• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na badanie nowych technologii do zastosowania w banknotach euro

  24.06.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił przetarg na badanie rynkowe dotyczące nowych technologii do zastosowania w banknotach euro.

  Działania badawczo-rozwojowe dotyczące banknotów euro wynikają ze spoczywającego na partnerach Eurosystemu obowiązku zapewnienia autentyczności i zabezpieczenia banknotów euro przed fałszerstwem. Ciągły postęp technologiczny oraz szersza dostępność metod reprodukcji sprawiają, że obecnie stosowane zabezpieczenia banknotów są przestarzałe.

  Dlatego EBC stale zapoznaje się z różnymi koncepcjami nowoczesnych zabezpieczeń. Zabezpieczenie to unikalny i rozpoznawalny element wbudowany w banknot. Ma na celu nie tylko potwierdzenie jego autentyczności, ale również utrudnienie fałszerstwa.

  EBC jest zainteresowany przeprowadzeniem badania rynkowego dotyczącego średnio-i długoterminowych technologii badawczych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w dalszym zabezpieczaniu banknotów euro w przyszłości. Badanie powinno uwzględniać możliwie jak najwięcej nowych typów technologii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz ĹĽe...? (beta)
  Liczarka banknotów – urządzenie służące do liczenia liczby banknotów lub sumy ich wartości. Może również sprawdzać autentyczność banknotu. Banknoty euro – banknoty międzynarodowej waluty euro obowiązującej w strefie euro. Są emitowane przez Europejski Bank Centralny, wszystkie noszą podpis prezesa tegoż banku. Najniższy nominał to 5 €, najwyższy 500 €. W odróżnieniu od monet tej waluty, wszystkie mają identyczny wygląd, choć są drukowane w różnych krajach członkowskich. Nitka zabezpieczająca, zwana również paskiem zabezpieczającym, to zabezpieczenie druku wprowadzane podczas produkcji papieru. Może być całkowicie umieszczona w strukturze papieru lub pojawiać się na jego powierzchni w ściśle określonych miejscach (tzw. nitka okienkowa). Nitka często jest metalizowana, choć bywa też kolorowa, pokrywana mikrodrukiem, czasem świeci w promieniach UV, zawiera domeny magnetyczne itd. Nitki zabezpieczające bywają stosowane jako zabezpieczenie banknotów od lat 70. XX w. Nitka zabezpieczająca wpuszczona w papier w sposób ciągły występuje np. w banknotach polskich, czy dolarach amerykańskich emitowanych od 1990 roku. Wpuszczona w sposób okienkowy lub jako fastryga stosowana jest np. w banknotach szwajcarskich lub w banknotach Wielkiej Brytanii. Nitka stanowi jedno z popularniejszych zabezpieczeń banknotów.

  Zestawy startowe (Starter kits) - zestawy monet obiegowych euro wprowadzane i rozprowadzane w krajach na kilka tygodni przed wstąpieniem do strefy euro. Mają na celu oswojenie się społeczeństwa z nową walutą oraz na minimalizację kłopotów z dostępnością nowej waluty. Zestawy startowe są zwykle dostępne w lokalnych bankach, bądź oddziałach banku centralnego danego państwa. Ryzyko organizacyjne – pojęcie dość szerokie, które dotyczy skomplikowanych kwestii pracowników, ich osobowości i zachowań, a także zagadnień technicznych i organizacyjnych. Jest związane z szybką innowacją produktów, potrzebą wprowadzania co chwilę nowych technologii, czego powodem jest zjawisko globalizacji (wprowadzenie euro, outsourcingu).

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Wolna bankowość – jest taką organizacją systemu finansowego, w którym banki nie podlegają żadnym specjalnym regulacjom, ponad te które dotyczą większości przedsiębiorstw, oraz posiadają prawo do emisji własnej waluty (banknotów). W systemie wolnej bankowości ogólna podaż banknotów oraz depozytów jest regulowana przez siły rynkowe i może mieć pokrycie w dowolnym dobru (towarze, jak np. złoto).

