• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurobarometr wskazuje, ze 57 procent Europejczykow opowiada sie za innowacjami

  08.10.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  "Innowacje stanowią podstawę strategii osiągania celu uzgodnionego przez Radę Europejską [...], zakładającego, że przed końcem dekady Unia stanie się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy" - tym stwierdzeniem rozpoczyna się raport Eurobarometru dotyczący "stanu przygotowania mieszkańców na innowacje" w Europie. Jednakże okazuje się, że nie wszyscy obywatele Europy przykładają do innowacji takie samo znaczenie: tylko 57 procent osób twierdzi, że innowacyjne produkty lub usługi są dla nich atrakcyjne.

  W maju i czerwcu przeprowadzono wywiady z 30 tys. respondentów z UE, Bułgarii, Rumunii, Turcji i Chorwacji na potrzeby raportu Eurobarometru, zainspirowanego przez DG ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej. Badane osoby podzielono w raporcie na cztery grupy: "przeciwnicy innowacji" - 16 procent, "niechętni innowacjom" - 33 procent, "sympatycy innowacji" - 39 procent oraz "entuzjaści" - 11 procent.

  Odkryto, że najwięcej entuzjastów innowacji jest na Słowacji, Malcie, w Słowenii, Luksemburgu, Turcji i Rumunii - mniej więcej 1 obywatel na pięciu - zaś najsilniejsze uczucia anty-innowacyjne przejawiają mieszkańcy południowej Europy, szczególnie Grecji (22 procent), Cypru (21 procent), Portugalii (20 procent) i Bułgarii (20 procent).

  Według raportu Eurobarometru, osoby, które mniej chętnie opowiadają się za innowacjami to głównie kobiety, często w wieku 55 lat i powyżej. Okazało się również, że ci respondenci generalnie legitymują się niższym poziomem wykształcenia niż osoby prezentujące bardziej pozytywny stosunek do innowacji. Według raportu, ludzie chętnie przyjmujący innowacje - "entuzjaści" - to przede wszystkim młodzi mężczyźni, studiujący lub mający wyższe wykształcenie.

  Na pytanie, czy innowacje to "tworzenie nowych produktów lub usług" czy "doskonalenie istniejących produktów lub usług", 52 procent respondentów wybrało pierwszą odpowiedź, zaś 39 procent - drugą.

  Nowe innowacyjne produkty muszą jednakże zdobywać klientów, pokonując wypróbowane i przetestowane przez nich produkty, oraz konkurować pod względem kosztów. Około 45 procent pytanych osób zadeklarowało, że chętnie wypróbowałoby, co najmniej jeden raz, innowacyjny produkt zamiast zwykle wykorzystywanego przez nich towaru. Jednak tylko sześć procent wymieniłoby dotychczas wykorzystywany produkt lub usługę na innowacyjną ofertę w przypadku, gdyby była ona znacząco droższa. Liczba ta zwiększa się do 31 procent w odniesieniu do osób chętnych do zapłacenia nieco więcej, zaś większość - 45 procent - chętnie wypróbowałaby nowy produkt lub usługę, jeśli koszt byłby taki sam jak cena zwykle kupowanego towaru.

  Biorąc pod uwagę, że "sukces innowacyjnych produktów i usług zależy od dynamiki rynku", a "tworzenie nowych rynków i aprobata klientów dla nowych produktów ma nadrzędne znaczenie dla innowacji", środowisko innowacyjne oraz stronnicy strategii lizbońskiej mogą uznać, że wyniki sondażu przynoszą rozczarowanie.

