• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdaniem naukowców europejskich zamknięcie szkół na czas pandemii zmniejszy liczbę zakażeń

  30.11.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W przypadku pandemii choroby zakaźnej zamknięcie szkół mogłoby obniżyć tempo jej rozprzestrzeniania się o 21%. To wynik opublikowanego w czasopiśmie BioMed Central (BMC) Infectious Diseases modelowania matematycznego, przeprowadzonego przez naukowców, których prace finansowane są ze środków unijnych.

  Część wsparcia finansowego badań pochodziła z projektu POLYMOD (Doskonalenie polityki zdrowia publicznego w Europie poprzez modelowanie i ekonomiczną ewaluację interwencji w zakresie kontroli chorób zakaźnych), któremu dofinansowanie przyznała Komisja Europejska z tematu "Badania wspierające strategię" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  "Jeżeli założymy, że zamknięcie szkół na czas pandemii odpowiadałoby zamknięciu na okres wakacji, wówczas nasze wyniki pokazują, że taka strategia miałaby ogromny wpływ na rozprzestrzenianie się choroby, na poziomie około 21%" - twierdzą autorzy. "Oczywiście to szacunki dosyć ostrożne, ponieważ w czasie pandemii nie mogą odbywać się typowe imprezy weekendowe z istotnym komponentem społecznym, takie jak zawody sportowe czy wydarzenia kulturalne. Z drugiej strony spodziewane, olbrzymie koszty makroekonomiczne zamknięcia szkół musiałby zbilansować się z korzyściami."

  "Modele matematyczne pokazujące sposób przenoszenia się chorób zakaźnych od jednej osoby do drugiej poprzez bliski kontakt opierają się na założeniach dotyczących procesu leżącego u podstaw rozprzestrzeniania się infekcji" - dodaje naczelny autor badań, dr Niel Hens z Uniwersytetu w Hasselt i Antwerpii w Belgii. "Jedno z tych założeń mówi, że zamknięcie szkoły obniży ryzyko zakażenia dzieci. Niemniej do tej pory nie wykazano skuteczności tego środka."

  Naukowcy zwykle podsumowują założenia dotyczące procesów leżących u podstaw rozprzestrzeniania się infekcji w formie tak zwanej macierzy "Kto od kogo nabawia się infekcji" (WAIFW). Jednakże dr Hens wraz z kolegami oparli swoją analizę na zakrojonym na szeroką skalę sondażu na temat kontaktów w ośmiu krajach europejskich (Anglia i Walia, Belgia, Finlandia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Polska i Włochy), aby wykazać zmiany podstawowego współczynnika reprodukcji infekcji pomiędzy dniami roboczymi, weekendami i okresami wakacyjnymi.

  Wyniki ich badań wskazują, że kontakty społeczne słabną o około 10%, kiedy szkoły są zamknięte. Podobnie schematy społecznego przemieszania różnią się w dni robocze w porównaniu do weekendów - w ciągu tygodnia roboczego przemieszanie tej samej grupy wiekowej jest oczywiście częstsze, podczas gdy w weekendy wyraźniejsze jest mieszanie się pokoleń.

  "Dzieci odgrywają istotną rolę w roznoszeniu wielu patogenów bliskiego kontaktu z uwagi na ich częste i bliskie kontakty społeczne, ogólną higienę i być może intensywniejsze wydalanie wirusów i bakterii" - wyjaśnia dr Hens. "Opisywana tutaj ograniczona możliwość kontaktu przyniosłaby ogromną korzyść w przypadku pandemii."

