• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejscy naukowcy rozprawiają się z podróbkami

  07.07.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Od 2001 r. unijne służby celne przejmują coraz więcej podrobionych towarów, których liczba w roku 2008 osiągnęła 178 milionów. Samo egzekwowanie przepisów celnych nie wystarczy by pohamować ten globalny trend, zatem naukowcy z unijnych instytutów i przedsiębiorstw połączyli swe siły, aby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Opracowali narzędzia, które powinny umożliwić konsumentom, dystrybutorom, władzom i sprzedawcom rozróżnianie między autentycznymi towarami a nielegalnymi imitacjami. Projekt STOP (Stop podrabianiu produktów) otrzymał 2,78 mln EUR z tematu "Technologie społeczeństwa informacyjnego" Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Konsumenci mają na ogół świadomość międzynarodowego handlu podrabianymi towarami, takimi jak fałszywe "designerskie" zegarki czy ekskluzywne torebki, które są zbyt tanie, aby mogły być prawdziwe. Fałszowanie stanowi również coraz większy problem w przypadku innych, bardziej wrażliwych produktów, np. zabawek, papierosów, kosmetyków, urządzeń elektrycznych, a nawet części zamiennych do samolotów. Jeszcze większym problemem jest to, że również podrobione leki zdobywają miejsce na rynkach unijnych i tak na przykład podrobione tabletki Viagry cieszą się popularnością podobnie jak leki antycholesterolowe, przeciwko osteoporozie czy nadciśnieniu, często produkowane w Indiach. Zatem nie jest to tylko problem uszczerbku na reputacji i strat finansowych przedsiębiorstw, ale również potencjalne zagrożenie dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa.

  Europejski projekt STOP zgromadził kilka przedsiębiorstw, których dotyka problem fałszowania, jak producent samolotów Airbus, przedsiębiorstwo farmaceutyczne Novartis oraz producentów towarów luksusowych i firmy informatyczne tworzące oprogramowanie. Partnerzy projektu są przekonani, że cały system wymaga zmiany ze zwykłego dochodzenia post-factum na prewencję w łańcuchu zaopatrzenia, obejmującą cały system.

  "Główne zadanie działów bezpieczeństwa większości przedsiębiorstw polega na współpracy z policją i lokalnymi władzami, aby starać się zamykać strony internetowe i rzeczywiste sklepy sprzedające podrobione produkty, niemniej jest to tylko niewielka część problemu" - mówi koordynator projektu STOP, dr Harald Vogt z niemieckiego przedsiębiorstwa informatycznego SAP. "Pokazaliśmy skuteczne połączenie technologii i organizacji, ogólny system, który przedsiębiorstwa mogą wdrożyć bez wielogodzinnych szkoleń czy dodatkowych kosztów" - dodaje.

  Partnerzy projektu STOP najpierw przeprowadzili szczegółową analizę nielegalnej podaży i popytu, po czym opracowali model drogi towaru od etapu projektowania po dostawę. Stworzyli odpowiednie narzędzia dla przedsiębiorstw i przetestowali je na w konkretnym, rzeczywistym kontekście przemysłowym. Rozwiązania obejmują sprzęt do identyfikacji drogą fal radiowych (RFID), tj. dostosowane do potrzeb inteligentne znaczniki i przyjazne dla użytkownika czytniki, plus oprogramowanie do monitorowania i zarządzania danymi potwierdzającymi autentyczność oraz wytyczne dla przedsiębiorstw. Zestaw narzędzi pomoże zapewnić produkcję, dystrybucję i zakup autentycznych towarów na każdym etapie łańcucha dostaw.

  Naukowcy pracujący nad projektem STOP przetestowali swoje technologie na jednym z najtrudniejszych w tym kontekście produktów, jaki mogli znaleźć, a mianowicie na ekskluzywnych, designerskich zegarkach na rękę. Wbudowanie w niewidoczny sposób chipa RFID w zegarek, następnie przepuszczenie sygnałów o częstotliwości radiowej przez metalową kopertę zegarka stanowiło nie lada wyzwanie, ale "okazało się całkiem wykonalne", jak wspomina dr Vogt. Koszty również utrzymały się w wystarczająco rozsądnych granicach, aby rozważać powszechne zastosowanie.

