• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Naukowcy wiążą wybór diety z obniżeniem emisji gazów cieplarnianych

  30.06.2010. 22:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ilość emitowanych przez rolnictwo gazów cieplarnianych niezawierających dwutlenku węgla (CO2) można by zredukować o 84% do roku 2055, gdyby obniżono spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz udoskonalono praktyki rolne - jak donoszą naukowcy z Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu (PIK). Wyniki ich badań z wykorzystaniem modelowania opublikowane zostały w czasopiśmie Global Environmental Change.

  Około 15% globalnych emisji niezawierających CO2 generowanych przez człowieka pochodzi z sektora rolniczego. Metan i tlenek azotu powstają na przykład przy stosowaniu syntetycznych nawozów na polach uprawnych. Czynnikiem nasilającym ten problem jest fakt, że żywy inwentarz wymaga sporych ilości paszy, do wytwarzania której potrzebne są duże ilości nawozów. Poza tym same zwierzęta wytwarzają dodatkowe emisje w trakcie trawienia i wydalania.

  Naukowcy z PIK połączyli w swoim globalnym modelu użytkowania gruntów informacje socjoekonomiczne nt. populacji, dochodów, zapotrzebowania na żywność oraz kosztów produkcji z danymi środowiskowymi opisującymi wydajność upraw. Stwierdzili, że w ciągu najbliższych 45 lat emisje znacząco wzrosną, jeżeli konsumpcja spożywcza i sposób funkcjonowania rolnictwa pozostaną takie jak w 1995 r., który był rokiem odniesienia w ich badaniach.

  Jeśli spożycie produktów mięsnych i nabiałowych jeszcze wzrośnie, podniesie się także poziom emisji. Gdyby jednak konsumenci ograniczali spożycie mięsa, emisje można by obniżać o 25% na dekadę.

  "Mięso i mleko mają naprawdę duże znaczenie" - mówi dr Alexander Popp, naczelny autor raportu z badań. "Ograniczenie konsumpcji mogłoby obniżyć przyszłe emisje tlenku azotu i metanu w rolnictwie do poziomu sprzed roku 1995."

  "Oprócz świadomego doboru żywności po stronie konsumentów istnieją techniczne możliwości znacznego obniżenia emisji po stronie producentów" - dodaje.

  Wśród takich technicznych opcji wymienić można lepsze zarządzanie wodą, obornikiem i stadami, jak również stosowanie wydajniejszych nawozów. Ponadto doskonalsze praktyki hodowli i karmienia pomogą podnieść jakość żywego inwentarza, a co za tym idzie przyczynić się do ograniczenia emisji metanu i tlenku azotu. Niemniej jednak, to właśnie połączenie obydwu rozwiązań - przejścia z głównie mięsnej diety na zawierającą mniej mięsa i mleka oraz technicznych udoskonaleń - okazuje się najskuteczniejszym sposobem na obniżenie poziomu emisji.

  "Zarówno w przypadku opcji ograniczenia ilości gazów cieplarnianych w oparciu o rozwiązania techniczne, jak i behawioralne, potrzebne są zachęty, aby zagwarantować wkład sektora rolnego w dążenia do zahamowania zmiany klimatu" - podkreślają uczeni z PIK. "Wyznaczenie ceny za emisje gazów cieplarnianych w formie podatku lub systemu handlu emisjami to ekonomicznie uzasadniony przepis na zwalczanie negatywnych skutków zewnętrznych wytwarzania tych gazów."

