• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Części samochodowe - nowa technologia skraca czas i tnie koszy

  30.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Europejscy producenci samochodów, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz ośrodki technologiczne połączyli swoje siły, aby znaleźć sposób na wydajniejszą i bardziej oszczędną produkcję elementów konstrukcyjnych do samochodów. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu PROFORM (Innowacyjna koncepcja procesu produkcyjnego do bardziej elastycznej i oszczędnej produkcji nielakierowanych nadwozi - profilowanie), konsorcjum opracowuje nową technologię, która przyspieszy produkcję komponentów różnego kształtu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

  Projekt PROFORM uzyskał niemal 6 mln EUR w z tematu "Nanotechnologie i nanonauki, wielofunkcyjne materiały oparte na wiedzy oraz nowe procesy produkcji i urządzenia" Szóstego Programu Ramowego (6PR).

  Większość samochodowych elementów konstrukcyjnych produkuje się obecnie przy użyciu technologii kształtowania (tłoczenia), która sprawdza się w szerokiej gamie kształtów niezbędnych do zbudowania nadwozia. Główną wadą tłoczenia są jednak wysokie koszty narzędzi potrzebnych do produkcji elementów. Ponadto brak elastyczności, jakim cechuje się ten system oznacza, że zmiana kształtu części w jakimś punkcie na linii produkcyjnej wymaga całkowitego przebudowania procesu tłoczenia, co przyczynia się do straty czasu i pieniędzy.

  Celem projektu PROFORM, który rozpoczął się w październiku 2006 r., jest opracowanie nowej koncepcji inżynieryjnej i produkcyjnej opartej na połączeniu trzech typów technologii kształtowania: elastyczne, laserowe oraz elektromagnetyczne kształtowanie blachy. Aby osiągnąć swój cel zespół wykorzystuje wielofunkcyjne materiały, nano- i mikrotechnologie oraz technologie symulacji, optymalizacji i kontroli procesów.

  Nowa technologia, zwana profilowaniem, skróci czas i obniży koszty wytwarzania zaawansowanych technologicznie elementów samochodów. Pozwoli na wytwarzanie "profili" o zakrzywionych brzegach, o stożkowych kształtach i różnych przekrojach, do produkcji poprzecznic, belek i innych części pojazdu. W ten sposób: "Koszty opracowania nowych modeli i ich pochodnych będą niewielkie, a producenci samochodów będą w stanie elastycznie reagować na potrzeby klientów, ponosząc przy tym jedynie niewielkie ryzyko" - oświadczył zespół.

  W skład konsorcjum PROFORM wchodzi około 20 partnerów z 5 państw członkowskich UE (Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy), dysponujących szerokim zakresem wiedzy eksperckiej, niezbędnej do opracowania i wdrożenia przełomowej technologii. Ponad połowa z nich to MŚP z sektora nowoczesnych technologii przemysłowych, które produkują części, wyposażenie, narzędzia oraz urządzenia technologiczne i pomocnicze. W skład zespołu wchodzą również producenci samochodów, centra technologiczne, uczelnie wyższe i centra badawcze.

  Wyniki projektu PROFORM zostaną zaprezentowane środowisku przemysłowemu, naukowemu i zainteresowanej publiczności na międzynarodowej konferencji zaplanowanej na rok 2010.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  PROFORM:
  http://www.proform-ip.org/

  NMP 6PR:
  http://cordis.europa.eu/fp6/nmp.htm

  Tecnalia Technological Corporation:
  http://www.tecnalia.info/index.php?lang=en

  Źródło danych: Tecnalia Technological Corporation
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udzielonych przez Tecnalia Technological Corporation

