• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pozytywne wiadomości dla UE: uruchomiono dwa nowe europejskie partnerstwa innowacyjne

  02.03.2012. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Zabezpieczenie dostaw surowców, zrównoważone rolnictwo oraz aktywne i zdrowe starzenie się to największe problemy, przed jakimi stoi obecnie UE. Sprostanie im jest niezbędne dla pobudzenia rozwoju i zatrudnienia. 29 lutego Komisja Europejska ogłosiła plany dotyczące dwóch nowych europejskich partnerstw innowacyjnych (EIP), które przybliżą nas do tego celu.

  Jedno EIP dotyczy surowców, a drugie zrównoważenia i wydajności rolnictwa.

  Kiedy w październiku 2010 r. komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, otwierała pakiet "Unia innowacji" - inicjatywę przewodnią Europa 2020 - ujawniła także nowe plany dotyczące EIP. EIP angażują interesariuszy sektora publicznego i prywatnego z różnych dziedzin w celu usunięcia barier na drodze do rozwoju europejskiego systemu badań i innowacji, utrudniających tworzenie i wprowadzanie na rynek dobrych pomysłów. Bariery te mogą być związane np. z niedoinwestowaniem, przestarzałymi przepisami, brakiem norm czy rozdrobnieniem rynku.

  Chodzi o to, by określić konkretne działania, jakie należy podjąć w celu przyspieszenia wprowadzania innowacji na rynek. W ten sposób możliwe będzie dalsze rozwijanie technologii i pobudzanie popytu w sektorze publicznym i prywatnym.

  Z okazji inauguracji nowych EIP przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: "Musimy być innowacyjni, aby ponownie skierować Europę na ścieżkę rozwoju i zatrudnienia oraz aby uporać się z ważnymi wyzwaniami, takimi jak dostęp do surowców, zrównoważone rolnictwo i starzenie się społeczeństwa. Europejskie partnerstwa innowacyjne pozwolą przełamać partykularne interesy, pokonać bariery i skupić działania na wynikach, które są istotne dla obywateli i przedsiębiorstw".

  Partnerstwo dotyczące surowców będzie zajmowało się rosnącą presją, wywieraną na dostawców surowców w Europie. Ponieważ surowce są niezbędne branżom zaawansowanych technologii, Komisja dąży do tego, by Europa mogła wydobywać i przetwarzać własne materiały surowe. Wartość niewykorzystanych europejskich zasobów mineralnych szacowana jest na ok. 100 mld euro. Nowe technologie umożliwią prowadzenie wydobycia na większych głębokościach, w bardziej odległych rejonach i w surowszych warunkach. EIP będzie zajmować się także potrzebą stworzenia substytutów najważniejszych surowców oraz ulepszenia recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak i innych odpadów. Usprawnienie dostępu do minerałów stworzy lepsze warunki do tworzenia innowacyjnych produktów, takich jak cienkie warstwy fotowoltaiczne, energooszczędne oświetlenie, pojazdy elektryczne, zaawansowane samoloty pasażerskie, podczerwone urządzenia optyczne czy włókna szklane.

  EIP dotyczący rolnictwa będzie zajmować się coraz poważniejszymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Europy. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowe zapotrzebowanie na żywność ma wzrosnąć o 70% do 2050 r., czemu towarzyszyć będzie gwałtowny wzrost popytu na pasze, drewno i materiały drewnopochodne, biomasę i biomateriały. Niestety popytowi temu towarzyszyć będzie jednoczesne spowolnienie produkcji, wynikające z ograniczenia badań rolniczych oraz z wpływu działalności człowieka na środowisko i zasoby naturalne.

  Obecnie chodzi nie tylko o to, by produkować więcej, ale by produkować też w sposób bardziej zrównoważony. Jak tłumaczy komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos: "Najważniejsze wyzwanie, przed jakim stanie w przyszłości rolnictwo, dotyczy nie tylko tego, jak wytwarzać więcej, ale także jak wytwarzać lepiej. Aby osiągnąć ten cel, konieczne będzie wykorzystanie uwzględniających popyt badań i innowacji, a także lepsze rozpowszechnianie dobrych praktyk".