  "Z jednej strony cena jaką trzeba będzie zapłacić za emisje gazów cieplarnianych niezawierających CO2 w sektorze rolniczym prowadzić będzie do wykluczania praktyk intensywnie generujących te gazy, a także będzie zachętą do opracowywania nowych technologii oraz wdrażania tych już istniejących" - dodają. "Z drugiej strony, ponieważ mało prawdopodobne wydaje się, by zmiana zachowań miała nastąpić samoistnie, koszt emisji gazów cieplarnianych i regulacje z nimi związane wpłyną na ceny, jakie konsumenci będą musieli płacić, a przez to także na zachowania konsumpcyjne."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nierównowagowe symulacje klimatu (ang. transient climate simulation) – symulacje zachowania atmosfery lub oceanu dla określonego czasu za pomocą modelu ogólnej cyrkulacji. W takich symulacjach zmienia się koncentrację gazów cieplarnianych w sposób ciągły starając się przybliżyć jak najbardziej realistycznie sytuację (np koncentracje gazów cieplarnianych w danym roku). Obecnie (2006) zazwyczaj modeluje się okres 1850-2100. Tego typu obliczenia numeryczne trzeba skontrastować z tzw. równowagowymi symulacjami klimatu. Uprawnienie do emisji zostało zdefiniowane w ustawie o handlu uprawnieniami cieplarnianych i innych substancji z 22 grudnia 2004 roku jako uprawnienie do wprowadzania do powietrza ekwiwalentów gazów cieplarnianych (lub innych wymienionych w ustawie), które może być sprzedane, przeniesione lub umorzone (art.3 pkt.15). KASHUE: KASHUE – Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, instytucja inwentaryzująca emisje gazów cieplarnianych w Polsce zgodnie z zobowiązaniami Polski wobec UNFCCC i UE na zlecenie Ministra Środowiska. Umiejscowiona w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie.

  BS EN 16001 - System Zarządzania Energią. Pierwszego lipca 2009 British Standards Institution (BSI) opublikowało nowy standard. Dotyczy on Systemu Zarządzania Energią. Treść EN 16001 zawiera przewodnik oraz wymagania zgodności z systemem zarządzania energią, wśród których są m.in. konieczność wprowadzenia polityki energetycznej, identyfikacja obecnego oraz planowanego zużycia energii, wprowadzenie systemu monitorowania oraz mierzenia zużycia energii. Wszystko to owocuje poprawą efektywności energetycznej oraz redukcji zużycia energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych, zmianami behawioralnymi w organizacji. Wprowadzony, certyfikowany i nadzorowany system zapewnia także zgodność z wymogami prawnymi, lokalnymi, krajowymi a także dyrektywami UE o Usługach Energetycznych i Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych. Podejście systemowe jest analogiczne jak w innych systemach, oparte na metodologii Plan-Do-Check-Act -Cykl Deminga. Prace nad standardem przeprowadzone zostały w Wielkiej Brytanii przez komitet CEN (Europejski Komitet dla Standaryzacji) wraz z komitetem Zarządzania Energią BSI. BS EN 16001 jest podstawą międzynarodowego draftu standardu ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) Systemu Zarządzania Energią ISO 50001. Draft tego standardu został opublikowany do publicznego komentarza jako ISO/DIS 50001, natomiast jego ostateczna wersja standardu zostanie opublikowana w pierwszej połowie 2011 roku. British Standards Institution zapewnia, że transfer certyfikacji na ISO 50001 odbędzie się płynnie i bezproblemowo. Ślad węglowy – całkowita "suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt". Jest rodzajem śladu ekologicznego.

  ISO 50001 – międzynarodowy standard ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) . Podstawą do utworzenia tej normy jest standard opublikowany w lipcu 2009 roku przez British Standards Institution (BSI), BS EN 16001: System Zarządzania Energią. Norma ta dotyczy redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Handel emisjami zanieczyszczeń — rynkowa metoda ograniczania kosztów zewnętrznych, takich jak społeczne koszty zanieczyszczeń powietrza. Opiera się o obowiązkowe zezwolenia uprawniające do emisji określonej ilości danej substancji, które mogą być kupowane i sprzedawane na zasadach rynkowych. Ilość zezwoleń wprowadzanych na rynek jest stopniowo ograniczana, co powoduje wzrost popytu na nie, a co za tym idzie wzrost ceny. W rezultacie zwiększa się motywacja przedsiębiorstw stosujących wysokoemisyjne technologie do inwestowania w ich unowocześnienie. Metoda ta w wielu przypadkach doprowadziła do ograniczenia emisji znacznie szybciej i mniejszym kosztem w porównaniu do ścisłej regulacji.

