• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komisja ogłasza rok 2013 rokiem powietrza

  17.01.2013. 11:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska walczy z zanieczyszczeniem powietrza od lat 70. XX w. Działania, takie jak nadzór nad emisjami szkodliwych substancji do atmosfery i poprawa jakości paliw, przyczyniły się do postępu w tym zakresie, ale problem nadal nie został rozwiązany. Wynika on zasadniczo z działalności człowieka, na przykład spalania paliw kopalnych i gwałtownej intensyfikacji ruchu na drogach. W konsekwencji zanieczyszczenie powietrza jest wskazywane jako główna przyczyna chorób płuc, takich jak astma (trzy razy więcej chorych obecnie niż 30 lat temu), oraz powód ponad 350.000 przedwczesnych zgonów w UE każdego roku. Komisja Europejska obrała obecnie nową strategię i ogłosiła rok 2013 rokiem powietrza wraz z nowymi propozycjami podnoszenia jakości powietrza w Europie.

  W ramach planu podkreślono wagę czystego powietrza dla wszystkich oraz położono nacisk na poprawę jakości powietrza w całej UE. Komisja Europejska już nawiązała współpracę z Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Europie. Przeprowadzony zostanie przegląd najnowszych badań nad zdrowiem dotyczących głównych zanieczyszczeń powietrza, między innymi pyłów, ozonu w warstwie przyziemnej i dwutlenku azotu. Wyniki zostaną zaprezentowane w czasie wydarzenia, które odbędzie się w tym miesiącu, pt. "Zrozumienie skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza - najnowsze postępy uwzględniane w strategiach UE".

  Uczestnicy zaprezentują najnowsze ustalenia na temat skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza i ostatnie dowody na niekorzystne następstwa dla układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, a także wskażą konkretne rozmiary, źródła lub składniki pyłów (takie jak ruch drogowy, czarny węgiel, drobne i ultradrobne cząstki i gazy spalinowe z silników diesla) powiązane z niepożądanymi skutkami zdrowotnymi. Wydarzenie poświęcone będzie również podsumowaniu wkładu nauki w pogłębianie naszej wiedzy na ten temat, wskazaniu niewiadomych oraz identyfikacji kluczowych obszarów dalszych badań.

  Komisja Europejska zwraca się także z pytaniem do obywateli UE, jakie kroki podjęliby w celu poprawy jakości powietrza w Europie. Ta nowa idea zachęca do dzielenia się sugestiami na rzecz doskonalenia strategii dotyczącej jakości powietrza. W celu zebrania poglądów, opinii i pomysłów, Komisja Europejska będzie prowadzić konsultacje społeczne do 4 marca 2013 r. Obywatele mogą dzielić się swoimi poglądami na temat sposobów zapewnienia pełnego wdrożenia istniejących ram, udoskonalania ich i uzupełniania o działania wspomagające. Wyniki konsultacji zostaną ujęte w kompleksowym przeglądzie strategii europejskich w zakresie ochrony powietrza, który ma być przygotowany w 2013 r.

  W ramach konsultacji społecznych, które trwają już 4 tygodnie, podzieliło się dotąd swoją opinią 25.000 Europejczyków z 27 państw członkowskich. Komisja przedstawi wkrótce wyniki dogłębnej analizy i szeroko zakrojonych konsultacji wraz z nową propozycją przyszłej strategii UE w zakresie ochrony powietrza na 2013 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Smog (ang. fog intensified by smoke, mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). Standardy zapachowej jakości powietrza – wartości określające poziom uciążliwości niepożądanych zapachów powietrza atmosferycznego, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu. Ochrona zapachowej jakości powietrza jest elementem opieki zdrowotnej, zgodnie z definicją zdrowia, sformułowaną przez WHO w roku 1948 – odrzucającą postrzeganie zdrowia i choroby wyłącznie w kategoriach biologiczno-medycznych, a przywiązującą wagę do wymiaru psychicznego i społecznego (w kolejnych latach wprowadzono bardziej rozbudowane pojęcie „dobrostanu”).

