• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt D4Science-ll napędza rewolucję w naukowych e-zasobach

  19.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  W dniach 13-16 października w Pizie, Włochy, odbyło się spotkanie inaugurujące nowy, finansowany ze środków unijnych, projekt D4Science-II (Ekosystem infrastruktury danych dla nauki).Celem projektu jest utworzenie "wirtualnych środowisk badawczych", które zapewnią naukowcom dostęp do znacznie poszerzonych usług bez ponoszenia wysokich kosztów rozbudowy i utrzymania.

  Projekt jest kontynuacją finansowanej ze środków unijnych paneuropejskiej infrastruktury komunikacyjnej dla naukowców GEANT oraz projektów EGEE (Aktywowanie sieci dla e-nauki), DILIGENT (Cyfrowa infrastruktura biblioteczna z technologią sieciową) i D4Science, których celem było utworzenie łączących infrastruktur opartych na technologii sieciowej i zorientowanych na dane, aby ostatecznie zapewnić naukowcom wirtualne środowiska badań, które mogą generować i upowszechniać nieograniczone zasoby wiedzy naukowej i technicznej.

  Wirtualne środowiska badań tworzą ramy umożliwiające cyfrowe prowadzanie badań, pozwalając naukowcom na przetwarzanie ogromnych ilości informacji i danych. Ramy składają się z wielu usług i systemów, które pozwalają na równoległą pracę wielu różnych komponentów procesu badawczego.

  Projekt D4Science-ll uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kwotę 4,3 mln EUR.ERCIM (Europejskie Konsorcjum Badawcze ds. Informatyki i Matematyki) będzie kierować projektem, natomiast koordynację naukową zapewni CNR, Włoska Krajowa Rada Badawcza. Wśród partnerów należy wymienić Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych (CERN) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

  Dr Donatella Castelli, koordynator naukowy z ramienia CNR powiedziała: "Wykorzystane i zgromadzone zostaną poszczególne zbiory zasobów, aby uzyskać multiplikatywny efekt dostępności informacji, moc przeliczeniową i co najważniejsze perspektywę naukową - jakże pożądana ekologia wiedzy uzyskuje w końcu realny kształt w e-infrastrukturalnych ekosystemach, które ją zasilają".

  Projekt D4Science-ll połączy kilka e-infrastruktur, które już zostały utworzone w dziedzinie fizyki wielkich energii, bioróżnorodności oraz zarządzania zasobami łowisk i akwakultury. Te istniejące systemy zostaną wykorzystane do zbudowania prototypu e-infrastrukturalnego ekosystemu.

  Projekt D4Science-ll obejmie e-infrastruktury magazynowe projektów GENESI-DR (Europejska sieć naziemna na potrzeby interoperacyjności nauk lądowych - magazyny cyfrowe) i DRIVER (Wizja cyfrowej infrastruktury magazynowej dla europejskich badań naukowych) oraz ważne magazyny tematyczne utrzymywane przez międzynarodowe organizacje, które koncentrują się również na tworzeniu środowiskowej informacji przestrzennej.

  Głównymi klientami nowej technologii wirtualnego środowiska badań wyłaniającej się w ramach projektu D4Science-ll będą naukowcy, badacze, ustawodawcy, rządy i międzynarodowe organizacje z całego świata.

  rdo: CORDIS

  informacji: D4Science-ll http://www.d4science.eu ERCIM: http://www.ercim.org/ Kategoria: Projekty
  Źródło danych: ERCIM
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z ERCIM
  Indeks tematyczny: Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne RCN: 31371   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne Administratorem witryny CORDIS jest Urząd Publikacji

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ERCIM (ang. European Research Consortium for Informatics and Mathematics) - grupa europejskich organizacji badawczych zainteresowanych we współpracy w badaniach dotyczących technologii informatycznych. Członkami ERCIM są instytucje badawcze z 18 krajów. CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej) – indeks cytowań w postaci bibliograficznej bazy danych. Pomysł budowy tej bazy zrodził się w 2002 roku w Zakładzie Bibliografii i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Źródłem opisów do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej.

