• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejczycy opracowują doskonalsze narzędzia prognozowania powodzi

  02.09.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ochrona ludności przed powodzią to ważna sprawa dla Europejczyków. Naukowcy z Cemagref, francuskiego instytutu naukowo-technologicznego na rzecz środowiska, pracują nad doskonaleniem narzędzi prognostycznych, które pomogą ostrzegać władze i obywateli o zagrożeniach powodziowych, zapewniając strefom w niebezpieczeństwie tak cenny czas na zabezpieczenie się.

  Zespół Cemagref zaprojektował oprogramowanie GRP (Planowanie zasobów rządowych - ang. Government Resource Planning) do prognozowania powodzi na potrzeby SCHAPI, francuskiego krajowego centrum hydrometeorologicznego i prognozowania powodzi. Naukowcy informują, że oprogramowanie korzysta z obserwacji opadów deszczu i prognoz sieci Meteo-France dla poszczególnych dorzeczy. Innym uwzględnianym czynnikiem jest wilgotność gleby.

  Eksperci już przetestowali oprogramowanie w czasie rzeczywistym na kilku wylewnych rzekach. Ostrzeżenia generowane przez oprogramowanie GRP mogą obejmować okresy od zaledwie kilku godzin po kilka dni. Długość okresu zależy od czasu reakcji dorzecza. Prognozy GRP są następnie wprowadzane do krajowego systemu ostrzegania przeciwpowodziowego, który jest dostępny za pośrednictwem strony Minist?re de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

  Naukowcy twierdzą, że prognozy ilościowe natężeń przepływu obejmujące powyżej kilku dni stają się mało precyzyjne. Analiza archiwów meteorologicznych pod kątem danych na temat opadów atmosferycznych w warunkach, jakie miały miejsce w przeszłości, podobnych do warunków prognozowanych, może wspomóc prognozy.

  Zespół Cemagref, we współpracy z agencjami prognozowania powodzi, przyjrzał się pracom prowadzonym w przeszłości i odkrył, że możliwe jest przygotowanie tygodniowej prognozy natężenia przepływu dla dorzecza Saony i Sekwany, łącząc w pary prognozy opadów atmosferycznych z modelem opadów deszczu i natężenia przepływu GRP.

  Instytut naukowy wraz z Meteo-France opracował również system AIGA (Przetwarzanie informacji geograficznej na potrzeby alarmów powodziowych), który wykorzystuje dane dostarczane przez radary meteorologiczne do obliczania w czasie rzeczywistym zagrożeń stwarzanych przez opady deszczu i natężenie przepływu rzek we francuskiej sieci hydrograficznej. Dzięki systemowi AIGA, eksperci mogą rozpoznać niebezpieczne warunki na podstawie porównania danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym z informacjami zawartymi w referencyjnych bazach danych na temat opadów deszczu i natężeń przepływu. Naukowcy informują, że mapy zagrożeń są generowane co 15 minut z dokładnością do kilometra kwadratowego. Agencje prognozowania powodzi wykorzystują również mapy operacyjne opracowane w ramach systemu AIGA, koncentrujące się w szczególności na wybrzeżu Morza Śródziemnego.

  W okresie zimowym, zwłaszcza w regionach górskich, występuje zagrożenie podtopień wskutek gwałtownych ulew, osuwania się ziemi, a nawet lawin. Istniejąca sieć radarów meteorologicznych, rozmieszczonych w nisko położonych regionach, nie jest w stanie szczelnie pokryć regionów górskich. W ramach projektu RHYTMME (Zagrożenia hydrometeorologiczne w regionach górskich i śródziemnomorskich) powstaje sieć małych radarów nowej generacji. Projekt dysponujący budżetem około 10,4 mln EUR jest finansowany głównie przez Cemagref i Meteo-France, a wsparcie Unii Europejskiej wyniosło 2 mln EUR.

  Zespoły już uruchomiły dwie sieci radarów na Mont Vial i Mont Maurel. Uruchomienie kolejnych dwóch zaplanowano na 2013 r. Ostatecznie naukowcy mają nadzieję utworzyć system dla lokalnych służb ochrony cywilnej, zapewniając im potrzebną pomoc w prognozowaniu naturalnych zagrożeń stwarzanych przez opady atmosferyczne.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Global Forecast System (GFS) - Globalny System Prognozowania (GFS, Global Forecast System) to globalny system prognozowania pogody krótko i średnioterminowej. Najważniejszym składnikiem systemu jest numeryczny model prognozy pogody obsługiwany przez Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną i Meteorologiczną (NOAA). Błędy prognozy ex post – statystyki używane do późniejszej oceny dokładności prognozowania; są one wynikami porównania przeszłych prognoz ze znanymi już prawdziwymi wartościami prognozowanych wielkości. Radar meteorologiczny - radar używany do obserwacji opadów: ich położenia, intensywności, rodzaju i ruchu. Dane te są używane w prognozowaniu przyszłego położenia i intensywności opadów. Ogólna zasada działania radarów meteorologicznych, i ich budowa, są podobne jak innych rodzajów radarów, zaś parametry i sposób wykonywania pomiarów (długość fali, rozdzielczość, zasięg, strategia skanowania itd.) zostały dostosowane do pomiarów obiektów meteorologicznych.