  Autorzy raportu Eurobarometru są jednak zadowoleni z rezultatów i podkreślają, że nowe bądź udoskonalone produkty lub usługi są atrakcyjne dla "wyraźnej większości" obywateli stanowiącej 57 procent. "Zaobserwowaliśmy, że preferencje konsumentów różnią się w Europie w zależności państwa, i w obrębie rynków krajowych. Jednak w całej UE respondenci o podobnym profilu społeczno-demograficznym niezmiennie prezentowali wyższy poziom otwartości na nowe produkty lub usługi. Przedsiębiorstwa powinny uświadomić sobie istnienie tych schematów w celu odpowiedniego dostosowania strategii innowacyjnej", podsumowują autorzy raportu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  % – znak typograficzny oznaczający procent (1/100 część – Unicode U+0025 – tzn. liczba poprzedzająca znak jest dzielona przez 100). Większość kwalifikowana – przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub członków biorących udział w głosowaniu. Przepisy wymagają stosowania w głosowaniu większości kwalifikowanej stosunkowo rzadko, zazwyczaj przy wprowadzaniu zmian o ważkim znaczeniu. Punkt procentowy (w skrócie p.p.) - jednostka różnicy między dwiema wartościami jednej wielkości podanymi w procentach. Na przykład wzrost jakiejś wielkości z 20% do 30% jest równy 10 punktom procentowym.

  Saldo kompensacyjne - określona wysokość kredytu komercyjnego wyrażona jako określony procent udzielonej pożyczki, jaką dany pożyczkobiorca jest zobowiązany utrzymać w postaci depozytu w określonym banku bądź u pożyczkodawcy. Herbata Kenia (wł. Kenya) pochodzi z najbardziej znanych plantacji w Kenii, afrykańskiego państwa położonego nad Oceanem Indyjskim. Herbaty liściaste Kenia stanowią tylko niewielki procent produkcji i są poszukiwane przez smakoszy. Dają wyraziste napary o zdecydowanym, wykwintnym smaku.

  Montaż finansowy polega na określeniu źródeł finansowania projektu i ich procentowego udziału w całym przedsięwzięciu. LHI Leasing - niemiecka firma świadcząca usługi finansowo-leasingowe mająca siedzibę w Monachium. W polskim rynku leasingu nieruchomości w 2006 roku zajmowała drugie miejsce (25 procent), za ING Lease (34 procent), a przed BRE Leasing (10 procent).

  Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem ‰. Stanowi dziesiątą część procentu, a więc: Procent prosty - to sposób oprocentowania wkładu pieniężnego, polegający na tym, że dochód w postaci odsetek nie jest doliczany do wkładu (nie podlega kapitalizacji) - nie procentuje więc wraz z nim w następnym okresie rozliczeniowym. Odsetki są tu płatne z dołu - po zakończeniu okresu.

  Miligramoprocent (miligram + procent) oznaczany mg% - jednostka stosowana dawniej w analizach biochemicznych, określała stężenie substancji w roztworze wyrażane jako liczba miligramów substancji oznaczanej w 100 cm³ próbki (mg/dl).

  Jeziorność – stosunek powierzchni jezior do ogólnej powierzchni analizowanego obszaru. Wskaźnik ten podawany jest w procentach.

  Analiza sitowa – metoda badawcza polegająca na rozdziale materiału (gruntu, mieszanki mineralnej) na frakcje zawierające ziarna o różniej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czego ziarna o odpowiednich średnich pozostają na kolejnych sitach (o coraz mniejszych oczkach). Po zważeniu poszczególnych klas ziarnowych określa się ile procent materiału pozostało na każdym sicie w stosunku do całości materiału. Analiza struktury kosztów - pozwala poznać skład wewnętrzny kosztów i opiera się zazwyczaj na stosunku procentowym poszczególnych elementów kosztów do całości kosztów. Struktura kosztów w układzie rodzajowym jest jednym z ważniejszych wskaźników charakteryzujących koszty własne w poszczególnych działach gospodarki, gałęziach i branżach. Zestawienie porównawcze struktury kosztów według układu rodzajowego z planem, z wykonaniem w poprzednich okresach lub między jednostkami gospodarczymi tej samej branży wskazuje kierunek badań analitycznych.

  Midazolam – lek psychotropowy z rodziny benzodiazepin. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania oraz średniokrótkim czasem działania. Po podaniu doustnym działa on ok. 4 h, a po podaniu dożylnym ok. 1 h. Podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę, dlatego jego biodostępność przy podaniu doustnym nie przekracza trzydziestu kilku procent.

  Dodano: 08.10.2010. 17:26  


  Najnowsze