• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Liberkowski: Polska może się stać Kuwejtem Europy

  19.10.2009. 23:21
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Polska posiada ogromne złoża węgla kamiennego i brunatnego, które wystarczą na co najmniej 150 lat. Pełne ich wykorzystanie stoi jednak pod znakiem zapytania z uwagi na rosnące koszty i problemy związane z bezpieczeństwem wydobycia. Mimo to, możemy stać się prawdziwym Kuwejtem Europy, jeśli zamiast kopać, zaczniemy węgiel zgazowywać pod ziemią. Ten pomysł nie jest na świecie niczym nowym ale niedawno pojawiły się technologie, które czynią go opłacalnym - uważa inż. Janusz Liberkowski, absolwent Politechniki Gdańskiej na stałe mieszkający i pracujący w Dolinie Krzemowej w Kalifornii.

  Liberkowski wygłosił na ten temat odczyt na Politechnice Warszawskiej zatytułowany "Technologicznie Polsce nigdy nie uda się dogonić Zachodu, ale może go wyprzedzić!"
  Technologia zgazowywania węgla pod ziemią polega - w uproszczeniu - na doprowadzeniu rurami do pokładu tlenu (powietrza), który zamienia go w formę syngazu, będącego mieszaniną m.in. wodoru, tlenku i dwutlenku węgla, metanu i wyższych węglowodorów. Oparta na produktach z syngazu 500 MW elektrownia o czasie użytkowania 30-35 lat potrzebuje złoża o wielkości 60-80 mln ton (węgiel kamienny) lub 100-120 mln (węgiel brunatny). W Chinach dla przykładu buduje się obecnie 7 takich podziemnych elektrowni, a w planach są już dalsze.

  Polska, by zwyciężyć w tym wyścigu - w którym niebawem weźmie udział znaczna część zasobnego w węgiel świata - powinna powołać niezależną organizację, która będzie wspierała działania naukowców i przedsiębiorców w tej dziedzinie energetyki, będzie pomagała finansować nowe inwestycje, uruchamiała fundusze typu venture capital itp. - przekonywał prelegent.

  Zauważył, że siłą napędową stymulującą wszystkie działania w tym względzie na świecie jest poszukiwanie paliwa przyszłości, które zastąpi ropę naftową. Wygląda na to, że będzie nim wodór, także ten otrzymywany z syngazu oraz z innych źródeł, nad czym pracuje dziś cała światowa czołówka - dodał. Jak powiedział, Amerykański Departament Energii przeznacza 250 mld dolarów na 69 programów badawczych, których celem są efektywne technologie pozyskiwania wodoru z węgla, z gazu naturalnego, z biomasy i mikroorganizmów, z elektrolizy wody przy pomocy energii atomowej, z energii słonecznej (podgrzewanie biomasy do wysokich temperatur).

  Liberkowski zaznaczył, że wszystkie największe koncerny samochodowe mają już prototypy samochodów opartych na paliwie wodorowym. Brakuje tylko dostatecznej liczby stacji do tankowania. W Kalifornii jest ich obecnie 30, a za dwa lata będzie 200. 36 autobusów jeżdżących na wodorze testuje obecnie w 12 miastach świata firma Daimler, a Mercedes w latach 2015-2017 chce już mieć w Niemczech 40 tysięcy wodorowych samochodów i tysiąc stacji do ich tankowania - mówił.

  Co potem?
  Zdaniem gościa PW, energetycznym szczytem marzeń jest pozyskiwanie wodoru z wody (rozkład katalityczny na wodór i tlen) przy zastosowaniu energii słonecznej. Nad tym pracują obecnie największe na świecie laboratoria. - Często słyszymy nawoływania, by chronić Ziemię - powiedział kończąc swoje wystąpienie inż. Liberkowski. Uważam, że ona da sobie radę sama. Gra toczy się o nas. Człowiek rozumny żyje na Ziemi od 60 tys. lat. Dinozaury były na niej przez 150 mln lat. Dobrze byłoby byśmy nie wyginęli.

  Inż. Janusz Liberkowski jest autorem i współautorem 14 amerykańskich patentów, w tym m.in. sferycznego dziecięcego fotelika samochodowego, za który otrzymał nagrodę w wysokości milion dolarów w konkursie amerykańskiej stacji telewizyjnej ABC.

