• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy współfinansowany przez UE projekt w zakresie bezpieczeństwa żywności

  28.03.2011. 11:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa pasz dla zwierząt w Europie to cel nowych badań, które przeprowadzone zostaną przez ogólnoeuropejski zespół naukowców. Projekt zatytułowany QSAFFE (Quality and Safety of Feeds and Food for Europe) uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 mln euro z UE w ramach obszaru tematycznego "Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  Badanie przeprowadzi ośrodek Centre for Assured, Safe and Traceable Food (ASSET) przy Uniwersytecie Królowej w Zjednoczonym Królestwie. Uczestniczyć w nim będzie 11 instytucji partnerskich z Belgii, Chin, Holandii, Niemiec, Republiki Czeskiej i Zjednoczonego Królestwa, a celem badania będzie przedstawienie lepszych, szybszych i bardziej opłacalnych środków zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pasz dla zwierząt w Europie.

  Hodowla zdrowych zwierząt gospodarskich w Europie w dużym stopniu zależy od zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa paszy, co z kolei ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo całego zwierzęcego łańcucha żywnościowego. Profesor Chris Elliott, dyrektor ASSET oraz koordynator projektu QSAFFE, stwierdził: "Hasło >>Jesteś tym, co jesz<< to mantra, którą często powtarza się w kontekście odżywiania się człowieka. Ponieważ konsumenci są coraz bardziej świadomi pochodzenia żywności, ta sama mantra powinna obowiązywać w odniesieniu do zwierząt gospodarskich, które mają znaczny udział w naszym żywieniu".

  Uruchomienie projektu następuje w ślad za dwoma niedawnymi kryzysami dioksynowymi w Europie, związanymi ze skażeniem dioksynami pasz dla zwierząt oraz niezdolnością do wykrycia tych skażeń przez wiele tygodni, a nawet miesięcy po ich wystąpieniu.

  Projekt będzie realizowany przez konsorcjum składające się z pracowników akademickich, badaczy rządowych oraz dużych i małych firm przemysłowych dostarczających pasze. Jego celem jest stworzenie zintegrowanego podejścia do ograniczenia chemicznych i mikrobiologicznych skażeń pasz dla zwierząt oraz zarządzania nimi.

  Poprzez pobudzanie współpracy między środowiskiem akademickim a samym przemysłem, badacze mają nadzieję usprawnić systemy zapobiegania skażeniom i oszustwom, a także zidentyfikować i ocenić nowe zagrożenia. Projekt dostarczy naukowych dowodów na istnienie zagrożeń związanych z przenoszeniem mikrobiologicznych i chemicznych zanieczyszczeń z pasz do żywności.

  Declan Billington, dyrektor generalny firmy produkującej pasze dla zwierząt John Thompson and Sons Ltd, jednego z wiodących partnerów branżowych projektu, powiedział: "Sektor rolno-spożywczy od dawna jest i nadal będzie jednym z głównych filarów przemysłu w Irlandii Północnej. Od zbyt dawna przemysł spożywczy na świecie pozostaje w tyle. Innowacje w zakresie bezpieczeństwa żywności pojawiają się jako odpowiedź na występujące zagrożenia, zamiast je wyprzedzać".

  W ramach projektu określone zostaną także strategie na rzecz wczesnego zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym za pomocą metod testowych i nowych technologii, takich jak systemy rozpoznawania, aby zapewnić kompleksową strategię analityczną w zakresie nadzoru w portach, wytwórniach pasz i laboratoriach.

  Identyfikowalność i autentyczność materiałów paszowych zostanie udoskonalona w drodze określenia, które testy, rozpoznawanie konwencjonalne czy też spektroskopowe lub izotopowe, okażą się najbardziej przydatne w identyfikacji źródeł materiałów paszowych, w tym tych pochodzących z produktów ubocznych biopaliw. Nowe zagrożenia chemiczne i mikrobiologiczne zostaną określone spośród nowych rodzajów i źródeł materiałów paszowych dla zwierząt oraz nowych procesów produkcyjnych. Spowoduje to opracowanie szybkich i niedrogich testów przesiewowych, które zapewnią spełnienie norm jakości i bezpieczeństwa.

  Transfer chemicznych substancji zanieczyszczających, takich jak melamina i dioksyny, oraz mikroorganizmów (np. Salmonelli spp. lub Listeria monocytogenes) z pasz do żywności zostanie przeanalizowany z zastosowaniem modeli farmakokinetycznych oraz badań na zwierzętach, aby dostarczyć regulatorom oceny ryzyka.

  Bezpieczna produkcja i obsługa pasz dla zwierząt ma ogromny wpływ na stan zdrowia inwentarza żywego, a w konsekwencji na to, co spożywają konsumenci. Zapobieganie oszustwom, zapewnienie identyfikowalności produkcji, określenie zagrożeń dla łańcucha żywnościowego oraz rozwój nowych technologii do użytku w portach i zakładach w celu szybkiego i taniego wykrywania zanieczyszczeń - wszystkie te aspekty będą miały pozytywny wpływ na jakość mięsa, mleka oraz innych odzwierzęcych produktów spożywczych w Europie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  Bezpieczeństwo ludzkie (ang. human security), koncepcja wywodząca się z badań nad pokojem oraz z dorobku krytycznych studiów nad bezpieczeństwem. Istotą pojęcia jest nie tylko zagwarantowanie każdemu człowiekowi fizycznego „przetrwania”, ale też zapewnienie środków utrzymania i obrona jego godności. Jako przedmiot referencyjny bezpieczeństwa uznaje jednostki ludzkie i grupy społeczne.
  Badacze wyróżniają trzy koncepcje bezpieczeństwa ludzkiego:

  GMDSS (ang. Global Maritime Distress and Safety System – Ogólnoświatowy system bezpieczeństwa i alarmowania) – zbiór procedur bezpieczeństwa, wyposażenia oraz środków łączności radiowej i satelitarnej przewidziany do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i umożliwienia szybkiego, skutecznego alarmowania w wypadkach na morzu, przesyłania informacji ważnych dla bezpieczeństwa statków oraz zapewnienia łączności w czasie akcji poszukiwawczo–ratowniczych.

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Dodano: 28.03.2011. 11:49  


  Najnowsze