięgały opinii lekarza prowadzącego przed zażyciem łagodnych środków przeciwbólowych i ogólnie stosowały się do zasady przyjmowania możliwie jak najmniejszej ilości środków farmakologicznych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Leki przeciwbólowe to grupa różnych środków przeciwbólowych, które wykazują zdolność zmniejszania lub hamowania odczuwania bólu. Nie wpływają na odbiór bodźców dotykowych. Sampling, sampling probabilistyczny – w archeologii, jedna z technik prowadzenia badań powierzchniowych. Przedmiotem badań są fragmenty interesującego nas rejonu na których prowadzi się szczegółowe badania. W przypadku kiedy zachodzi konieczność szybkiego przeprowadzenia badań i równocześnie brakuje środków finansowych lub czasu, archeolodzy decydują się na zastosowanie tego rodzaju badań. Czynny odwód środków radiotechnicznych - część sił i środków radiotechnicznych rozwiniętych na stanowiskach, ale nie pracujących w systemie. Aparatura tych środków jest jednak rozgrzana i w stałej gotowości do natychmiastowego włączenia się do działań. Czynny odwód środków radiotechnicznych wydziela się zwykle w strefie przyfrontowej (przygranicznej) lub na zagrożonych kierunkach.

  Depresja oddechowa - zmniejszenie częstości oddechów oraz objętości oddechowej. Stłumienie oddychania może wystąpić wskutek przedawkowania m.in. narkotyków, leków nasennych, środków znieczulających, przeciwbólowych czy uspokajających. Depresja oddechowa może także pojawić się u osób wrażliwych na ww. środki. Wiarygodność rozpoznań wprowadza trudności w zmierzeniu względnego wpływu genów i środowiska (przykładowo, objawy w pewnym stopniu pokrywają się z chorobą dwubiegunową i wielką depresją), ale wyniki badań wskazują na to, że czynniki genetyczne w połączeniu ze środowiskowymi są ważnymi czynnikami etiologicznymi schizofrenii. Wyniki badań wykazują, że przyczyny powstania schizofrenii mają silną komponentę dziedziczną, ale początek choroby jest pod silnym wpływem czynników środowiskowych i stresorów. Hipoteza wrodzonej podatności na zranienie (diatezy) u niektórych ludzi, która może być ujawniona przez biologiczne, psychologiczne i środowiskowe stresory jest znana jako model stresu i diatezy (lub encefalopatii). Model wskazujący na istotność czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych nosi nazwę "biopsychosocjalnego".

  Indywidualny pakiet do likwidacji skażeń – opakowany zestaw środków profilaktycznych i środków do likwidacji skażeń przeznaczony do natychmiastowej likwidacji skażeń, który może zawierać również zestaw środków farmakologicznych przeciwdziałających skutkom skażenia, wraz z urządzeniami umożliwiającymi ich stosowanie. Wojna radiowa (nazywana też wojną lub walką radioelektroniczną), jest to wojna polegająca na skutecznym ukrywaniu sił i środków własnych, poprzez całokształt przedsięwzięć uniemożliwiających lub ograniczających efektywne stosowanie środków radioelektronicznych przez przeciwnika. Obejmuje ona działania bojowe: rozpoznanie radioelektroniczne, zakłócanie środków przeciwnika, maskowanie i dezinformację radiową, ochronę środków własnych przed zakłóceniami oraz podobne działania.

  Bromizowal (łac. Bromisovalum) – organiczny związek chemiczny, ureid kwasu α-bromoizowalerianowego. Wprowadzony do lecznictwa w 1906 roku przez firmę Knoll pod nazwą handlową Bromural. Działanie farmakologiczne związku jest zależne od dawki – silnie uspokajające (dawki 0,2-0,3 g) lub nasenne (dawki 0,6-0,9 g). W działaniu podobny do karbromalu. Bromural odegrał bardzo dużą rolę w lecznictwie. Był jednym z najczęściej stosowanych środków sedatywno-hipnotycznych do czasu wprowadzenia benzodiazepin i innych nowszych leków. Obecnie jego znaczenie lecznicze ze względu na znaczną toksyczność jest bardzo niewielkie. Podobnie jak karbromal, jako środek uspokajający stosowany jest rzadko, jako środek nasenny praktycznie już nieużywany. Ponadto bromural był składową wielu złożonych środków przeciwbólowych. Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

  Ryzyko rezydualne – ryzyko lub niebezpieczeństwo zdarzenia, zjawiska lub okoliczności, które po zastosowaniu wszelkich możliwych, bądź częściowych środków kontroli oraz najlepszych praktyk w postępowaniu z nim nadal pozostaje. Nawet jeśli wszystkie teoretycznie możliwe środki bezpieczeństwa zostaną zastosowane. Jest to ryzyko jakie pozostaje po przeprowadzeniu przez kierownictwo firmy lub innej organizacji działań zmierzających do zminimalizowania wpływu (skutków) oraz prawdopodobieństwa wystąpienia niepomyślnych zdarzeń, włączając działania kontrolne podjęte w odpowiedzi na ryzyko.

  Taylor Hawkins (urodzony jako Oliver Taylor Hawkins 17 lutego 1972 w Fort Worth) – amerykański muzyk, najbardziej znany jako perkusista zespołu Foo Fighters. W 2005r. uznany przez brytyjski magazyn Rhythm za Najlepszego rockowego perkusistę. Od 1997r. zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. W 2001r. wpadł w dwudniową śpiączkę po zmieszaniu alkoholu i środków przeciwbólowych.

  Ekonomia sił i środków – jedna z zasad sztuki wojennej wiążąca się z ekonomicznym i umiejętnym wykorzystaniem posiadanych sił i środków w decydującym okresie walki celem wykonania najważniejszych zadań. Umożliwia uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem w określonym czasie i miejscu (kierunku).

  Dodano: 12.11.2010. 16:17  


  Najnowsze