• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podkarpacie jak druga Bawaria - rozwój regionu przez innowacje

  22.02.2010. 15:52
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Skoncentrowane wsparcie badań nad polską technologią to współpraca kilkuset naukowców w głównych obszarach technologii Doliny Lotniczej, to centra badawcze, to baza szkolnictwa średniego, gdzie będzie kształcona kadra średnia. To jest sposób na transformację biednego regionu Podkarpacia w drugą Bawarię, w nowoczesny sektor bazujący na innowacji i na badaniach i rozwoju - przekonuje Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, prezes zarządu WSK Rzeszów PZL S.A.

  Jak zauważa Darecki, istnieje luka między Stanami Zjednoczonymi a Europą, miedzy Europą a Polską, w końcu - między Polską Zachodnią a Polską Wschodnią. Im dalej na wschód, tym bardziej ześlizgujemy się w obszar braku innowacji - dodaje.
  Zanim firmy Doliny Lotniczej przystąpiły 6 lat temu do tworzenia klastra, dokonała się wielka transformacja polskiego przemysłu lotniczego. "Ciężkie restrukturyzacje dały nam podwaliny do dalszego rozwoju. Następnym elementem była prywatyzacja. Więcej sensu jest w prywatnym działaniu. Ono daje kapitał, wiedzę, pieniądze. Na tej podstawie dopiero zaczęliśmy budować kolejne etapy, to znaczy światowy poziom lotnictwa" - wspominał prezes Darecki podczas panelu dyskusyjnego Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw zaawansowanych technologii oraz jej uwarunkowania w obowiązującym systemie prawnym i finansowym".

  Jego zdaniem, nie ma obecnie nowocześniejszych od strony produkcyjnej firm, które istnieją w Polsce, niż firmy lotnicze. Światowy poziom produkcyjny to znaczące osiągnięcie, jednak gdyby przedsiębiorstwa zatrzymały się na tym etapie, to znaczy, że utraciły szansę - bo dopiero teraz jest dla nich najlepszy czas na badania i rozwój.

  "Korporacje zazdrośnie trzymają u siebie centra badawczo-rozwojowe. Chętnie nam dają produkcję nawet tak skomplikowaną, jak silniki turbinowe, ale niechętnie - swoją wiedzę na temat technik konstruowania silników odrzutowych. To jest wiedza zastrzeżona. My na to znaleźliśmy sposób. Stworzyliśmy Dolinę Lotniczą, nakreślając transformację Podkarpacia w drugą Bawarię" - tłumaczył Darecki.

  W Dolinie Lotniczej współpracują ze sobą zarówno duże firmy zatrudniające po kilka tysięcy ludzi, jak i firmy, gdzie pracuje kilkaset osób, po przedsiębiorstwa rodzinne. To właśnie na wsiach podkarpackich produkuje się części do F-16. WSK Rzeszów w ciągu 6 lat zainwestowało ponad 150 mln dolarów w badania i rozwój. Jak zapowiada prezes firmy, tylko w przyszłym roku przeznaczy ona 100 mln złotych na nową technologię.

  "O ile bardzo łatwo jest uzyskać zwrot z inwestycji uruchamiając w Polsce produkcję, o tyle nie jest łatwo lokować tu badania i rozwój, ponieważ trzeba kupować laboratoria, biura konstrukcyjne, zatrudnić pół tysiąca inżynierów. Nie udało by się to, gdyby nie było pomocy rządowej" - zaznaczył Darecki.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit . Gospodarka oparta na wiedzy (GOW) – według definicji OECD jest to gospodarka oparta wprost na tworzeniu, traktowanym jako produkcja, oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz praktycznym wykorzystaniu wiedzy i informacji. Są więc trzy etapy będące podstawą rozwoju gospodarczego – produkcja, dystrybucja, wdrożenie. Wiedza jest określonym produktem (niezależnym bytem), który napędza rozwój. Istotnym przejawem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest powstanie nowego działu rachunkowości finansowej, tj. rachunkowości aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi. Proximus S.A. - integrator IT, specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach informatycznych dla przedsiębiorstw produkcyjnych (produkcja dyskretna i ciągła), energetyki, gazownictwa, przedsiębiorstw wodociągowych i ciepłowniczych. Obszar działania firmy to Polska oraz kraje Europy środkowo-wschodniej. Ogromną wartością integratora IT jest zespół ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie zdobyte przez lata pracy w wielu złożonych projektach informatycznych.

  Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu. Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Prywatyzacja oddolna – proces rozwoju sektora prywatnego, niebędący wynikiem denacjonalizacji, ale tworzenia nowych przedsiębiorstw przez prywatnych inwestorów. Wywarła ona istotny wpływ na rozwój sektora prywatnego w Polsce, ponieważ wiązała się z zakładaniem nowych przedsiębiorstw prywatnych, zarówno polskich, jak i z udziałem kapitału zagranicznego. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Quasi-pieniądz (prawie pieniądz) – aktywa finansowe łatwo wymienialne na pieniądze, które nie odgrywają czynnej roli w transakcjach i dlatego nie mogą być w pełni uważane za pieniądz. Emitentami stają się oprócz instytucji kredytowych także pośrednicy finansowi niebędący bankami, ale również przedsiębiorstwa niefinansowe (stosując kryterium udziału aktywów finansowych w aktywach ogółem). Sprzyja temu przede wszystkim rozwój systemu finansowego obfitującego w zróżnicowane instrumenty finansowe, coraz lepiej dostosowane do potrzeb uczestników życia gospodarczego (minimalizujące koszty transakcyjne zawieranych przez nich – coraz bardziej złożonych – transakcji). Dodatkowym czynnikiem, który stymuluje rozwój surogatów pieniądza jest również konwergencja finansowo-informatyczna, stwarzająca pole rozwoju innowacji elektronicznych, które znajdują zastosowanie w świecie finansowym.

  Ekwifinalność firmy - określona zdolność danego przedsiębiorstwa do osiągnięcia końcowego sukcesu przy odmiennych warunkach początkowych oraz bardzo różnymi sposobami, a także posiadanie przez firmę możliwości samodzielnego dokonywania wyboru określonych celów bądź ich modyfikacji. Ekwifinalna firma odznacza się zdolnością do osiągania podobnych wyników w bardzo różnorodny sposób. Ekwifinalność firmy ma ogromne znaczenie dla zarządzania, ponieważ oznacza ono potrzebę odrzucenia mechanistycznej optyki w analizie działania firmy oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku.

  Juniper Networks – jeden z największych na świecie producentów sprzętu sieciowego. Siedziba firmy mieści się w Sunnyvale w stanie Kalifornia, USA. W chwili obecnej firma jest jednym z czołowych producentów sprzętu sieciowego. Jej portfolio obejmuje niemal wszystkie obszary rynku produktów przewodowej transmisji danych. Produkty firmy przeznaczone są zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych, jak i przedsiębiorstw. Stosunkowo duża część budżetu firmy przeznaczana jest na badania i rozwój produktów. W okresie 2005–2010 było to średnio 22%. Weleda - Laboratorium farmaceutyczne Weleda zostało założone w 1921 roku w Niemczech. Impulsem do rozwoju marki stała się działalność holenderskiej lekarki Ity Wegman, niemieckiego chemika Oskara Schmiedela i słynnego austriackiego filozofa i naukowca Rudolfa Steinera. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystali do opracowania skutecznie działających leków oraz kosmetyków naturalnych. Nazwa Weleda nadana przez założycieli firmy, Rudolfa Steinera, pochodzi od „Weleda” lub „Veleda”, jak nazywane były „kapłanki” obdarzone darem uzdrawiania ludzi. Firma wytwarza obecnie 2500 produktów farmaceutycznych, 120 rodzajów naturalnych kosmetyków i 10 rodzajów suplementów diety. Weleda ma 30 hektarów własnych ogrodów w Niemczech, Szwajcarii i Francji. Obecnie Weleda to międzynarodowa organizacja operująca na 5 kontynentach, w 50 krajach i zatrudniająca około 2 tysięcy pracowników. Produkty tej firmy są sprzedawane w około 30 krajach, także w Polsce.

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu.


  Program SRP (Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja) - jedna z form przekształceń struktury własnościowej. Na całokształt tej struktury, poza programem SRP, składały się: prywatyzacja (kapitałowa, bezpośrednia, likwidacyjna), Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP), program komercjalizacji przedsiębiorst państwowych, prywatyzacja założycielska oraz reprywatyzacja. Program SRP jest uzupełnieniem prywatyzacji kapitałowej, likwidacyjnej i powszechnej. Dotyczy głównie przedsiębiorstw w złej sytuacji finansowej, które nie rokują na przetrwanie w realiach gospodarki wolnorynkowej. Stabilizacja oznacza wsparcie finansowe przedsiębiorstw. Resktrukturyzacja polega na wprowadzeniu zmian w zarządzaniu i finansach w celu wprowadzenia przedsiębiorstwa na ścieżkę rozwoju. Powinna objąć zarówno aktywa trwałe, obrotowe, infrastrukturę jak i procesy zarządzania i kontrolę jakości. Program ten miał być realizowany przez spółki inwestycyjne tworzone przez EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wraz z polskimi bankami. Udziałowcami tych spółek może być także skarb państwa i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pierwsza tego typu spółka powstała w I kwartale 1997 r. Tworzenie takich spółek inwestycyjnych jest dla EBOiR sposobem minimalizacji ryzyka inwestycyjnego w Polsce. Skala prywatyzacji realizowana w tym trybie okazała się jednak znikoma. Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Dodano: 22.02.2010. 15:52  


  Najnowsze