• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 14 nowych laboratoriów powstanie w ramach projektu NanoFun

  21.01.2010. 01:04
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Ponad 54 mln złotych na dofinansowanie projektu "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun" otrzymało konsorcjum dziewięciu polskich instytucji naukowych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z pieniędzy uzyskanych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do 2013 roku zostanie zbudowanych 14 nowych laboratoriów, a jedno już istniejące ulegnie modernizacji.

  W skład konsorcjum wchodzą: Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który jest koordynatorem całego projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz sześć instytutów Polskiej Akademii Nauk - Instytut Fizyki, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Paleobiologii, Instytut Agrofizyki.

  Projekt ma doprowadzić do stworzenia unikalnego w skali kraju Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych.

  Jak można przeczytać na stronie UW, zdaniem dra Jerzego Trzcińskiego, który przygotowywał projekt NanoFun, główną przeszkodą w rozwoju nanotechnologii, biotechnologii i inżynierii kompozytowych materiałów funkcjonalnych w Polsce nie jest brak kadry, lecz nieadekwatna i rozproszona infrastruktura badawcza.

  Dr Anna Niedźwiecka - która wraz z dr Trzcińskim przygotowywała projekt NanoFun - wyjaśnia, że większość technik doświadczalnych, które będą wykorzystywane w laboratorium, jest obecnie w Polsce całkowicie niedostępna lub bardzo trudno dostępna. Projekt ma przełamać właśnie tę barierę infrastrukturalną i umożliwić wybitnym polskim naukowcom przeniesienie realizacji ambitnych badań z zagranicy do kraju.

  W laboratoriach niemal 100 projektów badawczych będzie prowadziło około 500 naukowców i 1000 studentów.

  Naukowcy pracujący w nowych laboratoriach będą opracowywali m.in. podstawy nowych terapii antynowotworowych, antywirusowych, związanych z otyłością, autoimmunoagresją, zaburzeniami mentalnymi. Będą również projektowali nanomateriały magnetyczne do diagnostyki medycznej, hipertermii, celowego dostarczania leków i zastosowań przemysłowych.

  Badacze opracują np. technologie produkcji półprzewodników do laserów nowej generacji oraz nanomateriałów do zabezpieczeń magnetycznych w systemach kontroli dostępu, a także będą pracowali nad nanoinżynierią nowoczesnych geomateriałów dla przemysłu budowlanego, wydobywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego oraz nowymi metodami neutralizacji skażeń środowiska i ochrony zasobów wodnych.

  Szczegółowe informacje na temat projektu "NanoFun" są dostępne na stronie: www.geo.uw.edu.pl/AKTUALIA/2009/nanobiogeo.pdf oraz www.nanobiogeo.pl

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013. [email protected] to jeden z matematycznych projektów naukowych, opierających się na technice przetwarzania rozproszonego. Projekt stara się rozwiązać jeden z najważniejszych problemów matematycznych – szuka trójek związanych z hipotezą ABC. Projekt koordynowany jest przez Instytut Matematyki Uniwersytetu w Leiden oraz Kennislink, holenderski instytut promujący naukę w Holandii. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Lublinie, zajmujący się badaniem właściwości fizycznych materiałów oraz procesów istotnych dla środowiska przyrodniczego, zrównoważonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych.

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (w skrócie IChF PAN) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Obecnie tematyka badań w IChF jest skoncentrowana wokół aktualnych problemów fizykochemii. Jednostka ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Instytut funkcjonuje od 1970 roku. Obecnie dyrektorem jest dr hab. Dariusz Słapek, kierownik Zakładu Historii Starożytnej. Przemysłowy Instytut Elektroniki – działający od lipca 1956 roku do października 2007 roku instytut, utworzony w miejsce Centralnego Laboratorium Elektroniki. Działalność instytutu była początkowo związana z zagadnieniami technologii lamp elektronowych (we współpracy z ZWLE) i ich produkcją doświadczalną (sondy jonizacyjne do pomiaru próżni, analizatory gazów resztkowych, niektóre lampy specjalne- diody szumowe, detektory promieniowania jonizującego, widikony, tyratrony, gazotrony i inne). W miarę postępu techniki półprzewodnikowej zmieniał się profil działalności instytutu, co powodowało także konieczność wydzielania nowych instytutów (np. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME) i oddziałów (Dolam Wrocław, ZAP Bolesławiec, oddział Toruński PIE).

  Instytut Chemii Organicznej PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie. Tematyka badań w IChO jest skoncentrowana wokół problemów współczesnej chemii organicznej. Jednostka posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie chemii. Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (IW UAM) - interdyscyplinarna jednostka organizacyjna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeden z 6 instytutów i katedr tworzących Wydział Historyczny UAM. Instytut powstał w 1991. Prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną i organizuje studia z dziedziny wschodoznawstwa. Instytut wydaje publikacje naukowe, w tym czasopismo Sprawy Wschodnie.

  Wirtualne Muzea Małopolski - projekt, którego celem jest digitalizacja zbiorów muzealnych, utworzenie Regionalnej Pracowni Digitalizacji oraz portalu prezentującego 700 eksponatów z kolekcji 35 muzeów z terenu Małopolski. WMM to projekt, realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Lidera projektu, w partnerstwie z Małopolskim Instytutem Kultury – Partnerem i głównym realizatorem projektu, w porozumieniu z 35 małopolskimi muzeami. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

  Obcy VI – polski film krótkometrażowy z 2006 roku. Film zrealizowany w ramach projektu 30 minut. Projekt ten umożliwia realizacje swojego pierwszego filmu przy profesjonalnym wsparciu. Projekt jest inicjatywą Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, TVP Kultura oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Projekt WISHES (Web-based Information Service for Higher Education Students) - internetowy portal informacyjny, jest projektem unijnym realizowanym przez dziewięć instytucji europejskich. WISHES promuje pracę oraz studia w Europie, kierując swoją ofertę do studentów z całego świata. W odpowiedzi na potrzeby ponad 4000 studentów, portal WISHES stworzył centralną bazę danych, prezentującą profile europejskich instytucji szkolnictwa wyższego (HEIs) oraz przedsiębiorstw, według wytycznych procesu bolońskiego i lizbońskiego. Projekt WISHES jest silnie wspierany przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego, wiele stowarzyszeń i sieci europejskich, posiada także poparcie wśród dużej liczby agencji krajowych, konferencji rektorskich a także Komisji Europejskiej. Oferta projektu WISHES skierowana jest do 3 głównym grup beneficjentów: studentów z całego świata, instytucji szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstw.

  Dodano: 21.01.2010. 01:04  


  Najnowsze