• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Intensyfikacja badań naukowych i ograniczenie biurokracji na celowniku Komisji

  23.06.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Aby ograniczyć biurokrację i skupić się na wynikach badań naukowych, Komisja Europejska przyjęła niedawno dwie ważne inicjatywy, które wprowadzą zmiany w regulacjach finansowych procedur związanych z unijnymi programami ramowymi badań naukowych. Obok ułatwienia naukowcom dostępu do funduszy unijnych, nowe zasady zwiększą również możliwości łączenia środków ze źródeł publicznych i prywatnych, zapewniając większą skuteczność inwestycji. W ostatecznym rozrachunku zmiany pomogą w uruchomieniu nowych programów unijnych.

  Europejska społeczność naukowa od dawna postuluje tego typu zmiany o czym świadczą tysiące podpisów złożonych przez naukowców z Europy i spoza kontynentu pod deklaracją "Trust Researchers", którą to petycję zaprezentowała niedawno Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn oraz Parlament Europejski podnosząc krytyczny głos nawołujący do zmiany.

  Zdaniem Janusza Lewandowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Budżetu i Programowania Finansowego regulacje finansowe po przeglądzie ułatwią dostęp do funduszy, zapewniając więcej innowacji i silniejszy wzrost. "Moim głównym celem jest pobudzenie innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do finansowania z funduszy UE dla europejskich przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), naukowców i pozostałych beneficjentów" - mówi.

  "Komisja proponuje środki, które ograniczą koszty i obciążenia spowodowane zbyt złożonymi procedurami. W perspektywie krótkoterminowej proste rozwiązania, takie jak zniesienie obowiązku otwierania oddzielnych rachunków bankowych i zwrotu odsetek od płatności dokonywanych z góry, zmniejszą obciążenia administracyjne beneficjentów pomocy." Ostatecznie dobrze byłoby, gdyby finansowanie UE "nie służyło tylko do spłaty rachunków, ale nagradzało osiągnięcia" - dodaje.

  Zmiany zaproponowane przez Komisję Europejską obejmują propozycję podwyższenia pułapu, poniżej którego obowiązują uproszczone procedury administracyjne z obecnego poziomu 25.000 EUR do 50.000 EUR. Beneficjentom będzie też łatwiej wykorzystywać dotacje do płacenia pozostałym partnerom projektu.

  Działania upraszczające mają służyć przedsiębiorstwom. Na przykład Komisja Europejska mogłaby akceptować złożone wcześniej dokumenty prawne za pomocą Systemu Indywidualnej Rejestracji (URF) zamiast wymagać ich przy każdym kolejnym zgłoszeniu.

  Komisja Europejska zaproponowała również zniesienie wymogu kart kontrolnych, ograniczenie wielu zasad finansowania w różnych programach oraz poprawki dotyczące obowiązku spłaty odsetek od płatności zaliczkowych.

  Zmiany pomogą zachować solidną równowagę pomiędzy środkami upraszczającymi a zapewnieniem skutecznego nadzoru nad pieniędzmi podatników. Długofalowym celem Komisji Europejskiej jest modyfikacja systemu dotacji poprzez przejście od zwrotu poniesionych kosztów do zapłaty za wyniki.

  Propozycje muszą zostać przyjęte przez Radę i Parlament Europejski.

  Tymczasem dr Olivier Küttel, współzałożyciel inicjatywy "Trust Researchers" i Szwajcarskiego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz Dyrektor Euresearch w Bernie, powiedział że restrukturyzacja europejskich programów finansowania jest niezbędna, jeżeli mają one być efektywne. Zbyt często naukowcy muszą przedzierać się przez góry papierów ubiegając się o środki unijne na finansowanie badań naukowych.

  Dr Sabine Herlitschka, inicjatorka "Trust Researchers" i Austriackiego Krajowego Punktu Kontaktowego ds. 7PR oraz Dyrektor Wydziału Europejskich i Międzynarodowych Programów Austriackiej Agencji Promocji Badań (FFG) w Austrii, zauważyła że większość naukowców nie jest przeciwna zasadom, ale chcą by były one odpowiednie.

  Deklaracja przedstawia w zarysie pięć kluczowych zasad: wzajemne zaufanie, skupienie się na badaniach naukowych, spójność, rzetelność i podejmowanie ryzyka. Jeżeli chodzi o wzajemne zaufanie to naukowcy podkreślają, że finansowanie badań naukowych w Europie powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialnym partnerstwie.

  Komisarz Geoghegan-Quinn zgadza się z przekazem inicjatywy "Trust Researchers", a nawet odniosła się do niej w czasie prezentowania dnia 29 kwietnia br. komunikatu Komisji Europejskiej dotyczącego uproszczeń.

  "Chciałabym, aby naukowcy spędzali więcej czasu w laboratoriach niż w biurze" - mówi Komisarz Máire Geoghegan-Quinn. "Nasze propozycje mają na celu zminimalizowanie obciążeń administracyjnych w europejskich programach badawczych. Musimy pozyskać najlepszych naukowców i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im skoncentrowanie się na wynikach, a nie na biurokracji."

  Komunikat nie przeszedł bez echa, bowiem Parlament Europejski uznaje potrzebę uproszenia. Naukowcy są również zadowoleni z prac Komisji. Dr Herlitschka powiedziała: "Sądzę, że to naprawdę odważny krok i dobry ruch w prawidłowym kierunku."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

  Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów. Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane.

  Komisja Nauki,Edukacji i Sportu wchodzi w skład stałych komisji senackich. Przedmiotem działania komisji są sprawy związane z organizacją i rozwojem badań naukowych, systemem kształcenia i wychowania, systemem doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej. Zajmuje się także sprawami dzieci i młodzieży, poradnictwem zawodowym dla młodzieży oraz przygotowaniem absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kulturą fizyczną i sportem, organizacją instytucji naukowych i oświatowych oraz współpracą naukowa z zagranicą.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) – nowe narzędzie wprowadzone przez Traktat z Lizbony. Ma na celu zwiększenie demokracji w Unii. Dziś obywatele też mają możliwość przekazywania swoich oczekiwań (poprzez petycje do PE czy oddany głos w wyborach), ale inicjatywa ma być skuteczniejszym narzędziem. Umożliwi bezpośrednie komunikowanie się z Komisją Europejską. eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Dodano: 23.06.2010. 17:12  


  Najnowsze