• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Najszczęśliwsi naukowcy pracują w Danii, wg pierwszego sondażu karier czasopisma Nature

  25.06.2010. 20:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy w Danii - w porównaniu do swoich kolegów z 15 innych krajów - są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy według pierwszego sondażu dotyczącego wynagrodzenia i kariery zawodowej, przeprowadzonego przez czasopismo Nature. Ten wniosek opiera się na odpowiedziach ponad 10.500 naukowców z krajów na całym świecie, którzy wzięli udział w sondażu.

  W sumie pod uwagę wzięto osiem czynników: zadowolenie z wynagrodzenia, wymiar urlopu wypoczynkowego, pakiety zdrowotne, urlop macierzyński lub tacierzyński, emerytura, łączna ilość godzin tygodniowego wymiaru pracy, stopień niezależności i pomoc ze strony zwierzchników lub współpracowników.

  Wyniku sondażu pokazują, że naukowcy w Danii są w szczególności zadowoleni z regulacji dotyczących urlopu macierzyńskiego i tacierzyńskiego (0,937 w skali od 0 do 1, gdzie 1 oznacza pełne zadowolenie). Doceniają również wymiar urlopu wypoczynkowego (0,87) oraz stopień niezależności w pracy (0,841). Ich zadowolenie zgodne jest z rankingiem World Database of Happiness [Światowej Bazy Danych na temat Szczęścia], według której subiektywny poziom szczęścia w społeczeństwie duńskim jest również niezwykle wysoki.

  W sondażu czasopisma Nature Holandia i Szwecja plasują się na drugim i trzecim miejscu, uzyskując całkowity wynik zadowolenia na poziomie odpowiednio 0,718 i 0,711. Spośród ośmiu krajów unijnych objętych sondażem Hiszpania ma najniższą lokatę w rankingu zadowolenia (0,566).

  Niemniej na szczeblu międzynarodowym najniższy poziom zadowolenia z pracy odnotowano wśród naukowców z Japonii (średnio 0,458), w której bardzo niewielki odsetek respondentów stwierdził, że jest "bardzo zadowolony" z aspektów objętych sondażem. Plany emerytalne, podobnie jak wymiar urlopu wypoczynkowego znalazły się pośród najmniej satysfakcjonujących aspektów pracy naukowej w Japonii.

  Wynik całkowitego zadowolenia na poziomie 0,628 daje USA miejsce w dole środkowej stawki. Amerykańscy naukowcy najbardziej zadowoleni są z poziomu niezależności (0,784), a najmniej z pensji (0,511).

  Spośród ośmiu wskaźników zadowolenia najwyżej ceniona była "pomoc ze strony zwierzchników lub współpracowników". "Jeden z możliwych wniosków jest taki, że naukowcy łakną pomocy i mentoringu, szukając u innych zapewnienia, że posiadają potencjał uczenia i rozwijania się; mogą również przykładać większą wagę do mentoringu z powodu nasilenia się konkurencyjności na drodze kariery naukowej" - napisał Gene Russo, wydawca Naturejobs. Wynagrodzenie oraz "stopień niezależności" znalazły się na drugim i trzecim miejscu.

  Sondaż wskazuje na dwa szczególnie problematyczne obszary, tj. nierówne wynagrodzenie pomiędzy płciami i "problem par". Kobiety są nadal znacznie gorzej - od 18% do 40% - wynagradzane od mężczyzn. W Europie i Ameryce Północnej luka rozszerza się na mniej więcej 6 do 10 lat po uzyskaniu najwyższego stopnia naukowego, kiedy to pensje mężczyzn zaczynają w istotny sposób rosnąć w porównaniu do pensji kobiet.

  Natomiast problem par dotyczy trudności w znalezieniu stanowisk dla jednego i drugiego członka pary, kiedy oboje są naukowcami - bardzo istotny czynnik wpływający na zadowolenie wielu respondentów. "Wyniki mogą wskazywać na ogólnoświatowe zapotrzebowanie na bardziej jednoznaczną politykę instytucjonalną, ułatwiająca zatrudnianie par razem robiących karierę" - komentuje Gene Russo.