  EIP nie zastępują działań prowadzonych w ramach programów finansowania, takich jak siódmy program ramowy (7PR), ale są ich uzupełnieniem.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Działanie innowacyjne (ang. innovative actions) – specjalne projekty finansowane z funduszy strukturalnych, za pomocą których Komisja Europejska zamierza promować strategie rozwoju regionalnego (pobudzanie gospodarek regionalnych do uzyskiwania większej konkurencyjności dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, budowaniu struktur społeczeństwa informatycznego, opracowywaniu projektów badawczych i tworzeniu tożsamości regionalnej, działania w zakresie zatrudnienia i szkoleń, inwestycje w sektorze rybołówstwa). Budżet programów działań innowacyjnych na lata 2000-2006 wynosił około l mld euro. Aktywna polityka przemysłowa (pozytywna, ofensywna) polega na pobudzaniu wzrostu innowacyjności, przemian strukturalnych w przemyśle oraz podnoszeniu efektywności i konkurencyjności międzynarodowej przedsiębiorstw przemysłowych, a także na zaangażowaniu państwa w pomoc w badaniach nad rozwojem nowych technologii. Działania ofensywne są ukierunkowane na czynnikowo-produktową restrukturyzację przemysłu, obejmującą wycofywanie się z produkcji nieefektywnej oraz promowanie nowoczesnych dziedzin przemysłu, gałęzi i branż zaawansowanej techniki, które wywierają korzystny wpływ na całą gospodarkę (na przykład procesy pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy surowców, chroniące środowisko naturalne). Udział władz publicznych w prowadzeniu aktywnej polityki przemysłowej przejawia się także w finansowaniu badań naukowych, ułatwianiu przenikania innowacji technicznych między gałęziami przemysłu, zapewnianiu dopływu odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej, rozwoju infrastruktury, dostawach urządzeń i komponentów oraz podejmowaniu programów restrukturyzacyjnych całych gałęzi. Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  Rolnictwo zrównoważone (ang. sustainable agriculture) – alternatywna koncepcja dla modelu intensywnego rozwoju rolnictwa, zakładająca realizowanie wszystkich działań w zakresie rolnictwa z uwzględnieniem dobra przyszłych pokoleń. Zasady tego rozwoju są rozważane w skali mikro i makro. Z analizy rozwiązań propagowanych w Unii Europejskiej wynika, że rolnictwo zrównoważone należy rozumieć jako koncepcję, która kojarzy cele produkcyjne z wymaganiami środowiskowymi (tzw. ekorozwój), co wymaga znacznej ingerencji w gospodarkę ze strony państwa. W tym wypadku należy uznać niedoskonałość gospodarki, wynikającą przede wszystkim z problemów związanych z określeniem praw właścicielskich do dóbr środowiska, jak i potrzebę koordynowania działań w ujęciu mikro i makro. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych. Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki. Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Komisja Gospodarki (skrót: GOS) – jest stałą komisją sejmową, która zajmuje się sprawami polityki gospodarczej. W szczególności: restrukturyzacją gospodarki, efektywnością przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego oraz samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców. Zajmuje się też sprawami związanymi z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez różne podmioty gospodarcze, dostosowywaniem norm prawnych (również w procesie legislacyjnym) do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw; sprawami rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, sprawami turystyki, a także sprawami ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta. Zielona rewolucja – określenie programów rozwoju rolnictwa prowadzonych w latach 60. XX w. przez agencję ONZOrganizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Ich celem było zlikwidowanie zjawiska głodu na Ziemi poprzez zwiększenie produktywności rolnictwa (zwłaszcza w krajach tropikalnych i subtropikalnych) dzięki zastosowaniu wydajniejszych odmian roślin uprawnych i rozwojowi agrotechniki.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI) Agrobiznes – zespolone ze sobą działania człowieka mające na celu wytwarzanie finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych, a na gotowej żywności na stole konsumenta skończywszy.

  Dodano: 02.03.2012. 18:26  


  Najnowsze