  rdo: CORDIS

  informacji: BMC Infectious Diseases http://www.biomedcentral.com/bmcinfectdis/ Teksty pokrewne: 31326, 31429 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: BioMed Central
  Referencje dokumentu: Hens, N et al. (2009) Estimating the impact of school closure on social mixing behaviour and the transmission of close contact infections in eight European countries. BMC Infectious Diseases (w druku).doi:10.1186/1471-2334-9-187
  Indeks tematyczny: Prognozy; Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Matematyka, statystyka; Badania Naukowe; Aspekty spoleczne RCN: 31520   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Instrukcja maskująca: Podczas eksperymentu prowadzonego w naukach społecznych konieczne jest niekiedy wprowadzenie osób badanych w błąd, ponieważ wiedza co do rzeczywistego celu eksperymentu mogłaby w istotny w sposób wpłynąć na zachowania badanych i zniekształcić wyniki lub zupełnie uniemożliwić przeprowadzenie badania. Na przykład gdyby osoby badane wiedziały, że eksperyment dotyczy ich posłuszeństwa, mogłyby celowo i nienaturalnie zachowywać się jak indywidualiści. Biosfera 2 – budowla w miejscowości Oracle w Arizonie (Stany Zjednoczone), która naśladuje zamknięty system ekologiczny. Została zbudowana w latach 19871989 przez John Polk Allen, Space Biosphere Ventures i innych. Głównym celem budowli były badania nad możliwością utrzymywania ludzi (naukowców) w zamkniętej biosferze. Naukowcy badali w Biosferze 2 możliwość użycia zamkniętych biosfer w kolonizacji kosmosu, a także mieli okazję prowadzić badania nad prawdziwą biosferą nie szkodząc biosferze Ziemi. Nazwa Biosfera 2 nawiązuje do nazwy pierwszej Biosfery, jaką jest Ziemia.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Break once run anywhere (spotykane także break once run everywhere) – reguła dotycząca zabezpieczeń zamkniętego oprogramowania, mówiąca, że zabezpieczenia wystarczy złamać raz i można korzystać z tego wszędzie, gdzie się chce.

  Choroby przenoszone drogą płciową (ang. sexually transmitted diseases, STD; sexually transmitted infections, STI) dawniej zwane także chorobami wenerycznymi – grupa chorób zakaźnych i pasożytniczych, które przenoszone są na drodze kontaktu płciowego. Najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową jest zakażenie wywołane przez Chlamydia trachomatis. Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów w sposób bezpośredni informacji dotyczącej tego jak osoba ankietowana ocenia i postrzega badane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania ankietowego jest kwestionariusz ankietowy, który zawiera uporządkowaną listę pytań. Pytania mogą mieć charakter pytań otwartych, które dają swobodę formułowania odpowiedzi, lub pytań zamkniętych, które ograniczają odpowiedź do jednego z podanych w ankiecie wariantów. Ankiety mogą być wypełniane przez respondentów lub przez ankietera.

  Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi. Zagadka zamkniętego pokoju – podgatunek powieści detektywistycznej, w którym zbrodnia wydaje się być popełniona w niewytłumaczalnych okolicznościach. Gatunek swoją nazwę zawdzięcza często wykorzystywanemu motywowi zamkniętego pomieszczenia. W takim przypadku zwłoki znajduje się w zamkniętym od wewnątrz pokoju, z którego nie ma innej drogi ucieczki, a dalsze oględziny wykluczają samobójstwo. Zagadka zamkniętego pokoju nie zawsze ma miejsce w pomieszczeniu. Równie często wykorzystywanym tematem są ślady (a raczej ich brak) np. na śniegu. Tutaj z kolei zwłoki znalezione zostają na otwartej przestrzeni. Na śniegu widoczne jedynie ślady ofiary i - podobnie jak w poprzednim przypadku - czynności na miejscu zbrodni wykluczają samobójstwo. Dodatkowo sprawę komplikuje ustalenie, że śmierć zadana została z bliska.

  Szczepionka modelowa – szczepionka, która naśladuje skład jakościowo-ilościowy, sposób produkowania oraz parametry bezpieczeństwa szczepionki przeciwko grypie, która zostanie użyta w przyszłości w przypadku wystąpienia pandemii. Szczepionka modelowa zostaje więc opracowana z wyprzedzeniem w stosunku do wybuchu ewentualnej pandemii grypy.

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Kryterium Nyquista pozwala na określenie stabilności układu zamkniętego na podstawie badania charakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego.

  Rozważany jest zamknięty układ regulacji: Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Informatyka społeczna odnosi się do szeroko rozumianego związku pomiędzy informatycznymi technologiami komunikacyjnymi i światem społecznym. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania badaczy jest wpływ informatycznych technologii komunikacyjnych na zmiany społeczne i psychologiczne wśród osób, które z nich korzystają. Z drugiej strony badany jest wpływ zjawisk społecznych na systemy informatyczne i komunikacyjne. Jedna z pierwszych definicji została stworzona przez Roba Klinga, założyciela Center for Social Informatics:

  Dodano: 30.11.2009. 15:12  


  Najnowsze