• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak zainteresować młodych ludzi nauką?

  02.06.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nie jest tajemnicą, że młodzi ludzie lubują się w gadżetach i technologii, zatem dlaczego coraz mniej młodych kobiet i mężczyzn wybiera przedmioty naukowe i wyraża zainteresowanie karierą naukową? Projekt YOSCIWEB (Młodzi ludzie i wizerunek nauki w Internecie) ma na celu poznanie, co sprawia, że nauka wydaje się pociągająca młodym ludziom oraz jakich narzędzi internetowych można użyć, aby ją uatrakcyjnić. Dofinansowanie projektu w kwocie 489.122 EUR pochodzi z tematu "Nauka w społeczeństwie" (SIS) Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Społeczeństwo korzysta z osiągnięć naukowo-technologicznych (N+T) do wynajdywania rozwiązań wielu problemów, z którymi mierzymy się obecnie i w obliczu których staniemy w przyszłości. Jeżeli spadek zainteresowania N+T wśród młodych ludzi (zwłaszcza kobiet) utrzyma się, to ten trend przyniesie prawdopodobnie poważne konsekwencje dla Europy. Aby zatrzymać, a nawet odwrócić ten układ, Unia Europejska dofinansowuje szereg inicjatyw dążących do zwiększenia udziału młodych ludzi w nauce i zachęcających do długofalowych karier naukowych.

  Pracując nad jednym z takich projektów zespół YOSCIWEB zajął się wizerunkiem nauki. Partnerzy zajmowali się konkretnie sposobami zmiany wyobrażeń na temat nauki jako niedostępnej, nudnej i niemodnej.

  Z uwagi na fakt, że młodzi ludzie wykorzystują cyfrowe media do komunikacji i pozyskiwania informacji, naukowcy postanowili zbadać najlepsze sposoby (np. narzędzia i metody oraz sposoby ich użycia) do przekazywania informacji naukowej przez Internet. Wyniki ich prac stworzą następnie podstawy do przygotowania wytycznych w zakresie najlepszych praktyk i zaleceń dla zainteresowanych stron, zwłaszcza dla twórców witryn popularnonaukowych. Skutki tych działań przyniosą w ostatecznym rozrachunku efekt domina także w populacji dorosłych, którzy również podejmują wysiłki, by przeniknąć do świata nauki w sposób dla siebie zrozumiały.

  Projekt polegał na 27 miesięcznej współpracy 7 partnerów z Bułgarii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Islandii i Wlk. Brytanii. Obok ogólnej oceny bieżącej sytuacji zespół przeprowadził głębszą analizę wybranych witryn. W badaniach uczestniczyli profesjonaliści z branży oraz grupa dyskusyjna złożona z niemal 400 młodych ludzi z 7 krajów partnerskich.

  Naukowcy doszli do wniosku, że choć duże organizacje dysponują na ogół zaawansowanymi witrynami, to niekoniecznie są one prawidłowo zarządzane. Co więcej naukowcy odkryli, że niektóre mniejsze organizacje, a nawet osoby prywatne prowadzą bardzo dobre witryny, podczas gdy część dużych, świetnie dofinansowanych organizacji podaje stosunkowo mało informacji naukowych w swoich witrynach.

  Wyniki również pokazały, że poza znanymi naukowcami młodym ludziom należy także pokazywać przykłady "zwykłych" naukowców i ich codzienną pracę. Klarowne wyjaśnienia dotyczące możliwości studiowania i podjęcia kariery w danej dziedzinie nauki pomogą młodym ludziom lepiej wyobrazić sobie ścieżkę prowadząca do zawodu naukowca.

  Styl pisania również należy dostosować do odbiorców, a powinien on być rzeczowy, precyzyjny i przystępny. Naukowcy odkryli też, że wiarygodność i uczciwość materiałów pomoże zachęcić innych naukowców do wniesienia swojego wkładu w witrynę. Poza treścią tekstową eksperci zalecają wykorzystanie quizów, animacji, rysunków, filmów, wywiadów, relacji dźwiękowych, standardowych ilustracji i fotografii oraz bardziej zaawansowanych multimediów (np. symulacji eksperymentów).

