• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe podejście ma poprawić integrację danych obserwacyjnych Ziemi

  22.05.2013. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Jednym z głównych wyzwań XXI w. jest pogłębienie wiedzy o złożonych interakcjach między środowiskiem a społecznościami ludzkimi. Sprostanie mu wymagać będzie lepszej integracji nauk społecznych i środowiskowych, aby przejść od badań dyscyplinarnych do multidyscyplinarnych i wypełnić lukę między obywatelami, naukowcami i decydentami.

  W ramach projektu EuroGEOSS (Europejskie podejście do GEOSS), finansowanego ze środków unijnych na kwotę 6 mln EUR, postawiono pytanie: jakich systemów informacji potrzebujemy, aby ułatwić realizację tego ogromnego, multidyscyplinarnego przedsięwzięcia badawczego? Oraz kolejne: w jaki sposób możemy optymalnie wspomagać ściślejsze interakcje pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, jak również niewyspecjalizowanymi interesariuszami?

  Prace nad projektem prowadzone były w szczególności w kontekście Globalnej Sieci Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS), która ma zapewnić ramy do integracji prowadzonych na świecie obserwacji Ziemi. GEOSS to inicjatywa Grupy ds. Obserwacji Ziemi (GEO), w której skład wchodzi 90 krajów i ponad 60 organizacji międzynarodowych.

  Frédérique Mojon Lumier jest asystentką kierownika projektu EuroGEOSS z ramienia francuskiego BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Mini?res). Jak wyjaśnia: "Z uwagi na fakt, że GEOSS jest 'siecią systemów', która zajmuje się środowiskiem, wszystkie jej komponenty muszą być operacyjne i zdolne do płynnej komunikacji między sobą. Projekt EuroGEOSS został podjęty w celu zintensyfikowania wymiany naukowej między różnymi systemami GEOSS".

  Aby zrealizować to zadanie, w toku projektu opracowano interoperacyjną infrastrukturę obejmującą trzy obszary tematyczne: leśnictwo, suszę i bioróżnorodność.

  "Osiągnięcie interoperacyjność wielu dyscyplin - jak twierdzi Mojon - w podejściu tradycyjnym polega na podjęciu próby osiągnięcia, a następnie wdrożenia, wspólnych standardów i protokołów, aby systemy mogły porozumiewać się ze sobą, a użytkownicy zyskali wspólną wiedzę o znaczeniu i kontekście wymienianych danych. Niemniej tego typu podejście jest niezwykle wymagające zarówno w stosunku do użytkowników, jak i dostawców danych i nie sprawdza się w przypadku udziału wielu dyscyplin, z których każda ma własne podejście, standardy i protokoły".

  W ramach projektu EuroGEOSS wypracowano innowacyjne podejście do tego problemu, wprowadzając warstwę pośrednią o nazwie Struktura Pośrednia (ang. Brokering Framework).

  "To rewolucyjne podejście" - twierdzi Mojon. "Zamiast zwracać się do każdej z dyscyplin i systemów o wprowadzenie koniecznych zmian w celu dostosowania się do wspólnego standardu, nasza Struktura bierze całą pracę na siebie, spinając w ten sposób mostami najprzeróżniejsze infrastruktury dyscyplinarne".

  Jak informuje Mojon, Struktura Pośrednia EuroGEOSS okazała się na tyle udana, że została formalnie przyjęta przez GEO. "Zasoby danych dostępnych dzięki temu za pośrednictwem GEOSS wzrosły o dwa rzędy wielkości, z kilkuset do kilku milionów".

  Mojon twierdzi, że projekt wspiera podejmowane na świecie badania środowiskowe, przynosząc przez to bezpośrednie korzyści europejskim obywatelom. "Musimy pracować razem, aby zrozumieć, w jaki sposób zmiany środowiskowe oddziałują na społeczeństwo i jak ono wpływa na środowisko. Środowisko nie zatrzymuje się na naszych krajowych czy unijnych granicach, gdyż jest zjawiskiem prawdziwie globalnym".

  Dzięki wsparciu ze strony EuroGEOSS naukowcy są przekonani, że sieć GEOSS stała się obecnie znacznie skuteczniejszym środkiem do pogłębiania wiedzy naukowej o złożonych mechanizmach napędzających globalne zmiany środowiskowe.

  "Co więcej - dodaje Mojon - poszerzony dzięki EuroGEOSS dostęp do danych i usług jest całkowicie zgodny z europejskimi inicjatywami zmierzającymi do zapewnienia istotnych możliwości dla wzrostu i zatrudnienia, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP)".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Podejście deskryptywne – metodologiczne podejście w polityce gospodarczej, które separuje się od wad podejścia normatywnego oraz pozytywnego. Szczególną cechą tego podejścia jest zwrócenie uwagi na zmienność warunków, w jakich zachodzi badane zjawisko. Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. William Harvey Inmon (ur. 1945) – amerykański informatyk, uznawany przez wielu za ojca hurtowni danych. Bill Inmon napisał książkę, która była podstawą do nauki o hurtowniach danych. Stworzył on definicję hurtowni danych (ang. Data Warehouse) zawierającą czas zbierania danych w wariancie wsparcia zarządzania decyzjami. W porównaniu z podejściem innych pionierskich architektów hurtowni danych miedzy innymi Ralpha Kimballa, podejście Inmona jest często określane jako podejście top-down.

