• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy portal internetowy poświęcony synergiom UE-USA w dziedzinie N+T

  26.04.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowa współpraca stanowi kamień węgielny Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE, a projekty BILAT-USA i Link2US, które są finansowane z programu "Możliwości" 7PR, robią olbrzymie postępy w promowaniu synergii między UE a USA. W ramach projektów BILAT-USA i Link2US został uruchomiony nowy portal internetowy dostarczający najnowsze wiadomości na temat wspólnych działań i inicjatyw UE-USA, jak również kluczowe dokumenty i przeglądy, które posuną naprzód transatlantycką współpracę naukową.

  Projekty BILAT-USA (Bilateralna koordynacja rozszerzenia i rozwoju partnerstwa N+T [nauka i technologia] między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki) oraz Link2US (Sieć współpracy badawczej Unia Europejska-Stany Zjednoczone - kontakt ze Stanami Zjednoczonymi), obydwa rozpoczęte w październiku 2009 r., dążą do podniesienia poziomu świadomości potencjału w zakresie współpracy N+T po obydwu stronach Atlantyku. Strategiczne projekty otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę około 870.000 EUR.

  Nowy portal www.EuUsScienceTechnology.eu będzie główną platformą informacyjną o działaniach N+T podejmowanych przez UE i USA. W ramach projektów BILAT-USA i Link2US ukazywać się będą wspólne kwartalne elektroniczne biuletyny z najświeższymi informacjami na temat współpracy N+T między dwoma regionami.

  Portal będzie szczególnie przydatny dla osób, które są zainteresowane w ten czy inny sposób transatlantycką współpracą N+T. "Portal będzie wyjątkową platformą zawierającą aktualne informacje na temat możliwości współpracy i dofinansowania, przykłady udanej współpracy i bieżące postępy w nauce i technologii w Europie i USA" - mówi koordynator projektu BILAT-USA, dr Sabine Herlitschka, Dyrektor Wydziału ds. Programów Europejskich i Międzynarodowych (EIP) Austriackiej Agencji Promocji Badań (FFG) i Koordynatorka Krajowego Punktu Kontaktowego w 7PR. "Chcemy przyczynić się do zacieśnienia współpracy UE-USA w zakresie N+T poprzez szeroki zakres usług i działań oferowanych przez projekty."

  Dział BILAT-USA portalu będzie zawierać informacje związane z działaniami podejmowanymi w ramach projektu. Główne elementy witryny to szczegółowe informacje na temat Programu Ramowego UE, zwłaszcza otwarte zaproszenia skierowane do naukowców amerykańskich, baza danych oraz wiadomości i wydarzenia.

  Dr Herlitschka powiedziała serwisowi CORDIS News, że portal będzie się rozbudowywać wraz z realizacją projektów: "Nadal znajdujemy się na samym początku. Została uruchomiona infolinia i wszyscy partnerzy także są dostępni w celu udzielenia dalszych informacji." Partnerzy są przekonani, że portal, który jest pierwszym tego typu, okaże się szczególnie pomocny "w zakresie praktycznych aspektów współpracy UE-USA w dziedzinie N+T" - jak dodaje.

  Projekty BILAT-USA i Link2US, których zakończenie zaplanowano na rok 2012, mają służyć głównie pomocy naukowcom w omijaniu przeszkód ograniczających współpracę. Projekt BILAT-USA buduje opartą na wiedzy, biregionalną i zrównoważoną platformę dialogu między partnerami i podmiotami zainteresowanymi z dziedziny N+T z UE, krajów stowarzyszonych oraz USA. Co więcej, projekt BILAT-USA ma uruchomić partnerstwa w ramach realizowanych projektów i inicjatyw, aby dalej rozwijać i umacniać współpracę UE-USA.

  Natomiast projekt Link2US umożliwia użytkownikom dostęp do kluczowych informacji na temat amerykańskich programów współpracy za pośrednictwem elektronicznych społeczności, w tym elektronicznego biuletynu, witryny i wirtualnego punktu informacyjnego. W ostatecznym rozrachunku projekt ma zintensyfikować współpracę UE-USA w zakresie N+T poprzez naświetlenie problemów i przeszkód wiążących się z udziałem unijnych naukowców i organizacji badawczych w amerykańskich schematach finansowania badań naukowych. Koordynatorem projektu Link2US jest dr Tom Wang z Amerykańskiego Towarzystwa Postępu Naukowego (AAAS).