  Zważywszy na fakt, że zadania szkolne często motywują młodych ludzi do poszukiwania informacji naukowej, eksperci sugerują również, aby zawartość witryn naukowych nawiązywała, przynajmniej częściowo, do programu szkolnego. Projektanci witryn powinni również pamiętać o nauczycielach, bowiem użyteczne witryny mogą inspirować nauczycieli do wykorzystania witryn we współpracy z uczniami. Udostępnianie treści nie powinno oczywiście ograniczać się wyłącznie do samej witryny, tylko powinno być dostarczane uczniowi (czy nauczycielowi) za pośrednictwem między innymi kanałów RSS (ang. really simple syndication), biuletynów rozsyłanych pocztą elektroniczną i aktualizacji w witrynach społecznościowych.

  Wreszcie, choć młodzi ludzie lubią kolory i obrazy, to jednak wolą witryny neutralne i sprawnie działające od kolorowych, nieuporządkowanych i skomplikowanych na pierwszy rzut oka. Pod względem wizualnym eksperci zalecają, aby witryny były ciekawe, niemniej bez nadmiernej krzykliwości czy przepełnienia.

  Pełny raport obejmujący powyższe i inne zalecenia dostępny jest na stronie internetowej YOSCIWEB.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania.

  Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów. Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Teoria aktora-sieci (w języku polskim spotyka się też nazwę "socjologia nie-ludzi", używany jest też skrót ANT od nazwy angielskiej actor network theory) – szkoła myśli socjologicznej, która powstała w ramach filozofii i socjologii nauki. Opiera się na założeniu agencyjności (sprawczości), także tzw. nieludzi, czyli również komputerów i maszyn. Podkreśla, że ważne są sieci materialno-semiotyczne, a nie same przedmioty. Przykładowo, rozmowa telefoniczna nie jest tylko interakcją dwojga ludzi, ale złożoną siecią, w której agentami są także telefony, łącza, pewne koncepcje, idee, dorozumiane założenia kulturowe, i należy je traktować jako całość. Niektóre rodzaje agentów czasem działają jak przedmioty, czasem jak osobne jednostki, a czasem występują w relacjach sieciowych (np. banki). Żadna sieć aktorów nie jest stała, wymaga ciągłego odgrywania, by przetrwała. W ramach sieci nie należy analizować ludzi i nieludzi (non-humans) w osobny sposób, zarówno ludzie jak i maszyny, a także relacje między nimi, powinni być poddawani interpretacji. Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.

  WOT: Web of Trust: Web of Trust (WOT) – bezpłatny program komputerowy stworzony przez fińską firmę WOT Services, Ltd – wtyczka do przeglądarek internetowych. Służy on do określenia reputacji witryn internetowych pod czterema względami: zaufania, wiarygodności operatora, prywatności i bezpieczeństwa dzieci. Stopień zaufania witryny oceniany jest w pięciostopniowej skali oznaczonej kolorami – od krwistego do ciemnego zielonego; obliczany algorytmicznie poprzez połączenie ocen użytkowników i danych z innych źródeł. Reputację witryny można również sprawdzić na oficjalnej stronie internetowej. Umbraco CMS - system CMS umożliwiający szybkie i łatwe tworzenie witryn sieci web i ułatwiający tworzenie złożonych aplikacji sieci web. Program Umbraco zawiera wielokrotnie nagradzane funkcje integracji i obsługuje w sposób macierzysty formanty niestandardowe i formanty użytkownika programu ASP.NET. Jest używany w ponad 60 000 aktywnych witryn sieci web, w tym Heinz.com, Peugeot.com i NAIAS.com, przez co można uznać tą technologię za sprawdzoną, stabilną i skalowalną. Program Umbraco należy zainstalować w katalogu głównym witryny sieci web.

  Sprawy Nauki - ogólnopolski, niezależny miesięcznik publicystyczno - informacyjny traktujący o nauce w Polsce, polityce naukowej, organizacji i finansowaniu badań, związkach nauki z gospodarką, ze sztuką oraz popularyzujący osiągnięcia polskich uczonych i ośrodków naukowych. Pełni też rolę forum dyskusyjnego dla środowiska naukowego w Polsce. Skierowany głównie do placówek naukowych oraz środowisk opiniotwórczych.

  Centrum nauki (oboczne nazwy: muzeum edukacyjne lub muzeum nauki) – instytucja promująca nowoczesną komunikację naukową. Jej celem jest m.in. rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie debaty na związane z nauka tematy, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa.

  Dodano: 02.06.2010. 19:12  


  Najnowsze