  Odczyt wygłosił na zaproszenie Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Waldemar Pławski

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sztuczna fotosynteza – pojęcie, które ogólnie obejmuje "skopiowanie" naturalnego procesu fotosyntezy, a także związane z tym badania, w celu otrzymania wysokoenergetycznych związków chemicznych z dwutlenku węgla i wody przy udziale energii słonecznej, czasami także pod pojęciem tym rozumiany jest rozkład wody na wodór i tlen za pomocą energii słonecznej. Termin dotyczy także starań naukowców, aby otrzymać z dwutlenku węgla i wody w reakcji sztucznej fotosyntezy płynne paliwo. Dla zapoczątkowania reakcji sztucznej fotosyntezy konieczne jest dostarczenie energii z zewnątrz, np. odnawialnej energii słonecznej lub energii wiatru. Elektrownia Połaniec, obecnie GDF SUEZ Energia Polska S.A. – jedna z największych elektrowni w Polsce (największa w południowo-wschodniej części kraju) położona we wsi Zawada koło Połańca. Elektrownia o mocy 1800 MW brutto, składa się z ośmiu bloków energetycznych o mocy 225 MW każdy; produkuje rocznie około 8,4 TWh energii elektrycznej, co plasuje ją w ścisłej czołówce w Polsce pod względem ilości wytwarzanej energii; jest jednocześnie jednym z największych polskich producentów energii odnawialnej („zielonej”), dzięki instalacji współspalania biomasy z węglem kamiennym. Przechowywanie wodoru – dział techniki poświęcony metodom przechowywania wodoru, głównie jako paliwa o bardzo wysokiej wartości energetycznej. Przechowywanie wodoru jest przedmiotem badań licznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych, ośrodków naukowych, szczególnie w kontekście zwiększonego zainteresowania bezpieczeństwem energetycznym i polityką ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami użytkowania paliw kopalnych. Atrakcyjność wodoru jako źródła energii wynika z tego, że można go stosunkowo łatwo pozyskiwać z gazu ziemnego oraz wody, która jest też jedynym produktem jego spalania lub utleniania tlenem.

  Polish American Engineers Club: Polish American Engineers Club - PAEC - Polsko Amerykański Klub Inżynierów - Organizacja polonijna zarejestrowana w 1971 roku w San Francisco (Kalifornia) przez polskich inżynierów - emigrantów w USA: Stanisława Balę, Tadeusza Jadkowskiego, Zbigniewa Mroza, Bronisława Szykiera, Wojciecha Winklera, Zenona Szymczaka i Czesława Zaroda. Celem klubu jest "skupianie osób zwiazanych z technologią, nauką i techniką dla utrzymania wiezi zawodowej i towarzyskiej oraz zawodowa wymiana doswiadczeń, samokształcenie, organizowanie odczytów i seminariów na tematy techniczne, ekonomiczne i socjalne". Klub dość szybko się rozrósł w Stanach Zjednoczonych. Najsławniejszym członkiem PAEC jest Janusz Liberkowski zwycięzca konkursu "American Inventor" 2006. Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) - jest to organizacja reprezentująca firmy działające na rynku energii źródeł odnawialnych w Polsce. Jest największą pozarządową organizacją w Polsce zrzeszającą członków działających w poszczególnych obszarach energii ze źródeł odnawialnych.

  Bańka węglowa jest rodzajem hipotetycznej bańki gospodarczej, która może mieć wpływ na wycenę aktywów przedsiębiorstw opartych na paliwach kopalnych (np. kopalni, przedsiębiorstw energetycznych). Obecnie wycena akcji przedsiębiorstw sektora paliw kopalnych jest dokonywana przy założeniu, że wszystkie rezerwy paliw kopalnych będą całkowicie zużyte. To założenie może być zbyt optymistyczne, np. ze względu na rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Parytet sieci (ang. grid parity) to określenie sytuacji, w której nowe źródło energii może dostarczać energii elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. Termin ten jest najczęściej używany w dyskusjach na temat nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, w szczególności nowych technologii produkcji energii z biomasy, wiatrowej i słonecznej, które obecnie wchodzą na rynek.

  Peak oil (dosł. "szczyt wydobycia ropy naftowej") – moment w czasie w którym wydobycie ropy naftowej osiągnie maksimum i rozpocznie się nieodwracalny spadek wydobycia. Ponieważ ropa naftowa jest najintensywniej wykorzystywanym przez ludzkość źródłem energii, toczy się aktywna debata na temat tego kiedy to nastąpi i jakie będzie miało skutki dla ludzkości. Historyczne przewidywania tego momentu okazały się przedwczesne, jednak wzrost cen ropy naftowej w ostatnich latach spowodował szereg spekulacji dotyczących tego jak daleko ludzkość jest od szczytu wydobycia i na ile jest na niego przygotowana. Ekogroszek – nazwa handlowa określająca paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego przeznaczone do produkcji energii cieplnej w kotłach retortowych.