  Projekt STOP już przełożył się na rzeczywiste rozwiązania. Spółka SAP, partner projektu, założyła nowe przedsiębiorstwo (Original1 z siedzibą w Niemczech), które będzie korzystać z technologii zainspirowanej projektem STOP do świadczenia usług w zakresie przeciwdziałania podrabianiu na całym świecie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Formy prawne przedsiębiorstw (również formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw) – formy, jakie przyjmują przedsiębiorstwa w momencie rejestracji. Można je podzielić na: Paneuropejskie formy przedsiębiorstw – Unia Europejska zmierza do ujednolicenia większości uregulowań na obszarze wspólnego rynku, również w zakresie form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw (zob. formy prawne przedsiębiorstw). W dalszej perspektywie można oczekiwać, że powstanie wspólnotowy kodeks spółek handlowych. W prawie europejskim uregulowane są następujące formy paneuropejskie: Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Papiery komercyjne przedsiębiorstw – (ang. commercial papers), zwane także skryptami dłużnymi, są to krótkoterminowe papiery dłużne na okaziciela lub imienne, najczęściej niezabezpieczone, o zapadalności do 1 roku, służące pozyskiwaniu finansowania przez przedsiębiorstwa. Impuls 5 – zintegrowany system informatyczny klasy MRP II/ERP wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwie. Przeznaczony jest głównie dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw. System ma wspomagać przedsiębiorstwa w zarządzaniu m.in. kapitałem, personelem, produkcją, relacjami z klientami czy obiegiem dokumentów.

  Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję. Połączenie konglomeratowe: Połączenie konglomeratowe dotyczy fuzji lub przejęcia przedsiębiorstw, które są często strategicznymi partnerami, działającymi często w różnych branżach produkcyjnych i usługowych oraz obsługujące odmienne rynki. Fuzja lub przejęcie konglomeratowe polega na wchłonięciu kolejnego przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jest realizowane poprzez dywersyfikację działalności i produkcji. Główne motywy to zysk i wzrost przedsiębiorstwa. W taki sposób powstaje konglomerat, który łączy w sobie dużą różnorodność działalności wraz z rozbudowaną strukturą organizacyjną. Konglomerat może składać się z przedsiębiorstw, które wytwarzają na przykład produkty włókiennicze, dystrybuują napoje oraz świadczą usługi na rynku medycznym. Np. DuPont lub Sara Lee.

  Prywatne przedsiębiorstwa militarne (ang. private military companies – PMCs) – podmiot wykonujący zadania wojskowe, w odróżnieniu od przedsiębiorstw bezpieczeństwa (ang. private security companies – PSCs), które ograniczają się do wykonywania zadań w zakresie ochrony. Dynamiczny rozwój prywatnych przedsiębiorstw militarnych wskazuje na wkraczanie aktorów niepaństwowych na obszary należące do wyłącznej kompetencji państw.
  Dotychczasowa władza w dziedzinie bezpieczeństwa sprawowana przez państwo ulega transformacji w dwóch płaszczyznach: Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (w skrócie sektor MŚP) – powszechnie stosowane skrótowe określenie tzw. sektora małych i średnich przedsiębiorstw (lub – bardziej prawidłowo – małych i średnich przedsiębiorców).

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (skrót – sp. z o.o.) – forma prawna przedsiębiorstw tworzona przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które odpowiadają za zobowiązania przedsiębiorstwa w ograniczonym zakresie. Spotykana w licznych krajach Europy, w tym w Polsce.

  Asseco Business Solutions (Asseco BS) – producent systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Oferta firmy obejmuje indywidualnie dostosowywane systemy klasy ERP, gotowe programy dla małych i średnich spółek (MŚP), rozwiązania mobilne oraz outsourcing IT i konsulting informatyczny. Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Dodano: 07.07.2010. 19:12  


  Najnowsze