  CORINAIR - jeden z działów tematycznych systemu CORINE obejmujący inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Baza CORINAIR zawiera informacje o ilości emitowanych gazów (dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ang: United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC lub FCCC) – umowa międzynarodowa określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

  Europejski System Handlu Emisjami (UE ETS), — znany także jako "wspólnotowy rynek uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2)" lub system ETS. Jest pierwszym i największym systemem handlu emisjami CO2 na świecie. UE ETS jest dzisiaj jedynym rynkiem emisji CO2 opartym na wiążącym krajowym i regionalnym ustawodawstwie (dyrektywa ETS Unii Europejskiej). Od reformy strukturalnej dyrektywy ETS, przyjętej w Pakiecie Energetyczno-Klimatycznym 12 grudnia 2008 przez kraje Unii Europejskiej, obowiązuje zakup uprawnień do emisji CO2 (EUA) na giełdzie przez firmy przemysłu energochłonnego i wytwarzania energii elektrycznej po wykorzystaniu przyznanej puli uprawnień przyznanym Państwom Członkowskim UE.Od 2012, handel uprawnieniami do emisjami CO2 (EUA) odbywa się głównie na giełdzie ICE w Londynie i EEX we Frankfurcie. Unia Europejska jak i Państwa Członkowskie wprowadzają nowe uprawnienia na rynek emisji CO2 przez aukcje na giełdach ICE i EEX na podstawie rozporządzeń przyjetych przez Komisję Europejską. W Polsce, rejestr uprawnień do emisji CO2 jest prowadzony przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) podlegający Ministrowi Środowiska.

  Gazy prochowe - produkty spalania ładunku miotającego (prochu czarnego lub bezdymnego) w lufie. W momencie powstawania temperatura gazów prochowych (powstałych z prochu bezdymnego) sięga 2500-3500 K, w chwili opuszczenia lufy przez pocisk jest już niższa i wynosi ok. 2000 K. Ciśnienie gazów prochowych zależy od żywości i charakterystyki prochu. Skład gazów prochowych zależy od rodzaju prochu. W przypadku prochów bezdymnych głównymi składnikiami są: tlenek węgla, wodór, azot, para wodna, a także niewielkie ilości tlenu, metanu, i amoniaku. Energia gazów prochowych jest wykorzystywana do nadania prędkości pociskowi (praca główna gazów prochowych). Część energii gazów prochowych jest zużywana do wykonania prac ubocznych (szkodliwych) (zjawisko odrzutu broni, nagrzewanie się broni).

  Tlenek diazotu (nazwa Stocka: tlenek azotu(I); podtlenek azotu), N2Onieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków azotu, w którym azot jest na formalnym stopniu utlenienia I. W rzeczywistości atomy azotu są nierównocenne i związek ten może być traktowany jako azotek i tlenek azotu(V). Podtlenek azotu jest stosowany do znieczulania anestezjologicznego jako tzw. gaz rozweselający. Jeden z kilku głównych gazów cieplarnianych. DePreSys, Decadal Climate Prediction System – w prowadzonym od 2005 roku projekcie – system przewidywania zmian klimatycznych opracowany przez uczonych z Headley Centre. Oparty na długookresowych obserwacjach stanu atmosfery i oceanów, aktywności Słońca, erupcji wulkanicznych, a również skutków działalności człowieka: emisji gazów cieplarnianych i aerozoli.

  Gazy jelitowe – mieszanina gazów, głównie azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, metanu i metanotiolu powstała w układzie trawiennym na skutek połykania powietrza oraz procesów fermentacyjnych bakterii symbiotycznych. Największe ilości gazów jelitowych gromadzą się w okrężnicy. Większość gazów jelitowych jest absorbowana do krwiobiegu. Pozostałe wydalane są przez odbyt (czynność ta nosi nazwę w języku łacińskim flatus). W niektórych schorzeniach, takich jak zespół rozrostu bakteryjnego lub zespół jelita drażliwego gazy jelitowe mogą być częściej produkowane i mieć bardziej drażniący zapach niż u osoby zdrowej.

  Dodano: 30.06.2010. 22:12  


  Najnowsze