• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Młodzi poloniści zaprezentują w Warszawie swoje badania

  14.02.2012. 14:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pod hasłem "Humanistyka XXI wieku" odbędzie się w Warszawie konferencja naukowa, na której doktoranci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) zaprezentują swoje badania. Obrady potrwają od 20 do 22 lutego. Honorowym patronatem objął je dziekan wydziału prof. dr hab. Stanisław Dubisz.

  "Język humanistyki zależy od rzeczywistości. Wszelka kategoryzacja prowadzi jednakże do uproszczeń, a tym samym do wykluczania zjawisk pozostających poza utartymi schematami myślowymi. O wielu z nich nie sposób mówić bez zmiany dotychczasowej terminologii, założeń poznawczych czy sądów wartościujących. Co wykracza lub wykraczało poza zastany porządek? Co go redefiniuje? W jaki sposób to opisać?" - zastanawiają się organizatorzy na stronie konferencji http://www.humanistykaxxi.waw.pl

  Doktoranci Wydziału Polonistyki UW zaprezentują wyniki lub plany badań doktorskich poświęconych temu, co jest czasem lub przestrzenią, książką lub literaturą oraz normą lub kanonem.

  W rozważaniach nad czasem i przestrzenią nie zabraknie tematów związanych ze zjawiskami wykraczającymi poza tradycyjne dwoistości, takie jak: ciągłe-fragmentaryczne, wewnętrzne-zewnętrzne, świeckie-święte, materialne-mentalne, centrum-peryferie. Doktoranci badają m.in. "bezczas", przedmieścia, postpolis i "nie-miejsca".

  Refleksje na książką i literaturą obejmą zjawiska istniejące poza książką w jej tradycyjnej postaci. Będzie mowa o literaturze i języku na nośnikach nowego typu, jak e-book czy audiobook, w nowych mediach, w szacie graficznej miasta, w formie przystosowanej dla osób niedowidzących lub niewidomych, w performatywnych formach sztuki, w interaktywnych grach literackich, a nawet w grach komputerowych.

  Analizie poddawane będą zjawiska językowe, kulturowe i literackie, które wykraczają poza normę lub kanon bądź sytuują się na ich granicy. Młodzi poloniści zastanawiają się nad mechanizmami ustanawiania hierarchii, strategiami wykluczania i samowykluczania oraz dokonywania selekcji tematów i form.

  Organizatorzy zachęcają także do interpretacji tematu konferencji rozumianego jako "poza bycia poza" oraz przejawów różnego typu fasadowości w kulturze, literaturze i języku. Referaty wygłoszą literaturoznawcy, językoznawcy i kulturoznawcy będących doktorantami WP UW.

  W podsumowaniu planowana jest publikacja trzeciego numeru elektronicznego rocznika będącego tomem pokonferencyjnym projektu "Humanistyka XXI wieku". Opiekunem naukowym projektu jest prof. UW dr hab. Marek Prejs.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/bsz


  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Pozłacana rybka – powieść dla młodzieży autorstwa Barbary Kosmowskiej. Książka ta zajęła I miejsce w kategorii książek dla młodzieży w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren zorganizowanym przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom oraz zdobyła nagrodę literacką Książka Roku 2007 przyznaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji. Bibliologia, zwana też księgoznawstwem – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Zajmuje się ona zarówno książką dawną, jak i współczesną, oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

  Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne – książka amerykańskiego filozofa Daniela Dennetta, w której przedstawia projekt naukowej analizy zjawiska religii, w celu przewidzenia jej przyszłości. Rozważa argumenty za i przeciwko takiej analizie. Pisze, że zaklęciem, które ma nadzieje złamać, nie jest religia sama w sobie, ale przekonanie, że religia jest poza granicami naukowych dociekań. Instytut Polonistyki Stosowanej: Jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski, powołana przez Senat UW 20 czerwca 2007 roku. Prowadzi działalność badawczą związaną m.in. z pragmalingwistyką, socjolingwistyka, psycholingwistyka, stylistyka, retoryka, edytorstwo, dydaktyką języka polskiego i literatury polskiej, glottodydaktyka, polszczyzną poza granicami kraju, logopedia oraz działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie zawodowe związane ze stosowanymi dyscyplinami polonistycznymi i logopedią.

