• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • NID szuka wolontariuszy

  06.09.2011. 08:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) poszukuje wolontariuszy z bardzo dobrą znajomością języka francuskiego w związku z organizacją 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa we Wrocławiu.

  Instytucja szuka osób, które wezmą udział w moderacji spotkań panelowych oraz pomogą przy specjalistycznych tłumaczeniach. Wśród wymagań organizator wymienia przede wszystkim pełnoletniość, komunikatywność, zorganizowanie i dyspozycyjność.

   

  Decyzją Rady Europy i Komisji Europejskiej kolejne spotkanie w ramach Europejskiego Forum Dziedzictwa odbędzie się w dniach 10-12 października we Wrocławiu. W jego ramach m.in. spotkają się krajowi koordynatorzy Europejskich Dni Dziedzictwa. To jedno z oficjalnych wydarzeń towarzyszących polskiemu przewodnictwu w Unii Europejskiej.

  Wśród ponad 250 zaproszonych uczestników na tę międzynarodową konferencję zjadą się przedstawiciele wszystkich podmiotów biorących udział w interpretacji, komunikacji i upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego. To forum wymiany doświadczeń i opinii na temat dziedzictwa wśród specjalistów i profesjonalistów z całej Europy i świata, które odbywa się raz do roku.

  Szczegółowe informacje na temat na temat 4. Europejskiego Forum Dziedzictwa dostępne są na stronie internetowej dedykowanej temu wydarzeniu ( www.4ehf.pl ) oraz na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa ( www.zabytek.pl )

  Zgłoszenia wolontariuszy przyjmowane są przez pracowników Narodowego Instytutu Dziedzictwa: Aleksandra Chabiera, [email protected], telefon: (22) 826 93 52 wew. 132 lub Adama Lisieckiego, [email protected], telefon: (22) 826 93 52 wew. 134.

  PAP - Nauka w Polsce

  szz/ agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”. Europejskie Dni Dziedzictwa – wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru. American Film Festival – festiwal filmowy, którego pierwsza edycja odbyła się w dniach 20-24 października 2010 we Wrocławiu. Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Festiwal jest współfinansowany przez Gminę Wrocław i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” – polski medal nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobie lub instytucji wyróżniającej się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Medal nadawany jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage). Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu. Muzeum PRL-u – instytucja mieszcząca się w budynku dawnego kina „Światowid” w Nowej Hucie, współprowadzona przez gminę miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach − wojewódzka samorządowa instytucja kultury, która zajmuje się szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego na terenie województwa śląskiego. Centrum realizuje zadania dotyczące zarówno sfery materialnej, jak i niematerialnej środowiska kulturowego zajmując się:

  Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych (ZAPA) powstał w 1995 roku jako wyodrębniona w ramach Stowarzyszenia Filmowców Polskich jednostka organizacyjna do spraw zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi. ZAPA działa w oparciu o zezwolenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych, ang. International Council on Monuments and Sites, w skrócie ICOMOS – pozarządowa ekspercka organizacja międzynarodowa utworzona w Warszawie w 1965 z siedzibą zarządu w Paryżu. Doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa. W ramach ICOMOS działają komitety narodowe w poszczególnych krajach oraz komitety specjalistyczne, np. komitet ds. podwodnego dziedzictwa kulturowego czy komitet ds. zarządzania dziedzictwem archeologicznym.

  Dodano: 06.09.2011. 08:33  


  Najnowsze