• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy niemieccy opracowują lepszy system ratownictwa

  11.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nadejście technologii satelitarnej przyniosło korzyści Europejczykom. Widać to zwłaszcza w przypadku zespołu naukowców z Fraunhofer Gesellschaft w Niemczech, który pracuje nad udoskonaleniem usług ratowniczych poprzez stworzenie nowoczesnego systemu lokalizacyjnego.

  W jednym z najnowszych projektów naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które łączy pozycjonowanie satelitarne z naziemnymi systemami urządzeń naprowadzających i czujników sytuacyjnych, w tym zintegrowanych czujników gazów trujących. Z systemu skorzystają ratownicy - kiedy oni będą ratować życie innych ludzi w czasie katastrofy, system będzie czuwał nad ich własnym bezpieczeństwem.

  Zdaniem naukowców nowoczesne systemy lokalizacyjne dają ratownikom dokładnie to czego potrzebują, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie pracy. Strażacy na przykład są narażeni na wiele zagrożeń takich jak zawalenie się budynku czy szkodliwe gazy. Ich przełożeni muszą wiedzieć dokładnie, gdzie się znajdują się podwładni i czy za węgłem nie czai się zagrożenie. Dzięki systemom lokalizacyjnym można włączać drużyny ratownicze do planów awaryjnych.

  Eksperci zauważyli jednak nieskuteczność zarządzania centrum kontroli. Twierdzą, że czas jest najważniejszy, a nieskuteczna koordynacja strategii reagowania oraz nieudolne zarządzanie centrum kontroli mogą wprowadzić zamieszanie w akcji ratowniczej.

  Aby skutecznie opanowywać niebezpieczne sytuacje, zespół proponuje rozstawianie drużyn ratowniczych oraz niezbędnych zasobów i sprzętu za pomocą globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GNSS), do których zaliczają się amerykański GPS (Global Positioning System) i europejski Galileo, budowany przez UE i Europejską Agencję Kosmiczną.

  Jak informuje, naukowcy z Fraunhofera zbudowali laboratorium Galileo, w którym pracują nad nowymi technologiami lokalizacyjnymi opartymi na GNSS. Zespół zaprezentuje wyniki badań na targach transportu i logistyki w Monachium, które odbędą się w dniach 12-15 maja.

  System nawigacji satelitarnej Galileo jest wykorzystywany w tych badaniach, ponieważ jest to system cywilny, podczas gdy operatorem systemu GPS jest amerykańskie wojsko. Wdrożenie specjalnych usług w zastosowaniach cywilnych, w tym akcjach ratowniczych, jest łatwiejsze - wyjaśniają naukowcy.

  Zespół, którego członkami są eksperci z dziewięciu instytutów im. Fraunhofera oraz Sojuszu Transportu i Ruchu im. Fraunhofera, dąży do zapewnienia usług lokalizacji ludzi i towarów w transporcie, ruchu, przemyśle i gospodarce. Mając to na uwadze naukowcy koncentrują się na pięciu obszarach zastosowań: bezpieczeństwo, zastosowania środowiskowe (monitoring emisji), logistyka, pomoc w podróży i budowa infrastruktury.

  "W czasie analizy różnych grup docelowych szybko staje się oczywiste, że zadania są podobne pod względem architektury systemu. Podobne struktury i zawartość są zawsze potrzebne w podobnych urządzeniach końcowych" - powiedział Werner SchĂśnewolf, specjalista ds. produktów w Instytucie Systemów Produkcyjnych i Technologii Projektowych IPK im. Fraunhofera. "[Przykładem] są dane wskazujące lokalizację konkretnej osoby, czujniki dostarczające specyficznych danych, np. o stężeniach gazów trujących, czy urządzenia końcowe funkcjonujące w roli klienta. Naszym celem jest zapewnienie uniwersalnej architektury programowej zorientowanej na usługi i funkcjonującej modułowo, aby umożliwiać różne konfiguracje profili aplikacyjnych."

  Zespół korzysta z danych Galileo i testuje połączone odbiorniki kilku systemów satelitarnych, ponieważ dzięki połączeniu satelitów krążących po niebie można zapewnić lepsze pozycjonowanie i precyzyjną nawigację - powiedzieli eksperci.

  "Opracowujemy naszą platformę GNSS na podstawie zbiorowych danych pozyskanych z systemów GPS, GLONASS [rosyjska sieć satelitarna] i Galileo" - wyjaśnia SchĂśnewolf. "Dzięki danym z 70 satelitów na niebie, ludzi i towary można znacznie precyzyjniej lokalizować niż było to dotąd możliwe - nawet w głębokich kanionach miast, które dotychczas stanowiły wyzwanie."

