• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Komitet ustala kryteria wyboru rady zarzadzajacej ERC

  06.08.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komitet Identyfikacyjny Europejskiej Rady ds. Badań (ERC) ustanowił podstawowe kryteria wyboru przyszłych członków rady zarządzającej tej instytucji. Wytyczne opublikowano w okresowym sprawozdaniu komitetu, udostępnionym na nowej stronie internetowej Komisji - Podstawowe Badania Europejskie.

  Sprawozdanie obejmuje zakończony pierwszy etap prac Komitetu Identyfikacyjnego, związany z określeniem kryteriów wyboru członków rady zarządzającej, wraz z samym procesem wyboru stanowiącym etap drugi. Obydwa etapy uwzględniają ścisłe konsultacje z głównymi organizacjami reprezentującymi środowisko badawcze na poziomie europejskim.

  Według sprawozdania, wkład w pierwszym etapie konsultacji "był niezwykle konstruktywny i wskazywał na silną zbieżność poglądów w poruszanych kwestiach".

  W rezultacie, komitet zamierza przyjąć sześć szerokich kryteriów jako podstawę procesu wyboru. Po pierwsze, autorzy sprawozdania stwierdzają, że wiarygodność rady zarządzającej będzie zbudowana na jakości przywództwa naukowego, niezależności, mądrości oraz wizji jego członków. Powinni oni odzwierciedlać pełny zakres środowiska badawczego w Europie - włącznie z naukami społecznymi i humanistycznymi - jednak nie powinni uważać się za reprezentantów poszczególnych dyscyplin.

  Sprawozdanie stwierdza ponadto, że członkowie rady powinni cechować się nieposzlakowaną opinią jako liderzy środowiska badawczego. Ogólnie rzecz biorąc, osoby te powinny aktualnie praktykować działalność badawczą. Ponadto, należy uwzględnić młodych liderów kolejnego pokolenia. Członkowie rady zarządzającej muszą posiadać szeroki zakres doświadczeń, na przykład zdobytych na uniwersytetach, akademiach, w instytucjach finansujących i przemyśle. W radzie powinny także zasiadać osoby z doświadczeniem uzyskanym w kilku krajach, w tym również w pewnym zakresie poza Europą.

  Na koniec, w sprawozdaniu stwierdzono: - Aby uniknąć konfliktu interesów, może być konieczne ograniczenie zakresu, w jakim członkowie rady zarządzającej mogą jednocześnie obejmować inne stanowiska w instytucjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się finansowaniem badań.

  Idąc dalej, Komitet Identyfikacyjny skontaktuje się z tymi samymi instytucjami, z którymi miał do czynienia na pierwszym etapie prac i poprosi o zaproponowanie osób spełniających wymienione kryteria, zainteresowanych pełnieniem takiej roli. Załącznik do sprawozdania przedstawia planowane obowiązki rady zarządzającej i terminy, których dotrzymanie będzie wymagane od jej członków.