  Popiołomierz – urządzenie służące do pomiaru jakości węgla kamiennego (lub innego paliwa stałego np węgla brunatnego lub lignitu), poprzez pomiar zawartości substancji niepalnych, a więc nie podlegających procesowi spalania. Początkowo były to tylko urządzenia radiometryczne wymagające do pracy źródła promieniowania jonizującego gamma. Działanie takich urządzeń zostało oparte na pomiarze pochłaniania dwóch wiązek promieniowania o różnych energiach. Niskoenergetyczna wiązka promieniowania, zostaje osłabiona przez popiół, którego liczba atomowa jest wielokrotnie większa od liczby atomowej substancji palnej oraz od warstwy węgla na taśmociągu. Natomiast osłabienie wiązki wysokoenergetycznej zależeć będzie niemal wyłącznie od masy powierzchniowej węgla. Dzięki temu można z dużą dokądnością, w sposób ciągły (np na taśmociągu) mierzyć zawartość popiołu w węglu.

  Pokład – w geologii jest to złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami (górna to strop, dolna to spąg). Pokłady są charakterystyczne dla skał osadowych. W formie pokładów występują najczęściej węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, sole potasowe itd. Złoża występujące w więcej niż jednym pokładzie to złoża wielopokładowe.

  Spaliny, gazy spalinowe – mieszanina gazów powstających w procesie spalania paliwa (stałego, ciekłego lub gazowego), np. węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, benzyny, gazu ziemnego, biopaliw. Gaz generatorowy – palny gaz powstały w wyniku zgazowania paliwa stałego, np. węgla, drewna (gaz drzewny) lub innego rodzaju biomasy. W zależności od składu paliwa, składu czynnika zgazowującego oraz konstrukcji gazogeneratora, skład gazu generatorowego może być różny, przy czym praktycznie zawsze składa się on z wodoru, tlenku węgla, metanu, pary wodnej, dwutlenku węgla i azotu.

  Pedagogika zdolności - nauka i sztuka szczególnego rodzaju wychowania, które jest skierowane na harmonijną i wszechstronną realizację potencjału twórczego wychowanka. Dążenie do stworzenia jednostce takich warunków, w których będzie mogła rozwijać swoje talenty oraz osobowość. Niezbędne jest wychowywanie z atmosferze piękna, dobra, prawdy i szczęścia. „Zasób twórczości” posiada osoba, a urzeczywistnienie potencjału należy wspomóc w relacji „uczeń-mistrz”. Jako nauka jest oparta na urzeczywistnianiu „mistrzostwa” w określonych dziedzinach przez jednostkę dzięki osobie, która mistrzostwo w danej dziedzinie już osiągnęła. Geoenergetyka - dział energetyki cieplnej obejmujący pozyskiwanie i przetwarzanie energii geotermalnej z wnętrza Ziemi. Geoenergetyka ma obecnie niewielkie znaczenie praktyczne, gdyż dotychczas wykorzystywana jest jedynie energia gorących źródeł powierzchniowych i podziemnych przetwarzana w geotermicznych zakładach energetycznych.

  Lista najwyższych budynków w Brisbane: Brisbane jest dużym miastem na wschodnim wybrzeżu Australii. W mieście tym jest obecnie 5 wieżowców. Ponad 200 metrów sięgają dwa buynki, a ponad 100 metrów ma około 40 gmachów. Tak jak w większości innych miast w tym kraju, wysokie budynki były tu budowane od końca lat 70. Szczególnie pod koniec lat 80., powstało dużo wysokich budynków. W ostatnich latach ponownie zaczęto dużo budować, jednak już nie są to biurowce, lecz apartamentowce, tak jak w większości miast na świecie. W trakcie budowy są kolejne 3 budynki. Żaden nie będzie najwyższy w mieście. Wszystkie będą jednak wieżowcami mieszkalnymi. Powstały także inne projekty, wśród nich dwa które mają przekroczyć 200 metrów wysokści. Gdy zostaną one wybudowane wtedy najwyższym w mieście będzie 283-metrowy Vision.

  Dodano: 19.10.2009. 23:21  


  Najnowsze