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Fraunhofer Gesellschaft
  http://www.fraunhofer.de/EN/

  Źródło danych: Fraunhofer Gesellschaft
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Fraunhofer Gesellschaft

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej, zwany również Organem Nadzoru GNSS (ang. European GNSS Supervisory Authority), jest jedną z agencji wspólnotowych. Został powołany do życia na mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. Jego głównym zadaniem jest zarządzanie publicznymi interesami oraz wszystkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem i niezawodnością systemu radionawigacji satelitarnej, który obecnie realizowany jest poprzez programy GALILEO i EGNOS. Agencja jest również organem wydającym zezwolenia prywatnym posiadaczom koncesji, którzy będą odpowiedzialni za wprowadzenie systemu w życie i zarządzanie jego działaniem. Europejski Organ Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej ma pełnić także funkcje doradczą w stosunku do Rady w kwestiach związanych z zarządzaniem a w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony systemu Galileo. Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Galileo – europejski system nawigacji satelitarnej w trakcie budowy. System ma być równoważną alternatywą do amerykańskiego systemu GPS i rosyjskiego GLONASS, lecz w przeciwieństwie do nich będzie kontrolowany przez instytucje cywilne.

  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (pol. Towarzystwo Fraunhofera) – największa w Europie organizacja zajmująca się badaniami stosowanymi i ich wdrożeniami w przemyśle, założona 26 marca 1949, skupia 66 niemieckich instytutów naukowo-badawczych (Fraunhofer-Institute) i samodzielnych jednostek badawczych. Towarzystwo zatrudnia 22 000 pracowników [stan na 31 grudnia 2012]. Specjalizuje się w obszarach takich jak techniki informatyczne i telekomunikacyjne, mikroelektronika, techniki produkcyjne, energetyka, transport, inżynieria środowiska i technologie materiałowe. Towarzystwo uzyskuje 70% budżetu w wyniku umów, kontraktów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe; 30% badań finansowanych jest ze środków publicznych przez niemiecki rząd centralny i rządy krajów związkowych. System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS.

  EGNOS (ang. European Geostationary Navigation Overlay Service) – budowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Komisję Europejską i EUROCONTROL europejski system satelitarny wspomagający (ang. SBAS – Satellite Based Augmentation System) systemy GPS i GLONASS, a w przyszłości Galileo. Najważniejsze zadania to transmisja poprawek różnicowych i informowanie o awariach systemu GPS. System znacznie zwiększy dokładność i wiarygodność pozycji uzyskiwanej z GPS, co będzie miało szczególne znaczenie dla lotnictwa. Odpowiednikami EGNOS w Ameryce Północnej jest WAAS (Wide Area Augmentation System), w Indiach – GAGAN (GPS-Aided Geosynchronous Augmented Navigation System – ma zostać uruchomiony do 2013 roku), a w Japonii – MSAS (Multi-functional Satellite Augmentation System).
  GIOVE-A (skrót od Galileo In-Orbit Validation Element) nazywany wcześniej GSTB-V2/A (skrót od Galileo System Test Bed Version 2) – pierwszy z serii satelitów wchodzących w skład europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, tworzonego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) i Unię Europejską (UE).

  System informacyjny – to posiadająca wiele poziomów struktura pozwalająca użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Komputeryzacja systemów informacyjnych jest coraz powszechniejszym sposobem zwiększenia sprawności działania systemu zarządzania, ponieważ mimo początkowych wydatków na szkolenia, oprogramowanie i wdrożenie, system informatyczny umożliwia formalizację struktury organizacyjnej, zwiększenie rozpiętości kierowania, automatyzowanie zadań, dostarcza niezwłocznie żądanych informacji, ułatwia pracę grupową w przedsiębiorstwach posiadających wiele oddziałów. Global Positioning System (GPS) - właściwie GPS-NAVSTAR (ang. Global Positioning System – NAVigation Signal Timing And Ranging) – jeden z systemów nawigacji satelitarnej, stworzony przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmujący swoim zasięgiem całą kulę ziemską. System składa się z trzech segmentów: segmentu kosmicznego - 31 satelitów orbitujących wokół Ziemi na średniej orbicie okołoziemskiej; segmentu naziemnego - stacji kontrolnych i monitorujących na ziemi oraz segmentu użytkownika - odbiorników sygnału. Zadaniem systemu jest dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu oraz ułatwienie nawigacji po terenie.

  Navteq - firma z Chicago dostarczająca dane dla Systemów Informacji Geograficznej (ang. GIS) takich jak np. urządzenia do nawigacji satelitarnej GPS. Siedziba główna dla krajów zaliczanych do regionu EMEA mieści się w Veldhoven w Holandii.

  Golm – jedna z dzielic Poczdamu. Siedziby mają tu między innymi jeden z 3 kampusów Uniwersytetu Poczdamskiego, 3 instytuty Towarzystwa Maxa Plancka, instytuty Fraunhofer-Gesellschaft oraz koszary.

  System pomiarowo-rozliczeniowy - teleinformatyczny system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych pochodzących z systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych, systemów automatycznej rejestracji danych oraz z innych systemów. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach.

  Dodano: 11.05.2009. 15:11  


  Najnowsze