  Jak twierdzi dr Herlitschka, jeśli chodzi o wyposażenie UE i USA w środki niezbędne do utrzymania się w czołówce, N+T stanowi czynnik przesądzający o zachowaniu konkurencyjności w przyszłości. "Kilka zagadnień, weźmy na przykład zmiany klimatyczne i zaopatrzenie w energię, stanowi prawdziwie globalne wyzwania" - komentuje. "Dlatego jestem przekonana, że UE i USA, jako globalni gracze, którzy łącznie odpowiadają za 60% światowego PKB (produktu krajowego brutto), ponoszą wspólną odpowiedzialność i mają wspólne możliwości."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Współprogramy (ang. coroutines) - Pojęcie współprogramu ma dwie odmienne definicje(!). Obie definicje zgodnie stwierdzają, że współprogram cechuje się posiadaniem ciągu instrukcji do wykonania i ponadto możliwością zawieszania wykonywania jednego współprogramu A i przenoszenia wykonywania do innego współprogramu B. W szczególności można wznowić pracę zawieszonego współprogramu A, a wykonywanie będzie podjęte w miejscu, w którym zostało zawieszone. Tym co różni obie definicje jest zdolność współpracy z rekurencyjnymi procedurami. (Nb. W językach programowania funkcyjnego koncepcja współprogramu istnieje pod postacią kontynuacji - pojęcia wprowadzonego niemal równocześnie z współprogramami. )

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. Alumniportal Deutschland (od Alumnus, (l.mn.) Alumni - łac.: wychowanek, od alere - wychowywać, żywić; niem. Deutschland - Niemcy) jest portalem społecznościowym umożliwiającym osobom, które studiowały lub dokształcały się w Niemczech, nawiązanie i utrzymywanie kontaktów ze sobą oraz z Niemcami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Jest to wspólny projekt pięciu niemieckich organizacji z obszaru współpracy międzynarodowej. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

  Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. Stosunki Rosji z Unią Europejską: Stosunki Unia Europejska-Rosja zostały po raz pierwszy sformalizowane 24 czerwca 1994 r., gdy podpisano układ o partnerstwie i współpracy, który wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. i obowiązywał przez 10 lat. Regulował on sprawy gospodarcze i handlowe, liberalizując przepływ kapitału, towaru i usług, rozszerzał współpracę naukowo-techniczną, dotyczącą ochrony środowiska i korzystania z przestrzeni kosmicznej, regulował sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i walką z przestępczością oraz ustalił formę dialogu politycznego. W jego wyniku zaczęto odbywać spotkania na szczycie, a od 1998 r. także spotkania ministerialne Rady Współpracy UE-Rosja, której zadanie to coroczne opracowywanie planów współpracy. Utworzono również Parlamentarny Komitet Współpracy, obradujący w składzie przedstawicieli parlamentów.

  Międzynarodowa Organizacja Nadzorów Emerytalnych ( ang. International Organisation of Pension Supervisors, w skrócie IOPS) – Międzynarodowa Organizacja Nadzorców Emerytalnych powstała w 2004 r. z przekształcenia Międzynarodowego Zrzeszenia Regulatorów Emerytur (INPRS), organizacji działającej pod auspicjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jest to niezależna organizacja międzynarodowa o ogólnoświatowym zasięgu, skupiająca organy sprawujące nadzór nad systemami emerytalnymi. Obecnie Organizacja zrzesza ponad 70 członków, Komisja Nadzoru Finansowego jest członkiem IOPS od początku jego istnienia. IOPS współpracuje ściśle m.in. z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Międzynarodowym Stowarzyszeniem Nadzorców Ubezpieczeniowych (IAIS) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Do zadań organizacji należy m.in. ustanawianie standardów, zaleceń i zasad dotyczących nadzoru i regulacji sektora emerytalnego, ułatwianie współpracy międzynarodowej pomiędzy nadzorcami jak i innymi zainteresowanymi stronami, prowadzenie badań i analiz w zakresie systemów emerytalnych i nadzoru nad nimi, wspieranie dystrybucji i komunikacji dorobku naukowego w tej dziedzinie, gromadzenie informacji na ten temat we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

  Układ z Schengen – porozumienie, które znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi układu, a w zamian za to wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej. Dotyczy również współpracy przygranicznej.

  Współpraca międzynarodowa - zagadnienie budzące zainteresowanie badaczy jak i polityków. Badacze zajmują się przyczynami współpracy międzynarodowej oraz jej zaletami i wadami, politycy natomiast zajmują się środkami współpracy i ich efektywnością oraz skutecznością. Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Dodano: 26.04.2010. 18:12  


  Najnowsze