• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na badanie generowania korzyści środowiskowych dzięki wejściowym programom rolno-środowiskowym w UE

  19.07.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na badanie generowania korzyści środowiskowych dzięki wejściowym programom rolno-środowiskowym w UE.

  Celem badania jest lepsze zrozumienie charakterystyki i różnorodności wejściowych programów rolno-środowiskowych w UE.

  Program rolno-środowiskowy to jedyne narzędzie przewidziane w rozporządzeniu w sprawie rozwoju obszarów wiejskich, które państwa członkowskie i regiony UE są zobligowane udostępnić rolnikom w ramach swoich planów rozwoju obszarów wiejskich. Środki wypłacane są rolnikom, którzy podejmują dobrowolne zobowiązania rolno-środowiskowe wykraczające poza odpowiednie, obowiązkowe standardy.

  Programy rolno-środowiskowe mogą być opracowywane na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, aby można je było dostosować do konkretnych systemów rolnych i warunków środowiskowych, które są bardzo zróżnicowane w UE.

  Państwa członkowskie i regiony opracowują własne programy rolno-środowiskowe, które często dzielą się na różne schematy i działania. Schematy i działania przybierają wiele różnych form. Wiele państw członkowskich opracowało podstawowe schematy, aby przyciągnąć dużą liczbę rolników, obok bardziej specyficznych programów skierowanych do węższych grup.

  Badanie obejmie opis, klasyfikację i analizę programów rolno-środowiskowych należących do danej kategorii, łącznie ze szczegółowymi aspektami jak np. ich cele, a także wymogów, które muszą spełnić uczestniczący rolnicy, sieci wsparcia obejmującej usługi doradztwa na rzecz rolników itp. mającej na celu zapewnienie skuteczności programów, poziomów wypłat i podstawowych wymogów ochrony środowiska leżących u ich podstaw itd.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe: Muzeum Gospodarki Mięsnej w Sielinku – powstały w roku 2004 oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Analiza programów – badanie programów komputerowych gotowych do uruchomienia lub w postaci kodów źródłowych. Analiza w trakcie działania programu nazywa się analizą dynamiczną, natomiast badanie bez uruchamiania programu nazywa się analizą statyczną. Najważniejszymi zastosowaniami analizy programów jest znajdowanie i usuwanie przyczyn ich błędnego działania (debugowanie), poprawianie jakości programów (optymalizacja) oraz poznawanie szczegółów zasad działania programu (reverse engineering).

  Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie - muzeum przyrodnicze zlokalizowane w Uzarzewie. Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego ze Szreniawy. Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.

  Majątek ziemski, dobra, rzadziej folwark – rolno lub rolno-przemysłowe przedsiębiorstwo o dużej powierzchni (z reguły powyżej 50 hektarów gruntów ornych) stanowiące całość. Głównie własność szlachecka, kościelna i królewska, od chwili uwolnienia obrotu ziemią także obiekt spekulacji. Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa powstało w maju 1985 r. na terenie Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu. Muzeum jest oddziałem zamiejscowym Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Powstanie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu związane jest z ponad 200-letnią tradycją uprawy chmielu i wikliniarstwa w rejonie Nowego Tomyśla, Miedzichowa i Trzciela.

  Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego – muzeum, oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego ze Szreniawy, zlokalizowane we wsi Jaracz, niedaleko Obornik, w gminie Rogoźno. Podobozy KL Auschwitz miały mieć początkowo charakter zaopatrzeniowy dla macierzystego obozu koncentracyjnego. W związku z działalnością niemieckich przedsiębiorstw przemysłowych na terenie okupowanych ziem postanowiono, że te będą służyły też jako źródła siły roboczej dla kopalń, hut czy zakładów produkcyjnych. Z początku wszystkie podobozy podlegały Auschwitz I, lecz gdy rozdzielono administracyjnie w listopadzie 1943 roku trzy główne obozy, podobozy rolno-hodowlane przypadły Birkenau, a przemysłowe – Monowitz. Ogółem podobozów rolno-hodowlanych było 6, podobozów przemysłowych było 28, a 10 innych podobozów pełniło różne funkcje - od pracy w lesie po budowę koszar.

  Badanie opisowe (ang. descriptive study) – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis częstości występowania chorób w danej populacji w zależności od cech osobowych (np. wiek, płeć) oraz warunków środowiskowych (np. klimat, wykonywany zawód, stan cywilny). Często badanie to stanowi pierwszy etap większego procesu badawczego. Opiera się na danych zbieranych rutynowo przez właściwe instytucje (np. GUS, stacje sanitarno-epidemiologiczne).

  Skansen Pszczelarski w Swarzędzu (właściwie Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu) – placówka muzealna prezentująca zbiory dotyczące bartnictwa, pszczelarstwa i jedwabnictwa, oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Zlokalizowana jest w zachodniej części Swarzędza, przy ul. Poznańskiej 35, pomiędzy drogą krajową nr 92 a linią kolejową nr 3. Zespół parkowy, obejmujący skansen wraz ze znajdującym się w jego obszarze pałacem, wpisany jest do rejestru zabytków.

  Dywizja Rolno-Gospodarcza - dywizja ludowego Wojska Polskiego przeznaczona do uprawy obszarów rolnych i organizacji przedsiębiorstw rolnych na terenie województwa poznańskiego i ziemiach odzyskanych. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – jeden z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 20042006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

  Dywergencja rozwoju - w rozwoju ewolucyjnym - oznacza różnokierunkowe kształtowanie się narządu lub postaci osobników jakiegoś szczepu, wskutek działania odmiennych warunków środowiskowych; np. dywergencja rozwoju kończyn ssaków. Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych.

  Dodano: 19.07.2010. 17:12  


  Najnowsze