  LingVaria - półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcony językowi polskiemu i językoznawstwu. Pismo ukazuje się od roku 2006 a powstało po oddzieleniu się Instytutu Polonistyki (przekształconego następnie w Wydział Polonistyki) od Wydziału Filologicznego. Jest ono poniekąd spadkobiercą (ale nie kontynuatorem) Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Prace Językoznawcze), które wydawane są obecnie pod nazwą Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. LingVaria wydawane jest przez Wydział Polonistyki oraz Wydawnictwo "Księgarnia Akademicka". Archiwalne numery (obecnie do roku 2009) dostępne są na stronie czasopisma w formacie PDF. Literatura litewska – piśmiennictwo i literatura piękna tworzone w języku litewskim, w pewnej mierze także w łacińskim, polskim i starobiałoruskim. Ze względu na liczne zapożyczenia i wzajemne uwarunkowania dla okresu unii polsko–litewskiej należałoby mówić raczej o literaturze Wielkiego Księstwa Litewskiego; ponadto piśmiennictwo w języku litewskim tworzone w tym okresie nie jest bardzo obfite. Literatura litewska rozwijała się jednak już wtedy także na Litwie Małej, w sferze wpływów kultury niemieckiej. Natomiast dokumenty w języku łacińskim początkowo nie były zbyt liczne. Poza nimi pierwszymi zabytkami literatury tworzonymi na terenie północnych obszarów Wielkiego Księstwa Litewskiego są starobiałoruskie latopisy.

  Agnieszka Tyszka (ur. w 1968 roku w Toruniu) – polska pisarka książek dla dzieci. Jej twórczość prezentowana była w telewizyjnej Jedyneczce. Agnieszka Tyszka ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Agnieszka Tyszka przez kilka lat pracowała jako dziennikarka prasowa. W 2005 otrzymała Nagrodę im. Kornela Makuszyńskiego za książkę Róże w garażu. Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.

  Transcendentalność (łac. transcendere - "wychodzenie poza granice") – zagadnienie jest transcendentalne, kiedy jego problematyka wykracza poza doświadczenie zmysłowe, czy możliwe użycie teorii konfrontowanej z doświadczeniem, a sposób jego weryfikacji nie jest jedynie sprawą logiki czy matematyki. Pojęcie transcendentalności było wykorzystywane przez wielu filozofów często przypisujących temu określeniu odmienne znaczenia. Od czasu "przewrotu kopernikańskiego" pojęcie to odnosi się przede wszystkim do filozofii Immanuela Kanta, który wykorzystuje je w odniesieniu do warunków poznania empirycznego.

  Transcendentność (łac. transcendere - "wychodzenie poza granice") - transcendentne uznaje się to co wykracza poza granice. "Mówimy, że jakieś a jest transcendentne wobec jakiegoś b, jeżeli a przekracza b"

  Transcendencja (z łac. transcendens - przekraczający) – filozoficzny termin mający wiele różnych, lecz spokrewnionych znaczeń; m.in.:"istnienie na zewnątrz, poza (ponad) czymś, w szczególności: istnienie przedmiotu poznania poza umysłem poznającym, bądź bytu absolutnego poza rzeczywistością poznającego". Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego - jeden z wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istnieje od 2004 roku. Powstał on po odłączeniu od Wydziału Filologicznego. W jego skład wchodzi 17 katedr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie oraz Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Renata Przybylska.

  Popularyzacja nauki (popularyzacja wiedzy) – działania mające na celu uprzystępnienie wyników badań naukowych oraz przedstawienie problemów nauki szerokiej publiczności, podejmowane poza systemem szkolnictwa, jako jego uzupełnienie i wzbogacenie. Głównymi formami popularyzacji nauki są publikacje popularnonaukowe w postaci książek oraz publikacje i audycje w prasie, radiu, telewizji i w Internecie.

  Dodano: 14.02.2012. 14:47  


  Najnowsze