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Walcowanie poprzeczno-klinowe – odmiana technologii walcowania poprzecznego. Narzędzia są wykonane w kształcie klina, który wcinając się w walcowany materiał nadaje mu odpowiedni kształt. Tą technologią wykonywane są przedkuwki przeznaczone do dalszych procesów plastycznego kształtowania oraz wyroby osiowo-symetryczne takie jak: wały wielostopniowe, wkręty szynowe, itp. Ośrodkiem naukowym, który specjalizuje się w tej technologii oraz ją rozwija jest Politechnika Lubelska. Postęp techniczny - proces zmian rozwojowych techniki wyrażający się przez wprowadzenie do procesu produkcji nowych, udoskonalonych maszyn, urządzeń, narzędzi i nowych technologii oraz przez wykorzystanie w sposób doskonalszy istniejących zasobów. General Motors Company (w skrócie GM) – amerykański koncern przemysłowy. Jedno z największych przedsiębiorstw na świecie. General Motors, najlepiej znany jest z produkcji samochodów, lecz także obecny jest na rynku produkcji silników okrętowych, instalacji przemysłowych, technologii komunikacyjnych oraz usług finansowych. Spółka publiczna od 20 grudnia 1916 roku notowana na Giełdzie Nowojorskiej (NYSE): GM (tzw. „Wall Street”). Główna siedziba znajduje się w Detroit w stanie Michigan. Koncern zatrudnia około 212 tys. pracowników (2012 r.).

  Kształtka - gotowy element mechanizmu, urządzenia lub prefabrykat o kształcie nie wymagającym dalszej obróbki mechanicznej lub chemicznej. Kształtki - zwykle w zależności od stosowanego materiału i zastosowania - otrzymuje się w procesach odlewania, kucia, wykrawania, tłoczenia, wtrysku i in. Analiza wartości to metoda postępowania, która zmierza do obniżenia kosztów produkcji określonego przedmiotu w przedsiębiorstwie bez obniżania ich jakości. Polega ona na analizie funkcji, cech użytkowych wyrobów oraz poszukiwaniu możliwości tańszego ich wytwarzania i poprawy funkcjonalności, poprzez usprawnienia technologiczne, konstrukcyjne, oszczędność i substytucję materiałów.

  Kształtowanie - proces technologiczny obróbki plastycznej stosowany na zimno lub na gorąco w celu uzyskania odpowiedniego kształtu detalu. Wymagany kształt uzyskujemy tłocząc blachy na prasach hydraulicznych lub mechanicznych wykrojnikiem. Koszty przerobu - to koszty procesu produkcyjnego, obejmujące koszty bezpośrednie wytworzenia (pomniejszone o koszty materiałów bezpośrednich) oraz koszty wydziałowe.

  E-kształcenie to kształcenie odbywające się w środowisku całościowo zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej wszystkie najważniejsze funkcje i działania były wykonywalne przy pomocy elektronicznych narzędzi komunikacji, współpracy oraz zarządzania wiedzą. Rodzaj, ilość, częstotliwość i metodyka użycia elektronicznych środków może być różna, jednak kryterium ich doboru jest optymalizacja jakości procesu kształcenia. Metalurgia proszków – metoda wytwarzania przedmiotów z proszków metali bez topienia ich. Oddzielne cząstki proszków łączą się ze sobą w jednolitą masę podczas wygrzewania silnie sprasowanych kształtek w atmosferze redukującej lub obojętnej. Proces metalurgii proszków jest ekonomiczną metodą wielkoseryjnej produkcji elementów o niewielkich prostych kształtach, w wyniku której uzyskuje się w pełni zwarte sprasowane komponenty. Technologia ta umożliwia uzyskanie jednorodnej mikrostruktury wolnej od niemetalicznych wtrąceń i defektów.

  Rachunek kosztów pełnych – rachunek kosztów produkcji polegający na podziale kosztów produkcji na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Koszt produkcji wyrobów gotowych ustala się poprzez zsumowanie kosztów bezpośrednich produkcji oraz uzasadnionej części kosztów pośrednich.

