• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ministrowie wskazują priorytetowe inwestycje dla utrzymania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

  30.11.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Unia Europejska musi nadać priorytety inwestycjom w edukację, szkolenia, badania naukowe (podstawowe i stosowane), rozwój i innowację oraz kluczowe technologie, jeżeli ma zachować źródła przyszłego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - twierdzą unijni ministrowie ds. nauki i przemysłu. To zalecenie jest jednym z wielu zawartych we wnioskach nt. inicjatywy "Unia Innowacji" przyjętych przez uczestników ostatniego posiedzenia Rady ds. Konkurencyjności, które odbyło się w dniach 25-26 listopada w Brukseli, Belgia. "Unia Innowacji" jest jedną z kilku flagowych inicjatyw podejmowanych w ramach strategii Europa 2020.

  We wnioskach ministrowie podkreślają: "Doskonałość naukowa oraz badania podstawowe i stosowane, wspierane przez światowej klasy infrastrukturę, uczenie się przez całe życie, szkolenia i szkolnictwo wyższe, a w szczególności nauki ścisłe i inżynieria oraz zachęty do komercjalizacji wyników - to warunki wstępne dla sprawnego systemu innowacyjnego."

  W innym "kluczowym komunikacie" ministrowie wzywają zarówno UE, jak i państwa członkowskie do przyjęcia "strategicznego i zintegrowanego podejścia do innowacji", poprzez połączenie strategii mających wspierać innowacyjność. W podobnym tonie ministrowie podkreślają wagę umacniania "trójkąta wiedzy" i ułatwiania komercjalizacji i transferu wiedzy.

  Na szczeblu UE, "Program ramowy na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego" (RTD), "Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji" (CIP) oraz fundusze strukturalne powinny wszystkie "bardziej się skoncentrować na priorytetach strategii Europa 2020". Dostęp do funduszy również należy "radykalnie uprościć" - podkreślają ministrowie. Ich zdaniem zapewnienie dostępu do finansowania działalności innowacyjnej, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) powinno być "głównym priorytetem działań".

  Ministrowie z zadowoleniem przyjęli pomysł Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP), kładąc nacisk na fakt, że te struktury powinny "zapewniać autentyczną, europejską wartość dodaną, odpowiadać na potrzeby społeczne, unikać powieleń i opierać się na elastycznym, prostym i przejrzystym zarządzaniu, kojarząc państwa członkowskie i odpowiednich interesariuszy". W dalszej części ministrowie zachęcają Komisję Europejską do dalszego rozwijania praktycznych aspektów EIP, zwłaszcza w zakresie finansowania, kryteriów wyboru, zarządzana i kwestii prawnych.

  Komisja, państwa członkowskie i inni interesariusze zostali zaproszeni przez ministrów do uruchomienia na początku 2011 r. pilotażowego EIP w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się. Właściwie to Komisja Europejska już rozpoczęła 26 listopada konsultacje na ten właśnie temat.

  Wnioski ministrów na temat "Unii Innowacji" kończą się mapą drogową działań. Komisja Europejska przedstawi między innymi komunikat dotyczący normalizacji, plan eko-innowacji, konsultacje w zakresie działań niezbędnych do budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) oraz propozycje tego, co jest potrzebne do osiągnięcia autentycznego europejskiego rynku kapitału podwyższonego ryzyka.

  Wreszcie ministrowie wzywają Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad wskaźnikiem innowacji. Wskaźnik, który powinien być gotowy do roku 2012, pomógłby w monitorowaniu ogólnego postępu wydajności innowacyjnej we wszystkich wymiarach.

  Ponadto, Komisję, państwa członkowskie i inne podmioty zachęca się do organizowania dorocznych "konwencji innowacji" od drugiej połowy 2011 r. i prowadzenia kampanii podnoszenia świadomości na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, aby "stymulować innowacyjny sposób myślenia".

  Natomiast państwom członkowskim proponuje się tworzenie strategii zmierzających do osiągnięcia swoich celów w zakresie badań naukowych i rozwoju (B+R) i zwiększenia wykorzystania funduszy strukturalnych na badania naukowe i innowacje.

  Podczas spotkania ministrowie dyskutowali również nad kwestią europejskiego patentu. W swoim oświadczeniu Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, Michel Barnier stwierdza:

  "Jak wszyscy wiemy, nie ma jednomyślności w Radzie co do systemu językowego europejskiego patentu. Kilka państw członkowskich zaznaczyło dzisiaj swoje poparcie dla poszerzania współpracy. Kiedy tylko Komisja otrzyma formalny wniosek, będziemy gotowi do podjęcia szybkiego i poważnego działania."

  "Potrzebujemy europejskiego patentu. Obecny system patentowy jest zbyt kosztowny, bowiem jest 10 razy droższy od systemu w Stanach Zjednoczonych. To utrudnia rozwój. Najbardziej cierpią na tym małe i średnie przedsiębiorstwa - prawdziwe źródła przyszłej dynamiki. Musimy zatem szybko posunąć tę sprawę do przodu. Grudniowe spotkanie Rady ds. Konkurencyjności będzie ku temu okazją."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dodano: 30.11.2010. 17:26  


  Najnowsze