  Portal Badań Estońskich (est. Eesti Teadusportaal, ETIS; ang. Estonian Research Portal) – system informacyjny utworzony przez Estońskie Ministerstwo Szkolnictwa i Nauki, którego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnych i kompleksowych informacji o nauce estońskiej w różnych jej dziedzinach. Na portalu można zasięgnąć informacji dotyczących instytutów i projektów naukowo-badawczych oraz estońskich badaczy i ich publikacji. System zawiera kilka działów i baz danych, m.in.: aktualności naukowe, forum, polityka badań naukowych i rozwoju, współpraca międzynarodowa i itd. Filtry informacji to systemy informacyjne, które działając w sposób ciągły ze strumieniem dokumentów eliminują dokumenty irrelewantne na podstawie profili wyrażających stałe w czasie potrzeby informacyjne użytkowników. Przedmiotem zainteresowania filtrów są jednostki informacji, które powyżej zostały określone mianem dokumentów. Dokument jest tutaj rozumiany bardzo szeroko, jako treść mająca znaczenie dla odbiorcy, którą można mu zaprezentować.

  Nawigacja fasetowa, także wyszukiwanie fasetowe, przeglądanie fasetowe – system wyszukiwania oparty na klasyfikacji fasetowej, pozwalający użytkownikom na odnajdywanie zbiorów informacji posiadających cechy wspólne. W tym celu wykorzystywane są zestawy filtrów. Powstają one w oparciu o analizę treści lub zawartości przechowywanych informacji, oraz metadanych, które są dostępne i specyficzne dla danej bazy danych (takich jak np. tytuł, autor, język, producent itp.). Właśnie te cechy informacji, które zostały wykorzystane przy tworzeniu filtrów, określane są jako faseta – główna cecha tego systemu. W porównaniu do tagów, fasety są konstrukcjami zbudowanymi na płaszczyznach, które można uznać za wspólne dla wszystkich wyszukiwanych elementów, a więc inaczej niż to ma miejsce w folksonomii. Od tradycyjnych, opartych na taksonomii systemów wyszukiwawczych nawigację fasetową odróżnia jej większa elastyczność, możliwość wyszukiwania w oparciu o wiele unikatowych cech, które ma poszukiwana informacja. Projekt "The Europlanet Research Infrastructure - ERI" (Infrastruktura Naukowa Europlanet) jest czteroletnim projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej pod patronatem Siódmego Programu Strukturalnego. Od stycznia 2009 ERI ułatwia dostęp do infrastruktury naukowej z zakresu planetologii zwiększając wydajność pracy naukowców poprzez możliwość wspólnego korzystania z danych.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji.

  Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej.

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jego zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Efekt zaprzeczania to określenie ludzkiej tendencji do krytycznego analizowania informacji, które są sprzeczne z naszymi poglądami oraz bezkrytycznego akceptowania informacji, które są z nimi zgodne. EuroFIR (European Food Information Resorce - Europejskie Źródło Informacji o Składzie Żywności) jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit, które wspiera wykorzystanie istniejących oraz przyszłych źródeł danych dotyczących składu żywności poprzez współpracę i harmonizację jakości danych, ich funkcjonalności oraz spełnianie światowych standardów.

  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych. Toruńskie Studia Bibliologiczne (TSB) - czasopismo naukowe, wydawane od 2008 r. z inicjatywy pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Półrocznik poruszający szerokie spektrum zagadnień: od księgoznawstwa (ruch wydawniczy, introligatorstwo, grafika książkowa, cenzura, kolekcjonerstwo, sztuka ekslibrisu), przez bibliotekarstwo (działalność bibliotek i ośrodków informacji, czytelnicy i ich kategorie, procesy biblioteczne, umiejętności informacyjne), aż po szeroko rozumianą naukę o informacji (nowe technologie, media, zautomatyzowane systemy wyszukiwania informacji, sieć Internet i zasoby cyfrowe).

  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Big data – termin odnoszący się do dużych zbiorów danych, których przetwarzanie wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania. W praktyce pojęcie dużego zbioru danych oznacza rozmiar wyrażany przy pomocy co najmniej dziesiątek terabajtów, a często nawet petabajtów. Big data ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie dużej ilości cyfrowych danych towarzyszy potrzeba zdobywania nowych informacji lub wiedzy. Szczególne znaczenie odgrywa wzrost dostępności Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, które w naturalny sposób są przystosowane do wykorzystywania baz danych.

  Polityka bezpieczeństwa informacji (ang. information security policy) – jest zbiorem spójnych, precyzyjnych reguł i procedur, według których dana organizacja buduje, zarządza oraz udostępnia zasoby i systemy informacyjne i informatyczne. Określa ona, które zasoby i w jaki sposób mają być chronione. Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  Dodano: 19.10.2009. 15:12  


  Najnowsze