• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 7 miliardów EUR na Unię Innowacji

  21.07.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Badania naukowe mają pozostać jednym z priorytetów programu politycznego UE w świetle zapowiedzi Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn, że na pobudzanie innowacyjności europejskiej przeznaczonych zostanie niemal 7 mld EUR w formie dofinansowania prac badawczych.

  To największy jak dotąd pakiet finansowy Komisji Europejskiej, który wedle oczekiwań ma przyczynić się do stworzenia około 174.000 miejsc pracy w perspektywie krótkoterminowej, a w ciągu kolejnych 15 lat - 450.000 miejsc pracy oraz wygenerowania wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) rzędu 80 mld EUR.

  Wsparcie finansowe w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR) jest ostatnim etapem wprowadzania Unii Innowacji, jednej z flagowych inicjatyw strategii Europa 2020 uruchomionej w październiku 2010 r. Strategia "Unia Innowacji" ma dobrze przygotować Europę na udział w zaciętej konkurencji światowej ze strony rynków wschodzących poprzez uporanie się z "deficytem innowacji". Wyzwania, takie jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo energetyczne i spożywcze, zdrowie i starzejąca się populacja mogą być lepiej zarządzane, jeżeli interwencja sektora publicznego będzie efektywnej wykorzystywana do stymulowania sektora prywatnego i usuwania wąskich gardeł, które wstrzymują najlepsze i najbardziej błyskotliwe pomysły przed wejściem na rynek z powodu problemów, takich jak brak środków finansowych czy rozdrobnienie badań naukowych.

  Máire Geoghegan-Quinn podkreśla, jak ważna jest ta przekrojowa inicjatywa dla wsparcia UE w wychodzeniu z kryzysu finansowego: "Jeżeli nie przekształcimy Europy w Unię Innowacji, to nasze gospodarki będą tracić na znaczeniu, a pomysły i talenty zostaną zmarnowane. Innowacyjność jest kluczem do zbudowania zrównoważonego rozwoju oraz bardziej godziwych i ekologicznych społeczeństw. Morze zmian w wydajności innowacyjnej Europy jest jednym sposobem na stworzenie trwałych i dobrze opłacanych miejsc pracy, które wytrzymają nacisk globalizacji."

  To nowe wsparcie finansowe będzie mieć formę grantów, które zostaną przyznane 16.000 beneficjentów, w tym podmiotom i organizacjom z wielu europejskich uczelni wyższych, organizacjom badawczym i specjalistom z przedsiębiorstw. Szczególny nacisk położony zostanie na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).

  Komisarz zapowiedziała również uruchomienie nowej, unijnej Nagrody dla Innowatorek, których prace były dofinansowane z budżetu 7PR lub wcześniejszych unijnych programów współfinansowania badań naukowych. Dodała, że Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyzna niemal 1,6 mld EUR najlepszym, zaawansowanym i początkującym naukowcom pracującym w Europie.

  Na wspieranie mobilności i kariery około 10.000 wysoko wykwalifikowanych naukowców przeznaczonych zostanie około 900 mln EUR za pośrednictwem programu Działania Marie Curie. Kwota ta obejmuje 20 mln EUR na projekt pilotażowy Europejskie Doktoraty Przemysłowe, którego celem będzie pobudzenie przedsiębiorczości i współpracy między uczelniami wyższymi, instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami, podkreślając świadomość Komisji, jaką wagę ma utrzymywanie ścisłych relacji między wszystkimi stronami zainteresowanymi badaniami naukowymi.

  "Europa raz jeszcze dowodzi swojego zaangażowania w stawianie badań naukowych i innowacji na czele programu politycznego na rzecz rozwoju i tworzenia miejsc pracy. Unijna konkurencja o te środki zgromadzi najlepszych w Europie naukowców i innowatorów, którzy stawią czoła największym problemom naszych czasów, takim jak energia, bezpieczeństwo spożywcze, zmiany klimatu i starzejąca się populacja" - oświadcza Komisarz Geoghegan-Quinn. "Chcę pokazać podatnikom już teraz, poprzez ogłaszane dzisiaj zaproszenia, naszą determinację w dążeniu do jak najlepszego wykorzystania każdego euro."

  Powszechnym problemem jest redukowanie rozziewu między badaniami naukowymi a rynkiem, a środki te mogą pomóc na przykład w wykazaniu potencjału komercyjnego nowej technologii czy funkcjonowania nowego pomysłu na wystarczająco dużą skalę, aby wykorzystać je przemysłowo.

  To ukierunkowane rynkowo podejście stanowi również oś Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (EIP) zawiązywanych w ramach planu działania Unii Innowacji. Każde EIP, w tym pilotażowe dotyczące aktywnego i zdrowego starzenia się, uzyska wsparcie z projektów 7PR. W sumie 220 mln EUR (ze środków przyznanych na dofinansowanie badań nad zdrowiem) oraz 240 mln EUR (ze środków na technologie informacyjne i komunikacyjne, TIK) zostanie przeznaczonych na rozwiązywanie problemów starzejącej się populacji.

  Pozostałe fundusze TIK zostaną przekazane na kluczowe działania rozwojowe w zakresie infrastruktur sieciowych i usługowych, nanosystemów i mikrosystemów, fotoniki i robotyki, treści cyfrowych i technologii językowych oraz na zastosowania TIK w ochronie zdrowia i energetyce.

  Kwota 265 mln EUR zarezerwowana na badania środowiskowe wspomoże rozwiązywanie głównych problemów, takich jak zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności czy wydajność zasobów. Badania naukowe i innowacje na rzecz zwiększenia czystości, bezpieczeństwa i efektywności transportu oraz mobilności pozyskają wsparcie na kwotę 313 mln EUR. Komisja odłożyła również 40 mln EUR na inicjatywę "Inteligentne miasta", aby poszukiwać wydajniejszych sposobów wykorzystywania energii i zapewniania transportu miejskiego. Wsparcie na kwotę 488 mln EUR w dziedzinie nanotechnologii skoncentruje się na takich obszarach jak fabryki przyszłości, ekologiczne samochody i wydajne energetycznie budynki.

  W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na bezpieczniejszą i zdrowszą żywność oraz zrównoważone bio-zasoby, Komisja Europejska zainwestuje ponad 307 mln EUR w budowanie silnej bio-gospodarki, która udoskonali metody produkcji, stworzy nowe branże i zapewni miejsca pracy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi.

  Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Dodano: 21.07.2011. 16:26  


  Najnowsze