  Warstwa powietrza saharyjskiego - (ang. Saharan Air Layer, w skrócie SAL) jest warstwą bardzo suchego powietrza powyżej warstwy zimniejszego i wilgotniejszego powietrza blisko powierzchni Oceanu Atlantyckiego. Filtr powietrza – (inaczej filtr cząsteczkowy lub też filtr przeciwpyłowy) to urządzenie, które w procesie filtracji (oczyszczania) powietrza (gazu) separuje cząsteczki stałe (np. pył) ze strumienia przepływającego powietrza (gazu) oraz zatrzymuje je na powierzchni lub pomiędzy elementami filtracyjnymi (np. włóknami) poprzez mechanizmy filtracji.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza. System sprężonego powietrza – zespół urządzeń służących do wytwarzania, uzdatniania, dystrybucji i magazynowania sprężonego powietrza, a także urządzenia odbiorniki sprężonego powietrza.
  Do wytwarzanie sprężonego powietrza służą sprężarki powietrza. Uzdatnianie odbywa się za pomocą chłodnic, osuszaczy, separatorów wody i filtrów sprężonego powietrza. Powietrze jest magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych, natomiast dystrybuowane za pomocą systemu rur. Odbiornikami sprężonego powietrza są narzędzia, maszyny i procesy przemysłowe zasilane pneumatycznie (np. maszyny pakujące, systemy transportu, automatyka i roboty przemysłowe).
  Występują dwa podstawowe rodzaje systemów sprężonego powietrza:


  Modelowanie dyspersji odorantów – obliczenia stężenia zapachowego w atmosferze, w otoczeniu źródeł odorantów. W czasie modelowania są wykorzystywane informacje o wielkości emitowanego strumienia zapachowego oraz o warunkach wyrzutu gazów i ich rozprzestrzeniania się (warunki meteorologiczne i topograficzne). Obliczenia są wykonywane w ramach rozpatrywania skarg na nadmierną zapachową uciążliwość istniejących instalacji oraz wniosków o zgodę na uruchomienie zakładów nowych. Wyniki obliczeń są porównywane ze standardami zapachowej jakości powietrza. Godzina odorowa (niem. Geruchsstunde, ang, odour hours) – pojęcie z dziedziny olfaktometrii inżynierskiej, umożliwiające wyrażanie stopnia zapachowej uciążliwości w otoczeniu źródeł emisji odorantów przez liczbę takich godzin, odniesioną do 6 lub 12 miesięcy. Procedura określania liczby godzin odorowych została opracowana i opublikowana w Niemczech w latach 90. XX w. Stała się podstawą wytycznych, dotyczących kontroli zgodności jakości powietrza w niemieckich miastach z wprowadzonymi standardami.

  Nomadowie Powietrza – jedna z Nacji z amerykańskiego serialu animowanego Awatar: Legenda Aanga. Nikt z nich oprócz Aanga nie przeżył wojny z Narodem Ognia. Nomadowie Powietrza mieszkali w Południowej Świątyni Powietrza, Północnej Świątyni Powietrza, Wschodniej Świątyni Powietrza, Zachodniej Świątyni Powietrza i na wielu mniejszych wyspach. Przeżył jeszcze Guru Pathik, ale on nie był magiem, tylko osobistym doradcą i przyjacielem mnicha Gyatso.

  W meteorologii, masa powietrza - duży obszar troposfery o szczególnym pionowym uwarstwieniu termicznym, wilgotności powietrza i innych wspólnych cechach, które nabyła przez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża. Strefy przejściowe między masami powietrza to fronty atmosferyczne.

  Temperatura efektywna – odzwierciedla łączny wpływ temperatury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru na kształtowanie odczuwalności cieplnej człowieka podczas kąpieli powietrznych w cieniu. Wskaźnik ten nie uwzględnia promieniowania słonecznego. M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie.

  Pod pojęciem prądów termicznych rozumiemy pionowe ruchy powietrza w atmosferze powstałe w wyniku różnicy temperatur, czyli obszary wznoszącego się lub opadającego powietrza. Potocznie nazwę tę stosuje się do prądów wznoszących wykorzystywanych w szybownictwie czy lotniarstwie. Temperatura odczuwalna (ang. wind chill) – stan określający, jakie odczucie termiczne wystąpi przy danych warunkach pogodowych. Wyliczana jest w zależności od przyjętego modelu na podstawie takich parametrów, jak temperatura powietrza, siła wiatru, wilgotność i opady.

  System Emisyjny Mikros – to oprogramowanie służące do rozliczeń emisji zanieczyszczeń powietrza z największych zakładów przemysłowych, na które przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania systemów ciągłej kontroli poziomów emisji niektórych związków chemicznych i pyłu (por. wymagania normy PN-EN 14181:2010 Emisja ze źródeł stacjonarnych – Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych; zastąpiła PN-EN 14181:2005). Klimatyzacja – proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego (np. w przemyśle elektronicznym).

  Sudestada (zachodnie uderzenie) - wiatr w obszarze Río de la Plata z kierunków południowo wschodnich przynoszący zamiast zimnego powietrza gwałtowny przypły wilgotnego powietrza znad Atlantyku.

  Dodano: 17.01.2013. 11:37  


  Najnowsze