• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt unijny łączy najlepszych ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów

  06.08.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nowy projekt finansowany z funduszy UE ma na celu połączyć w jedną sieć najlepszych na świecie ekspertów w dziedzinie naukowego opracowywania preparatów. Nazwany INFORM (Integrowanie nanoskali i preparatów), trzyletni projekt otrzymał 1,7 mln EUR z Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Naukowcy zajmujący się preparatami badają możliwości łączenia surowców w celu stworzenia nowych produktów. Jak mówią przedstawiciele Formulation Science and Technology Group z Wlk. Brytanii, jednego z partnerów projektu INFORM, "projektowanie preparatów jest zbliżone do opracowywania receptury, aczkolwiek przy użyciu bardzo specjalistycznych i wysoce zaawansowanych narzędzi oraz bardziej systematycznego podejścia". Przedmiot ten obejmuje tak różne dyscypliny jak chemia, inżynieria chemiczna, badania farmaceutyczne czy nauki biologiczne oraz styka się z zagadnieniami marketingowymi, opakowaniowymi, środowiskowymi i toksykologicznymi.

  Naukowe opracowywanie preparatów odgrywa istotną rolę w tworzeniu wielu nowych substancji codziennego użytku, jak np. produktów higienicznych, żywności, leków, środków czyszczących, a także agrochemikaliów oraz różnych powłok.

  Obecnie przemysł coraz częściej zwraca się do tej branży naukowej o pomoc w opracowaniu wydajnych, tanich i ekologicznych produktów.

  Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nanotechnologii nie przeszły niezauważone przez społeczność naukową zajmującą się preparatami. Jednak włączenie nanomateriałów do preparatów wymaga gruntownej analizy wpływu tego typu substancji na zdrowie człowieka i środowisko.

  Celem projektu INFORM jest umożliwić najwyższej klasy specjalistom od preparatów dzielenie się najlepszymi praktykami w wykorzystywaniu nanomateriałów w swojej pracy. Prace prowadzone w ramach projektu skoncentrują się na sześciu priorytetowych obszarach: opracowywanie materiałów nanobiologicznych; wykorzystywanie i przetwarzanie nanoproszków; intensyfikacja a delikatne preparaty nanomateriałowe; chemia fizyczna w nanoskali; nanoskala a tworzenie inteligentnych i funkcjonalnych powłok, folii i taśm; oraz toksykologia i inne skutki zdrowotne nanomateriałów.

  Projekt ma zachęcić do wymiany pomysłów i wiedzy pomiędzy partnerami za pomocą różnych narzędzi. Fora naukowe oraz warsztaty techniczne wspomagać będą wymianę idei naukowych oraz prezentowanie wyników badań naukowych, podczas gdy sesje kontaktowe pomogą naukowcom wyszukać i ugruntować kontakty do wykorzystania we wspólnych pracach w przyszłości.

  Misje faktograficzne pozwolą partnerom lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i możliwości, a misje handlowe będą promować wymianę umiejętności, pomysłów, usług i produktów. Poza tym promowanie wymiany naukowców umocni relacje pomiędzy partnerami projektu, którzy są porozrzucani po całym świecie.

  Projekt INFORM koordynowany jest przez Uniwersytet w Manchesterze, podczas gdy 17 partnerów projektu pochodzi z takich krajów jak Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Izrael, Malezja, Niemcy, Singapur, Szwecja, USA i Wlk. Brytania. Są wśród nich uczelnie wyższe, państwowe laboratoria badawcze oraz przedsiębiorstwa.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Uniwersytet w Manchesterze:
  http://www.manchester.ac.uk/

  Formulation Science and Technology Group:
  http://www.formulation.org.uk/

  Źródło danych: Uniwersytet w Manchesterze
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Uniwersytetu w Manchesterze

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  Planktoskop – przyrząd optyczny służący do obserwacji za pomocą lupy preparatów mikroskopowych trwałych oraz niewielkich żywych mikroorganizmów w specjalnych do tego celu przystosowanych mikroakwariach. Najważniejszą częścią planktoskopu są wymienne lupy – najczęściej achromatyczno-aplanatyczne lub ortoplanatyczne o zakresie powiększeń od 8x do 20x. Przyrząd może być wykorzystywany zarówno w pozycji pionowej, do obserwacji preparatów stałych, jak i poziomej, do obserwacji preparatów ciekłych. Bardziej zaawansowane modele wyposażone są w śrubę do regulacji ostrości oraz lusterko służące do podświetlana preparatu od spodu, bądź specjalne oświetlenie elektryczne zarówno dolne jak i górne. Za pomocą planktoskopu uzyskujemy obraz prosty nie odwrócony w przeciwieństwie do mikroskopu. Dzięki temu planktoskop może służyć także jako lupa preparacyjna. qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Farmakopea Polska – farmakopea określająca podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badania produktów leczniczych i ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych w Polsce. Jest opracowywana i wydawana przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Obecnie obowiązuje Farmakopea Polska IX, która stanowi pełny, całkowicie zgodny z oryginałem, polskojęzyczny tekst aktualnej wersji Farmakopei Europejskiej (European Pharmacopoeia 7). Jednakże niektóre surowce i preparaty posiadają swoją monografię w poprzednich wydaniach Farmakopei Polskiej (w obecnym ich nie ma) i wtedy monografie z poprzednich farmakopei obowiązują dla produkowanych preparatów bądź surowców farmaceutycznych przeznaczonych do receptury aptecznej pod warunkiem, że posiadają Świadectwo Dopuszczenia do Obrotu Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W związku z ciągłą aktualizacją wymagań, przygotowywane będą suplementy do kolejnego wydania Farmakopei Polskiej. Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych.

  Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem. Science Commons (SC) - project Creative Commons mający na celu przyspieszenie i ułatwienie badań naukowych. Jego celem jest identyfikacja i usunięcie przeszkód prawnych oraz organizacyjnych utrudniających wymianę informacji i wprowadzenie danych do obiegu naukowego.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Projekt: Polska – środowisko społeczne, skupiające ludzi o poglądach centrowych i liberalnych, działająca na obszarze Polski i poza jej granicami. Instytucjonalnym przejawem tego środowiska jest Fundacja Projekt: Polska i Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz działające w ramach tych instytucji rozmaite inicjatywy.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  Dodano: 06.08.2009. 15:11  


  Najnowsze