  Dokument wreszcie określa szczegółowy harmonogram dalszych działań, włącznie z oceną kandydatów, która powinna rozpocząć się w maju oraz przedstawieniem końcowego sprawozdania publikowanego w czerwcu. Sprawozdanie opublikowano na nowouruchomionej stronie internetowej - Podstawowe Badania Europejskie, gdzie użytkownik może zapoznać się z głównymi osiągnięciami związanymi z wspieraniem przez UE badań podstawowych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przewodniczący Rady Miasta - Prowadzący obrady Rady i reprezentujący ją, wybierany większością głosów na pierwszej sesji po wyborach, bezwzględną większością głosów przy obecności ponad połowy radnych. W razie braku wyboru rozpisywane są nowe wybory do Rady. W zależności od liczby członków Rady, ma od 1 do 3 zastępców. Ma najwyższą władze wśród Radnych, ale nie ma wpływu (jak to było do 2002 roku), na nominacje w zarządzie miasta (prezydent i zastępcy). Prowadzi kontrolę nad działalnością całej Rady, by uchwalała budżet (najważniejszy obowiązek Rady Miasta) i odpowiada za działanie jej w ramach prawa. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów to organ pomocniczy i opiniujący decyzje gospodarcze dla Rady Ministrów. Został powołany na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 II 1997 r. w sprawie utworzenia stałych komitetów Rady Ministrów, obok Komitetu Rozwoju Regionalnego Rady Ministrów, Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów i Komitetu Spraw Obronnych Rady Ministrów. Przestał istnieć na mocy rozporządzenia RM z dnia 30 X 2001 r. Komitet audytu jest roboczym zespołem Rady Nadzorczej, odpowiedzialnym za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce. Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostce podlegają pod komitet audytu i składają mu raporty z przeprowadzonych audytów, okresowe sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej organizacji. Rolą komitetu audytu jest zagwarantowanie niezależności audytorów, w związku z czym do uprawnień komitetu audytu należy m.in. aprobowanie zatrudnienia / zwolnienia kierującego komórką audytu wewnętrznego. Jednym z zadań tego zespołu jest zatwierdzenie wyboru audytora zewnętrznego, badającego sprawozdania finansowe spółki.

  Komitet Monitorujący - komitet powoływany przez Ministra Gospodarki w drodze zarządzenia, działający jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym. Komitet Stały Rady Ministrów - organ pomocniczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów.

  Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów, zapewniająca obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełniąca funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Rada Powiernicza ONZ – składała się z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa, państw zarządzających terytoriami powierniczymi (na początku było ich 8) oraz wybranych w tej samej liczbie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ państw nie administrujących terytoriami zależnymi. Powołana została do kontroli nad terytoriami powierniczymi do momentu ich usamodzielnienia, aby działać w interesie ich mieszkańców. Ze względu na to, że terytoria te – w większości terytoria mandatowe Ligi Narodów oraz terytoria przejęte od państw pokonanych w czasie drugiej wojny światowej – uzyskały samodzielność, działalność Rady Powierniczej została zawieszona, a jej misja wypełniona. Ostatnim terytorium było Palau, które stało się członkiem ONZ w 1994 roku.

  Europejski Komitet Praw Społecznych (ang. European Committee of Social Rights – ECSR) bada, czy państwa członkowskie wypełniają zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Społecznej. Jego niezależni i bezstronni członkowie są wybierani na sześcioletnią kadencję, z możliwością jednorazowej reelekcji, przez Komitet Ministrów Rady Europy. Zadaniem Komitetu jest określanie, czy ustawodawstwo i praktyka występująca w państwach-stronach tej konwencji międzynarodowej, jest zgodna z postanowieniami Karty. Rugby Europe (do 2014 r. pod nazwą FIRA – Europejskie Stowarzyszenie Rugby, FIRA-AER) – międzynarodowa organizacja zarządzająca rugby union w Europie. Powstała w 1999 roku dla promocji, rozwoju, organizacji i zarządzania grą w rugby na terenie Europy pod auspicjami Międzynarodowej Rady Rugby (IRB).

  Komisja Tymczasowa Okresu Przejściowego – utworzona została 2 sierpnia 1972 r. na okres przejściowy jako organ doradczy Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu do wyboru Rady Rzeczypospolitej. Skład Komisji powołany został 1 sierpnia 1972 r., 28 grudnia 1972 r. powiększono liczbę członków Komisji do 20. Została rozwiązana 20 czerwca 1973 r. w związku z powołaniem Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

  Zarząd Miejski w Pyrzycach był organem wykonawczym miasta i gminy w latach 1990-2002. W pierwszej kadencji w jego skład wchodziło 7 osób: burmistrz miasta, zastępca burmistrza oraz 5 członków, których wybierano spośród radnych Rady Miejskiej w głosowaniu tajnym. W drugiej, jak i trzeciej kadencji oprócz burmistrza i jego zastępcy było również troje członków zarządu.