  Odpowiedzi udzielane w ramach sondażu zostały zebrane w dziesiątkach krajów na świecie. Wśród 16 krajów z największą, a przez to najbardziej reprezentatywną próbą znalazły się Australia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wlk. Brytania i Włochy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zadowolenie – chwilowe uczucie satysfakcji, pełnej afirmacji. W większości przypadków prowadzi do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, uzewnętrznia się w zależności od sytuacji (poziomu zadowolenia). Zadowolenia może być zarówno brane pod uwagę przy aspektach seksualnych jaki i wręcz przeciwnie, codziennych (dziecko zadowolone z oceny za swoją pracę np. dyktando). Jest to uczucie tłumione (jak wyżej w zależności od sytuacji, np. zadowolenia ze stracenia przez kogoś posady na naszą korzyść będzie ukrywane, zaś oficjalna promocja naszej osoby będzie otwarcie pokazywana z dumą) Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Dotyczy co najmniej trzech poziomów integracji zjawisk społecznych - miasta (gminy), regionu i kraju. Współcześnie planowaniem obejmowane są także ponadnarodowe całości, co wyraża się we współpracy np. w ramach krajów nadbałtyckich czy rozmaitych regionów europejskich. Im wyższy poziom złożoności struktur społecznych i gospodarczych, tym większa skala trudności w godzeniu interesów różnych podmiotów i harmonizowaniu interesów w życiu społecznym i w gospodarce na poziomie mikro, mezo i makro. Urlop – czas wolny od świadczenia pracy przez pracownika, przewidziany przepisami prawa. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie.

  Religia w Estonii: Estonia jest jednym z najmniej religijnych krajów Europy, aż około 70% populacji określa siebie jako niereligijni. Wśród religijnego społeczeństwa najbardziej powszechni są luteranie i prawosławni chrześcijanie. Według najnowszego sondażu Eurobarometr Poll 2010, 18% obywateli Estonii odpowiedziało, że "wierzą w istnienie Boga", natomiast 50% "uważa, że istnieje pewnego rodzaju duch lub siła życiowa", a 29% "nie wierzy w istnienie jakiekolwiek ducha, Boga lub siły życiowej". Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

  Gospodarka Francji sytuuje się na piątym miejscu na świecie (2008 Francja wyprzedziła Wielką Brytanię w wyniku niskiego kursu funta szterlinga względem euro) i drugim w Europie pod względem wysokości nominalnego produktu krajowego brutto oraz na dziewiątym miejscu pod względem produktu krajowego brutto ważonego parytetem siły nabywczej. Wśród największych gospodarek świata wyróżnia się jednym z najniższych poziomów ubóstwa, najmniejszą nierównością dochodów oraz stojącym na wysokim poziomie systemem usług społecznych (opieka zdrowotna, system edukacji, system emerytalny) oraz usług publicznych (transport, bezpieczeństwo). W sektorze publicznym pracuje 21% pracowników (ok. 5,2 mln osób). Wydatki publiczne sięgają 56,3% PKB, co stawia Francję na drugim miejscu wśród krajów rozwiniętych (za Danią). Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera.

  Utyl - jednostka służąca do porównywania, użyteczności tj. zadowolenia, szczęscia którą konsument odczuwa pomiędzy różnymi rodzajami dóbr lub ich zestawami. Długi weekend – potocznie nazywany weekend, gdy dzień bezpośrednio przed lub po sobocie i niedzieli jest również wolny od pracy, najczęściej z racji przypadającego święta. "Wydłużanie" weekendu może odbywać się również poprzez wzięcie jednego, lub kilku dni urlopu między dniem ustawowo wolnym od pracy a weekendem.

  Zgromadzenie Regionów Europy (ang. Assembly of European Regions (AER)) jest największą niezależną siecią współpracy regionów w różnorodnej Europie. Łącząc ponad 270 regionów z 33 krajów oraz 16 międzyregionalnych organizacji, AER jest politycznym głosem swoich członków i forum międzyregionalnej współpracy.

  Radość – pozytywny stan emocjonalny, który jest przeciwieństwem smutku. Jest to uczucie szczęścia, rozbawienia, zabawy i zadowolenia. Radość czasem wywołuje płacz. Bardzo intensywną radość nazywamy euforią.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową. Czwarty Świat (kraje najmniej rozwinięte, kraje najuboższe) – powstała w wyniku sporów dotyczących klasyfikacji krajów rozwijających się grupa krajów o najmniejszym Wskaźniku Rozwoju Społeczeństwa. Lista najmniej rozwiniętych krajów obejmuje ok. 50 państw, z czego według danych ONZ na rok 2006 najmniej rozwiniętym państwem świata jest Timor Wschodni.

  Dodano: 25.06.2010. 20:12  


  Najnowsze