  Kształtowanie wiązki jest techniką przetwarzania sygnału wykorzystywaną w macierzach sensorowych (np. szykach antenowych) do kierunkowej transmisji oraz odbioru sygnału. Efekt jest uzyskiwany poprzez ułożenie elementów promieniujących w pewien szyk w taki sposób, że sygnały pod pewnymi kątami wzmacniają się a pod innymi wytłumiają. Kształtowanie wiązki może być wykorzystywane zarówno po stronie nadawczej jak i odbiorczej w celu osiągnięcia selektywności przestrzennej. Poprawa w porównaniu z odbiorem/nadawaniem dookólnym jest rozumiana jako zysk (lub strata).

  Tatranky – tradycyjne czeskie sześciowarstwowe wafelki z polewą czekoladową tylko po obwodzie. Powstały w roku 1945. Pierwotnie miały mieć kształt trójkątny jak szczyty gór, z czego też wynikała nazwa, ale ze względu na trudności technologiczne robienia polewy obwodowej w produkcji seryjnej oraz pakowania w celofan w końcu zdecydowano się na kształt prostokątny. Technologię produkcji wynalazł pracownik fabryki Vilém Škvarlo i produkcja wzrosła z 40 kg do 2 ton, później stopniowo nawet do 3,5 t na dzień (dziś kilka razy więcej). Nadzienie pierwotnie było orzeszkowe, później czekoladowe oraz arachidowe. Po roku 1989 pojawiły się kolejne smaki, ale też obniżono liczbę warstw do pięciu. Taryfa gwarantowana (ang. feed-in tariff, FIT) – mechanizm polityki państwa mający na celu przyspieszenie inwestycji w zakresie technologii energii odnawialnych. Mechanizm ten przyczynia się do osiągnięcia celu poprzez oferowanie długoterminowych kontraktów dla producentów energii odnawialnej, zwykle na podstawie kosztów wytwarzania poszczególnych technologii. Technologie takie jak na przykład energia wiatrowa, otrzymują niższą cenę za kWh, natomiast ogniwom słonecznym i elektrowniom wykorzystującym energię pływów morskich oferuje się wyższą cenę, co odzwierciedla wyższe koszty. Ponadto taryfy często zawierają „taryfową degresję” – mechanizm, zgodnie z którym cena (lub taryfa) spada w czasie. Robi się to w celu monitorowania oraz zachęcania do obniżania kosztów technologii. Celem taryf jest oferowanie rekompensaty kosztów produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zapewniając gwarancję ceny oraz długoterminowe kontrakty, które wspierają finansowanie inwestycji w energię odnawialną.

  Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych - powstałe w 1996 r. stowarzyszenie, którego głównym celem jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy edukacyjnej, zwłaszcza z zakresu najnowszych technologii i mediów edukacyjnych oraz inspirowanie i prowadzenie badań naukowych, kształcenie i doradztwo w dziedzinie technologii kształcenia i pedagogiki medialnej. Zabieg - część operacji, przy której następuje zmiana kształtu, wymiarów, chropowatości, właściwości mechanicznych lub stanu fizycznego fragmentu albo całości obrabianej części, wykonywaną bez zmiany parametrów obróbki charakterystycznych dla danego procesu.

  Trwały nośnik (ang. durable media) – materiał lub urządzenie (każdy nośnik informacji) umożliwiające przechowywanie - przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania - zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. Wyoblanie – rodzaj plastycznej obróbki blachy. Dawniej nazywane "drykowanie" – jest to germanizm od niemieckiego drücken. Ta metoda obróbki plastycznej wykorzystuje podatność materiałów do odkształceń (po przekroczeniu granicy plastyczności), bez przerwania ciągłości kształtowanej blachy. W efekcie uzyskujemy z materiału wyjściowego (np. krążka blachy) cienkościenną bryłę obrotową nieraz o bardzo skomplikowanym kształcie. W zależności od sposobu kształtowania materiału rozróżniamy:

  Dodano: 30.06.2009. 15:11  


  Najnowsze