  W Niemczech udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem (niem. Unternehmensmitbestimmung) jest zagwarantowany ustawowo w spółkach kapitałowych zatrudniających ponad 500 pracowników, w formie wyboru przedstawicieli do rady nadzorczej lub zarządu. FIRA – Europejskie Stowarzyszenie Rugby (fr. FIRA – Association Européenne de Rugby, FIRA-AER) – międzynarodowa organizacja zarządzająca rugby union w Europie. Powstała w 1999 roku dla promocji, rozwoju, organizacji i zarządzania grą w rugby na terenie Europy pod auspicjami Międzynarodowej Rady Rugby (IRB).

  Prezes Rady Ministrów reprezentuje Rząd Republiki i kieruje jego działalnością. Prezydent Republiki desygnuje, w ciągu czternastu dni od złożenia dymisji przez Rząd, kandydata na Prezesa Rady Ministrów, któremu powierza utworzenie nowego rządu. Kandydat na Prezesa Rady Ministrów w ciągu czternastu dni od otrzymania misji utworzenia rządu przedstawia Riigikogu założenia przyszłego rządu, po czym Riigikogu, bez debaty w jawnym głosowaniu, podejmuje decyzję o udzieleniu kandydatowi na stanowisko Prezesa Rady Ministrów pełnomocnictwa do utworzenia rządu. Kandydat na Prezesa Rady Ministrów, który otrzymał od Riigikogu pełnomocnictwa do utworzenia rządu, przedstawia Prezydentowi Republiki w ciągu siedmiu dni skład rządu, a Prezydent w ciągu trzech dni ten Rząd powołuje. Jeżeli desygnowany przez Prezydenta Republiki kandydat na Prezesa Rady Ministrów nie otrzyma w Riigikogu większości głosów "za" lub nie jest w stanie utworzyć rządu albo odmówi jego utworzenia, Prezydent Republiki może w ciągu siedmiu dni przedstawić innego kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli Prezydent Republiki nie przedstawi w ciągu siedmiu dni innego kandydata na Prezesa Rady Ministrów lub odmówi jego przedstawienia, albo jeżeli inny kandydat nie otrzyma od Riigikogu pełnomocnictw w trybie drugiego i trzeciego ustępu niniejszego paragrafu lub nie jest w stanie utworzyć rządu bądź odmówi jego utworzenia, prawo zgłaszania kandydata na Prezesa Rady Ministrów przechodzi na rzecz Riigikogu. Riigikogu przedstawia kandydata na Prezesa Rady Ministrów, który przedstawia skład rządu Prezydentowi Republiki. Jeżeli w ciągu czternastu dni, po przejściu na rzecz Riigikogu prawa przedstawienia kandydata na Prezesa Rady Ministrów, skład rządu nie zostanie przedstawiony Prezydentowi Republiki, Prezydent Republiki zarządza przedterminowe wybory do Riigikogu. Zarząd Miasta Szczecina był organem wykonawczym Miasta w latach 1990–2002. W skład Zarządu wchodziło 7 osób: Prezydent miasta jako przewodniczący, Zastępcy Prezydenta Miasta zwani wiceprezydentami oraz Członkowie Zarządu. Rada Miasta wybierała Zarząd Miasta spośród radnych, lub spoza składu Rady. Zarząd obradował na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Prezydenta Szczecina. Składy zarządów miasta:

  Zarząd Europejskiego Banku Centralnego - jeden z organów decyzyjnych Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W jego skład wchodzi Prezes EBC, Wiceprezes EBC oraz czterech członków. Do zadań Zarządu zalicza się przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów, realizacją polityki monetarnej strefy euro i bieżące kierowanie Europejskim Bankiem Centralnym. Kadencja członków Zarządu trwa 8 lat. Komitet Ministrów Rady Europy jest jedynym organem decyzyjnym Rady Europy. Skupia ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Ważne decyzje podejmuje jednomyślnie, przyjęcie nowych członków zatwierdza większością 2/3 głosów, inne bezwzględną.

  Dodano: 06.08.2010. 22:12  


  Najnowsze