  Euroizacja – jednostronne przyjęcie euro przez dane państwo w miejsce waluty krajowej. Krok ten jest jednak niezgodny z koncepcją Unii Gospodarczej i Walutowej, a Europejski Bank Centralny stoi na stanowisku, że wejście do strefy euro powinno być zwieńczeniem procesu konwergencji. Jednostronna euroizacja oznacza de facto zgodę na rezygnację z wpływu na politykę monetarną, gdyż nie wiąże się z wprowadzeniem swych przedstawicieli do organów funkcjonujących w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Okres podwójnego obiegu pieniądza – okres pomiędzy wprowadzeniem waluty euro w danym nowym państwie członkowskim UGiW oraz ostatnią datą, w której waluta krajowa nowego państwa członkowskiego może być używana jako prawny środek płatniczy równocześnie z euro. W tym czasie wycofywane są z obiegu banknoty i monety walut narodowych. Okres ten trwa zazwyczaj od dwóch tygodni do dwóch miesięcy. W tym czasie oraz w okresie poprzedzającym wprowadzenie euro w postaci gotówkowej, sprzedawcy mają obowiązek podawać ceny swoich produktów zarówno w walutach narodowych jak i w euro.

  Centralny Bank Irlandii (irl.: Banc Ceannais na hÉireann) – irlandzki bank centralny z siedzibą przy Dame Street w Dublinie. Emitent waluty euro na terenie Irlandii, wcześniej funta irlandzkiego. Wchodzi w skład Eurosystemu.

  Archeometria (gr. archaíos - dawny, archē - początek, przyczyna, zasada, pierwiastek, metria - miara) - dziedzina badań archeologicznych mająca na celu potwierdzenie autentyczności, wieku, pochodzenia wykopalisk i obiektów archeologicznych oraz określenie technologii ich uzyskania na podstawie składu chemicznego.

  Okolicznościowe monety 2 euro – specjalne monety euro bite i emitowane przez członków strefy euro od 2004 oraz legalny środek płatniczy we wszystkich państwach będących członkami strefy euro. Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area, SEPA) - obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

  Europejski Bank Centralny, EBC (niem. Europäische Zentralbank, EZB; ang. European Central Bank, ECB; fr. Banque centrale européenne) – bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Iluzja euro − zjawisko obserwowane w krajach strefy euro polegające na odchyleniu postrzeganej inflacji od rzeczywistego wskaźnika. Zjawisko iluzji pieniądza nie jest nowe, jednak w przypadku euro przybrało wyjątkową skalę i rozpoczęło się już w styczniu 2002, czyli w momencie wprowadzenia nowej waluty do obiegu.

  SORBNET–EURO to system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (RTGS), obsługujący rachunki bankowe, prowadzone w Centrali NBP, w którym dokonywane były rozrachunki międzynarodowe w euro. System został zamknięty dnia 31 grudnia 2011 roku. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – drugi co do wielkości hiszpański bank, jeden z największych w strefie euro. Został założony w 1999 r. Siedzibą jest Bilbao. BBVA prowadzi działalność w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech Ameryce Południowej w USA oraz w Azji; ponadto bank jest zainteresowany również działalnością w Polsce.

  Znak euro (€) – abrewiatura do oznaczania waluty euro, która jest oficjalnie stosowana w strefie euro w Unii Europejskiej. Projekt znaku został zaprezentowany opinii publicznej przez Komisję Europejską 12 grudnia 1996 roku. Międzynarodowy trzyliterowy kod (zgodnie ze standardem ISO 4217) dla euro to EUR. Okolicznościowe monety 2 euro – monety okolicznościowe, będące specjalną wersją powszechnie stosowanych obiegowych monet euro bite i emitowane przez członków strefy euro od 2004. Są legalnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach będących członkami strefy euro.

  Dodano: 24.06.2010. 16:12  


  Najnowsze