  Natężenie ognia – określona względami technicznymi liczba wystrzałów, którą można oddać z danej broni jednorazowo (np. ogniem ciągłym), lub w określonym przedziale czasu, bez obawy uszkodzenia broni, nieprawidłowego jej działania czy obniżenia jej właściwości bojowych. Głównym czynnikiem ograniczającym natężenie ognia jest zjawisko nagrzewania się luf. Pojęcie natężenia ognia dotyczy głównie broni o dużej szybkostrzelności teoretycznej. Dla niektórych wzorów broni opracowane są odpowiednie normy natężenia ognia lub określona jest liczba wystrzałów, którą można oddać jednorazowo przy strzelaniu z możliwie największą szybkostrzelnością. Przestrzeganie dopuszczalnego natężenia ognia jest jednym z podstawowych warunków prawidłowej eksploatacji broni. W zależności od kalibru i mocy broni natężenie ognia może wynosić od kilku (dla dział dużych kalibrów) do kilkuset (dla broni strzeleckiej), a nawet kilku tysięcy (w przypadku działek M134 czy M61) wystrzałów na minutę. Przepływomierz turbinowy – przyrząd pomiarowy służący do pomiaru natężenia przepływu płynów. W tego typu przepływomierzach wykorzystana jest liniowa zależność prędkość obrotowej wirnika od objętościowego natężenia przepływu.

  MG Sound Control System - system automatycznej regulacji głośności w zależności od natężenia hałasu. System automatycznie dopasowuje, na podstawie mierzonych wartości natężenia otaczającego hałasu, głośność dźwięku emitowanego przez sprzęt nagłośnieniowy do wartości zapewniającej prawidłowy odsłuch. Natężenie prądu (nazywane potocznie prądem elektrycznym) - wielkość fizyczna charakteryzująca przepływ prądu elektrycznego zdefiniowana jako stosunek wartości ładunku elektrycznego przepływającego przez wyznaczoną powierzchnię do czasu przepływu ładunku.

  Współczynnik prądu serca F - stosunek natężenia pola elektrycznego (gęstość prądu) w sercu dla określonej drogi przepływu prądu elektrycznego do natężenia przepływu prądu do natężenia pola elektrycznego (gęstość prądu) w sercu, przy prądzie o tym samym natężeniu na drodze od lewej ręki do stóp. Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian.

  System CORS pozwala na uzyskiwanie dokładności rzędu kilku centymetrów w stosunku do Narodowego Przestrzennego Systemu Odniesienia (National Spatial Reference System), zarówno dla składowych poziomych jak i pionowych. Geodeci, specjaliści w zakresie GIS/LIS, inżynierowie, naukowcy i inni mogą wykorzystać dane pozyskane dzięki systemowi CORS w celu ustalenia pozycji punktów.

  Przepowiednie pogodowe: Konieczność prognozowania pogody dotyczyła zwłaszcza społeczeństw rolniczych, dla których niespodziewane zmiany warunków atmosferycznych mogły oznaczać utratę plonów, a w konsekwencji przynieść głód i choroby. Prognozy powstawały na podstawie długotrwałych obserwacji reakcji organizmu ludzkiego, zachowania się domowych i dzikich zwierząt oraz zjawisk zachodzących w otaczającym środowisku naturalnym. Z czasem, gdy doszukano się związków między poczynionymi spostrzeżeniami a zmianami pogody, utrwaliła się w świadomości pokoleń wiedza, która często pozwalała przewidywać zjawiska atmosferyczne. Prognostyki te przekazywane były zazwyczaj ustnie, dlatego też otrzymywały niekiedy formę łatwych do zapamiętania rymowanek, którtch jednak nie należy utożsamiać z przysłowiami, łączącymi wnioski trafne z bezwartościowymi. Ludowe przepowiednie pogodowe miały zwykle charakter prognoz krótkoterminowych i lokalnych, ale starano się również przewidywać pogodę na większym obszarze i w wymiarze długoterminowym, tj. prognozować nadchodzące lato lub zimę.

  Cykl szybkiej prognozy - (ang. Rapid Update Cycle w skrócie RUC) jest metodą numerycznej prognozy pogody opartej na regionalnym modelu numerycznym z szybką (cogodzinną) asymilacją danych. Przepływ cieku – ilość wody, przepływającej przez poprzeczny przekrój koryta cieku wodnego (np. koryta rzeki) w jednostce czasu. Jest podawany w m³/s lub l/s. Przepływ cieku bywa określany synonimicznie mianem natężenia przepływu.

  Wydajność - inaczej objętościowy współczynnik przepływu, to jeden z podstawowych parametrów pracy pomp i sprężarek określających natężenie przepływu medium (ciecz, gaz) przez nie wytwarzane. Natężenie przepływu – miara ilości płynu, substancji, mieszaniny, przepływającego przez wyodrębnioną przestrzeń, obszar lub poprzeczny przekrój w jednostce czasu.

  Efekt Gunna - jest to spadek ruchliwości elektronów wraz ze wzrostem natężenia pola powyżej natężenia krytycznego. System CORS (ang. Continuously Operating Reference Stations) – system wspomagający GPS, pozwalający na uzyskiwanie dokładności rzędu kilku centymetrów w stosunku do Narodowego Przestrzennego Systemu Odniesienia (National Spatial Reference System), zarówno dla składowych poziomych jak i pionowych. Geodeci, specjaliści w zakresie GIS/LIS, inżynierowie, naukowcy i inni mogą wykorzystać dane pozyskane dzięki systemowi CORS w celu ustalenia pozycji punktów.

  Prąd samouwolnienia to wartość graniczna natężenia prądu elektrycznego, przy której jest możliwe samodzielne przezwyciężenie skurczy mięśni wywołanych przepływem prądu elektrycznego i otwarcie dłoni, a w rezultacie uwolnienie się od kontaktu z prądem. Pomiar tej wielkości odbywa się przy pomocy trzymanej w ręku elektrody, która została zaizolowana z wyjątkiem niewielkiego miejsca o polu 1 cm.

  Dodano: 02.09.2011. 16:37  


  Najnowsze