• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy raport podkreśla nastawienie na współpracę w przyszłej polityce badań naukowych UE

  06.07.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Grupa ekspertów powołana w ramach zaproszeń regionalnych na 2010 r. w Siódmym Programie Ramowym (7PR) właśnie opublikowała nowy raport zawierający kilka kluczowych zaleceń dotyczących przyszłej polityki badań naukowych UE.

  Od października 2010 r. Grupa Ekspertów ds. Synergii (Synergies Expert Group, SEG), złożona ze specjalistów, osób raportujących i przedstawicieli 7PR, Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz Funduszu Polityki Spójności, analizowała jak unijna polityka badań naukowych powinna być zestawiona z głównymi, europejskimi programami ramowymi i działaniami na rzecz badań naukowych.

  Przyjmując, że słowem kluczem jest "synergia", grupa robocza postanowiła opracować "synergie w praktyce" na potrzeby bieżącego okresu programowania oraz przeanalizować, jak badania naukowe i rozwój (B+R) można wspomóc w przyszłości. Prace grupy skupiły się również na przyszłości dwóch działań regionalnych w 7PR: "Regiony wiedzy" (RoK) i "Potencjał badawczy" (REGPOT).

  Filozofia, na jakiej opiera się synergia polega zasadniczo na łączeniu różnych punktów, aby strategie były zgrane i nie pokrywały się. To umożliwi lepsze osiąganie ogólnych celów badawczych Unii Innowacji oraz strategii Europa 2020. Strategia ta określa kluczową rolę badań naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji (BRT) oraz innowacji pośród najważniejszych sił napędowych rozwoju.

  W swoim raporcie grupa wskazuje, że strategie innowacyjności na szczeblu UE są obecnie rozdrobnione, a koordynacja badań naukowych i innowacji oraz strategii spójności na szczeblach unijnym, krajowym i regionalnym, zarówno w granicach tych szczebli, jak i pomiędzy nimi, kształtuje się poniżej optimum. Eksperci podkreślili również potrzebę wspólnych strategii w zgodzie z wytycznymi strategii Europa 2020 oraz brak spójnej i współdziałającej struktury zarządczej.

  Pośród innych problemów znalazła się słaba komplementarność i kompatybilność, jak również niska interoperacyjność strategii i programów, zwłaszcza dotyczących wymiaru regionalnego strategii badań naukowych i innowacji oraz wagi badań naukowych i innowacji w polityce regionalnej. Brak instrumentów ukierunkowanych na wspieranie łączenia europejskich i krajowych środków oraz słaba komunikacja, koordynacja i współpraca między podmiotami a interesariuszami na wszystkich szczeblach również znalazły się pośród kwestii wymagających poprawy.

  Grupa zaleca też lepsze wykorzystywanie funduszy strukturalnych na rzecz innowacyjnych przetargów publicznych i projektów demonstracyjnych, a przez to na lepsze wsparcie celu "inteligentnego rozwoju". Ponadto doradza wykorzystywanie Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) do promowania większej synergii między programami edukacyjnymi a innowacyjnymi poprzez silniejsze ukierunkowanie ich na innowacyjność.

  Kluczowym punktem raportu SEG jest potrzeba zagwarantowania tego, by aspekt regionalny badań naukowych pozostał priorytetem programu politycznego UE - wątek wspólny z innym, opublikowanym niedawno raportem pt. "Analysis and recommendations for the future evolution of the Research Potential Activity of the EU-EU FP7 Capacities Programme" (Analiza i zalecenia dla przyszłej ewaluacji Działania na Rzecz Potencjału Badawczego w UE - program Możliwości 7PR UE). Ten ostatni raport zawiera odkrycia z portfolio projektowego Grupy Ekspertów ds. Potencjału Badawczego, która została powołana przez Komisję Europejską do analizy oddziaływania projektów realizowanych w ramach programu na rzecz potencjału badawczego. Na podstawie tych odkryć grupa przygotowała zalecenia dotyczące dalszej ewaluacji programu na rzecz potencjału badawczego.

  Realizacja projektów w ramach tego programu rozpoczęła się w 2000 r. w kontekście celów Strategii Lizbońskiej, aby uczynić UE najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy na świecie. Europejska Przestrzeń Badawcza (ERA) została stworzona po to, by budować sieć instytucji badawczych z całej UE, a projekty realizowane w ramach programu "Potencjał badawczy" miały na celu włączenie tych nowych celów do istniejących już ramowych programów UE na rzecz badań naukowych. Działanie to umożliwiło wielu instytutom badawczym zwiększenie swojego potencjału BRT poprzez rekrutację wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych naukowców oraz ułatwiło nabywanie nowoczesnego sprzętu. Ostatecznym celem była integracja jednostek badawczych w ramach ERA oraz zwiększenie ich udziału w projektach unijnych w 7PR.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Raport naukowo-techniczny - dokument opisujący postęp lub rezultaty badań naukowych lub technicznych albo przegląd badań naukowych lub technicznych. Raporty naukowe lub techniczne nie są zazwyczaj recenzowane i często są przygotowane dla sponsora badań naukowych lub technicznych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną. Metodologia badań pedagogicznych jest to nauka o metodach i działalności naukowej w pedagogice obejmującej sposoby przygotowania i prowadzenia badań naukowych na gruncie pedagogiki oraz opracowania ich wyników, budowy systemów naukowych oraz utrwalenie w mowie i w piśmie osiągnięć pedagogiki naukowej. Ze względu na zakres stosowania wyróżnia się metodologię ogólną, która zajmuje się ogólnymi problemami metod i systemów naukowych oraz metodologię szczegółową badającą metody i systemy wybranych nauk np.: pedagogicznych.

  CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro.

  Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą: Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Komitet Chemii Analitycznej PAN (KChA PAN) – jeden z komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN), działający w ramach Wydziału III. Został powołany w roku 1975, m.in. w celu inicjowania, organizowania i koordynowania badań, dotyczących metod analizy chemicznej, i popularyzowania wyników tych badań. Działa – jak inne Komitety PAN – w okresach trzyletnich kadencji (rok 2013 kończy kadencję 2011–2013).

  Dodano: 06.07.2011. 16:37  


  Najnowsze