  Interdyscyplinarność to rodzaj współpracy naukowej, w której naukowcy, stosując typowe dla swoich dyscyplin metody nadawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformułowany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna nowa wiedza przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez dziedziny, na których się opiera. Podejście kwalifikacyjne – najstarsze spojrzenie na przywództwo. U źródeł tego podejścia stoją badania nad charakterystycznymi cechami efektywnych przywódców, tymi typowymi oraz unikatowymi. Podstawowym założeniem tego podejścia jest teoria mówiąca o przywództwie jako coś wrodzonego:

  Podejście normatywne – jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Główną cechą tego podejścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jak powinno być. W przetwarzaniu komputerowym, trwała struktura danych albo czysto funkcyjna struktura danych to struktura danych, która zawsze zachowuje swoje poprzednie wersje, kiedy są modyfikowane. Takie struktury danych są w efekcie niezmienne, jako że operacje na nich nie powodują zmiany samej struktury, lecz powoduje powstanie nowej, uaktualnionej jej wersji. Trwała struktura danych nie jest strukturą danych składowaną na trwałym nośniku danych, takim jak dysk; jest to inne i niepowiązane znaczenie słowa "trwały".

  Metodyki projektowania systemów wieloagentowych – systemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML. Podejście pozytywne — jedno z podejść metodologicznych polityki gospodarczej. Przedmiotem badania jest zawsze obiektywna rzeczywistość. Zwolennicy tego modelu nie poszukują odpowiedzi na pytania, jak powinna wyglądać polityka gospodarcza, ale jaka ona faktycznie jest lub była i dlaczego.

  REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  QlikView – narzędzie business intelligence firmy QlikTech pozwalające na zbudowanie całościowego systemu BI w przedsiębiorstwie. W odróżnieniu od innych narzędzi bazujących na technologii OLAP, QlikView nie korzysta z żadnych preagregatów. Dane z systemów źródłowych ładowane są do natywnego formatu .qvw który stanowi bezpośrednie źródło danych dla warstwy prezentacyjnej i analitycznej. Dane podczas ładowania poddawane są silnej kompresji, co redukuje rozmiar danych do 5-10% w stosunku do wielkości RDB. Podczas pracy z narzędziem cały plik z danym ładowany jest do pamięci RAM i bezpośrednio w niej liczone są potrzebne sumowania w zależności od zadanej selekcji. Zaletą tego podejścia jest niespotykana w innych narzędziach interaktywność i szybkość działania.

  Analiza sekwencyjna – zbiór metod wnioskowania stosowanych w statystyce. Założeniem jest, że wielkość próby nie jest z góry zadana. W trakcie pobierania próby statystycznej oceniana jest wartość informacyjna danych dla celów wnioskowania statystycznego, a dalsze pobieranie obserwacji jest uzależnione od wyniku tej analizy. Zatrzymanie pobierania danych następuje zgodnie z predefiniowaną procedurą zatrzymania obserwacji. Wniosek końcowy w takim postępowaniu sekwencyjnym zwykle można postawić wcześniej niż w klasycznym podejściu do testowania hipotez statystycznych lub estymacji, co w rezultacie zmniejsza koszty badania statystycznego. Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw.

  W informatyce tablica mieszająca lub tablica z haszowaniem (ang. hash table, niekiedy błędnie tłumaczone jako "tablica haszująca") to struktura danych, która jest jednym ze sposobów realizacji tablicy asocjacyjnej, tj. abstrakcyjnego typu danych służącego do przechowywania informacji, w taki sposób aby możliwy był do nich szybki dostęp. Tablica mieszająca umożliwia również szybkie porównywanie danych, np. fragmentów tekstów, plików. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. Podejście teleologiczne do opisu zjawiska – opis zjawiska polegający na przypisaniu mu celu. Przyjmuje się, że układ zachowuje się w taki a nie inny sposób dlatego, że w przeciwnym wypadku nie osiągnąłby stanu końcowego, o którym wiadomo, że jednak wystąpił lub że jego zachowanie nie minimalizowałoby określonego wyrażenia arytmetycznego, nie spełniało pewnej zasady akcentującej całościowe własności układu. Podejście to akcentuje całościowy przebieg zjawiska. Przykładem opisu teleologicznego mogą być:

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Dodano: 22.05.2013. 16:17  


  Najnowsze