• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ERAB nawołuje do nowego Renesansu w Europie

  08.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERAB) opublikowała swój pierwszy raport roczny, w którym podkreśla potrzebę wzbudzenia nowego ducha w badaniach europejskich do roku 2030. Komunikat jaki przebija przez całą publikację mówi o potrzebie takiego ferworu zmian, jak opanował Europę w epoce Renesansu na przełomie XV i XVI w. Dziś potrzeba podobnej rewolucji w myśleniu, społeczeństwie i nauce, aby stawić czoła nieuniknionym wyzwaniom, jakie stają przed populacją świata, która wkrótce sięgnie liczby dziewięciu miliardów.

  "Jako ciało doradcze posiadamy mandat do nakreślania przyszłych perspektyw Europy w badaniach naukowych oraz sugerowania sposobów na ich realizację" - wyjaśniają członkowie rady. "Wierzymy, że to ważny wkład w naszą wspólną przyszłość, aby stymulować do myślenia i działania w odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania: dokąd chcemy dojść i jak chcemy tam dojść?"

  Rada ERAB zdefiniowała sześć szeroko nakreślonych obszarów polityki, w których można realizować ideę nowego Renesansu: (1) budowa zjednoczonej przestrzeni ERA; (2) rozwiązania wielkich problemów; (3) interakcja pomiędzy nauką a społeczeństwem; (4) współpraca sektorów publicznego i prywatnego w otwartej innowacji; (5) zachęcanie do doskonałości; oraz (6) promowanie spójności. Dla każdego tematu rada określiła także kamienie milowe służące jako wyznaczniki postępu.

  Członkowie rady zwracają także uwagę na to, że należy odbudować zaufanie pomiędzy naukowcami a społeczeństwem, porównując tę kwestię do potrzeby stworzenia umowy społecznej opartej na trzech filarach: dyscyplina w procesie decyzyjnym, szacunek wobec siebie i wobec środowiska oraz przyjmowanie odpowiedzialności za swoje działania.

  W przedmowie towarzyszącej raportowi, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, Janez Potocnik, wyjaśnia, że żaden obywatel nie może pozwolić sobie na chowanie głowy w piasek, jeśli chodzi udział w konsekwencjach zmian zachodzących wokół nas.

  "Holistyczne myślenie i podejście było uosobieniem pierwszego Renesansu, kiedy to uczeni i artyści poruszali się swobodnie po Europie, pomiędzy centrami nauki i kultury" - pisze Komisarz Potocnik. "Przywilej ten był w owym czasie domeną niewielu, a naszą ambicją - w nowym Renesansie - powinno być sprawienie, iż będzie on oczekiwany przez wszystkich obywateli, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych i innowacji."

  Rada ERAB, której przewodzi profesor John Wood z Imperial College w Londynie, Wlk. Brytania, składa się w 22 wybitnych członków reprezentujących naukę, środowisko akademickie i biznes, których poproszono o przekazanie Komisji Europejskiej swoich niezależnych opinii na temat realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

  Wizję ERA zaprezentowano oficjalnie w roku 2000 w celu zjednoczenia badań naukowych w Europie, aby możliwe było realizowanie wspólnych, przygranicznych programów i dzielenie się wiedzą oraz w celu umożliwienia skuteczniejszej współpracy pomiędzy naukowcami.

  Raport pt. "Przygotowując Europę do nowego Renesansu - strategiczny ogląd Europejskiej Przestrzeni Badawczej" stanowi kulminację pierwszego roku działalności rady.

  rdo: CORDIS

  informacji: Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej http://ec.europa.eu/research/erab/ Europejska Przestrzeń Badawcza: http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html Teksty pokrewne: 29333 Kategoria: Różne
  Źródło danych: Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej (IP/09/1424)
  Referencje dokumentu: European Research Area Board "Preparing Europe for a New Renaissance - A Strategic View of the European Research Area".
  Indeks tematyczny: Linie polityczne; Badania Naukowe RCN: 31330   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich wydawnictwo instytucji i organów Unii Europejskiej podporządkowane Komisji Europejskiej, z siedzibą w Luksemburgu. Urząd przygotowuje i rozpowszechnia publikacje urzędowe, takie jak Dziennik Urzędowy UE, Budżet UE oraz Raport Generalny na temat działalności UE (przewidziane przepisami Unii), a także inne biuletyny informacyjne. Urząd prowadzi także kilka portali internetowych związanych z działalnością Unii (EUR-Lex, TED, EU Bookshop, CORDIS) oraz ma własną internetową księgarnię.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Szkolne Kluby Europejskie - forma współdziałania nauczycieli oraz uczniów w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy o Europie i Unii Europejskiej i jej instytucjach. Pomysł powołania Klubów pochodzi z Portugalii. Kluby Europejskie są tworzone w szkołach na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz w krajach stowarzyszonych z Unią. Do założenia takiego klubu potrzebny jest statut opracowany przez nauczyciela i uczniów oraz zakres działania Klubu. Informacje te należy przesłać do Komitetu Integracji Europejskiej, dzięki temu Klub zostanie wpisany do bazy, na podstawie której dostarczane mu będą materiały informacyjne.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej.

  Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską większością kwalifikowaną na okres 2,5 roku z jednokrotną możliwością odnowienia kadencji, przy czym Przewodniczący Rady Europejskiej musi pochodzić spoza grona Rady Europejskiej. Nowym uprawnieniem przewodniczącego jest reprezentowanie Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale bez uszczerbku w stosunku do Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku) założona w 1997 roku polska organizacja zawodowa zrzeszająca pracodawców, dla których głównym przedmiotem działalności gospodarczej są badania opinii i rynku (w przeciwieństwie do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii skupiającego badaczy opinii jako osoby indywidualne). OFBOR za swój podstawowy cel przyjęła budowę i umacnianie publicznego zaufania do badań opinii i rynku, stanowienie i propagowanie standardów profesjonalizmu w procesie badawczym oraz tworzenie warunków niezależnej i obiektywnej oceny przestrzegania tych standardów. OFBOR przyjmuje jako obowiązujące dla swoich członków zalecenia “Międzynarodowego Kodeksu postępowania w badaniach rynkowych i społecznych" Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) i Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii i Rynku (ESOMAR), a jednocześnie w oparciu o nie przygotowuje własne zbiory zasad profesjonalnego postępowania przeznaczone dla rynku polskiego oraz kontroluje ich przestrzeganie. OFBOR jest twórcą oraz administratorem Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów mającym na celu podniesienie jakości zbierania danych w badaniach rynku i opinii publicznej. Ponadto od września 2005 roku OFBOR realizuje program „Twoja Opinia ma znacznie” mający na celu wzmocnienie publicznego zaufania do badań rynku i opinii oraz zachęcenie Polaków do uczestnictwa w badaniach opinii i rynku poprzez zobrazowanie wpływu, jaki ich wyniki wywierają wpływ na rzeczywistość, społeczeństwo, gospodarkę.

  Dodano: 08.10.2009. 15:12  


  Najnowsze