• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetarg na integrację danych z dziedziny środowiska, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów

  13.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Komisja Europejska ogłosiła przetarg na integrację danych z dziedziny środowiska, różnorodności biologicznej i użytkowania gruntów

  Celem zamówienia jest zapewnienie odpowiedniego wykorzystania istniejących danych w zakresie pokrycia terenu i użytkowania gruntów, aby poznać skutki polityki dotyczącej środowiska i bioróżnorodności oraz dostarczenie nowych danych (przestrzennych i tematycznych) do dalszego badania rozmieszczenia gruntów i trendów jakościowych w Europie. Obecne oceny stanu bioróżnorodności w Europie odzwierciedlają jedynie ograniczoną wartość polityki z powodu luk, niedostępności, niespójności lub nieprawidłowego wykorzystania istniejących danych.

  Planowane prace będą podzielone na kilka części, w tym podsumowanie i studium przypadku. Każda część przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
  - zbadanie możliwości, w jaki sposób połączyć istniejące zbiory danych;
  - zbudowanie przetworzonej bazy danych na potrzeby różnorodności biologicznej;
  - wykonanie pracy kontrolnej, polegającej na przygotowaniu unijnej analizy ze wskaźnikami w zakresie wybranych parametrów różnorodności biologicznej;
  - zapewnienie dostępności metadanych do wykorzystania w przyszłości;
  - wniesienie wkładu w przyszłą strategię przechowywania danych i ich obsługi w instytucjach europejskich.

  Obok najczęściej wykorzystywanych zestawów danych unijnych, powinny zostać przetworzone i wykorzystane dalsze istniejące dane. Jednym z cennych źródeł danych jest Lucas (zestawy danych o pokryciu terenu/użytkowaniu gruntów zebrane i zarządzane przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej). Wymagają one, jako dane punktowe, dalszego przetwarzania, aby powiązać je z innymi informacjami na temat środowiska w Europie. Jednakże ewentualne informacje zebrane w różnym stopniu przez bazę LUCAS, czy to za pośrednictwem georeferencyjnych danych punktowych czy w oparciu o statystyki uzyskane z danych pierwotnych Lucas, takich jak dane na temat różnorodności krajobrazowej, były bardzo rzadko wykorzystywane (z powodu ich formatu, dostępności lub braku zrozumienia ich użyteczności).

  Dlatego centralnym zadaniem prac będzie sprawdzenie użyteczności danych z bazy Lucas i dostosowanie ich do potrzeb w zakresie różnorodności biologicznej. Podczas gdy ich wartość dodana jako danych niezależnych (punktowych lub statystycznych) na temat różnorodności biologicznej jest ograniczona, mogą one zostać powiązane w sensowny sposób w celu poszerzenia innych danych/prób modelowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Normalizacja bazy danych jest to proces mający na celu eliminację powtarzających się danych w relacyjnej bazie danych. Główna idea polega na trzymaniu danych w jednym miejscu, a w razie potrzeby linkowania do danych. Taki sposób tworzenia bazy danych zwiększa bezpieczeństwo danych i zmniejsza ryzyko powstania niespójności (w szczególności problemów anomalii). Operacyjne bazy danych - bazy wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nie tylko na gromadzenie danych, ale również na możliwość ich modyfikowania. Ten typ baz przechowuje dane dynamiczne, tzn. takie, które ulegają ciągłym zmianom i przedstawiają aktualny stan rzeczy, której dotyczą. Zazwyczaj to ten typ bazy można spotkać w różnych organizacjach i firmach. Przykładem takiej bazy danych są np. bazy inwentaryzacyjne lub bazy obsługi zamówień. Przestrzenna baza danych (ang. spatial database) - jest bazą danych zoptymalizowaną do składowania i odpytywania danych powiązanych z obiektami w przestrzeni, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Tradycyjne bazy danych mogą przyjmować dane w postaci liczbowej i znakowej, natomiast do przetwarzania przestrzennych typów danych potrzebują dodatkowej funkcjonalności. Open Geospatial Consortium stworzył specyfikację i zbiór standardów dodawania przestrzennych funkcjonalności do systemów bazodanowych.

  Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych w niej danych. Temporalne bazy danych są często administrowane automatycznie, poprzez usuwanie nieaktualnych danych lub ich archiwizowanie. Kartotekowa baza danych (lub prosta baza danych) - baza danych złożona z jednej lub kilku tablic zawierających rekordy, z których każdy zawiera identyczną strukturę pól. Każda tablica danych jest samodzielnym dokumentem i nie może współpracować z innymi tablicami, w przeciwieństwie do relacyjnej bazy danych.

  Wyzwalacz (ang. trigger) – procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych. Migracja danych (ang. data migration) – przeniesienie danych z jednego systemu informatycznego, bazy danych, formatu danych do innego.

  Ewidencja gruntów i budynków – w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości (a w przypadku braku danych o właścicielach, danych osób i jednostek organizacyjnych, które tymi nieruchomościami władają) określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Rozporządzenie określa m.in: Wyzwalacz (ang. trigger) jest to procedura wykonywana automatycznie jako reakcja na pewne zdarzenia w tabeli bazy danych. Wyzwalacze mogą ograniczać dostęp do pewnych danych, rejestrować zmiany danych lub nadzorować modyfikacje danych.

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Kostka OLAP (ang. OLAP cube) – jest strukturą danych, która pozwala na szybką analizę danych. Przechowuje ona dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Można ją również zdefiniować jako zdolność manipulowania i analizowania danych z różnych punktów widzenia. Rozmieszczenie danych w kostkach pokonuje ograniczenia relacyjnych baz danych.

  Rozproszona baza danych - baza danych istniejąca fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Rozproszone bazy danych są stosowane ze względu na zwiększoną wydajność przetwarzania na wielu komputerach jednocześnie. Model bazy danych – zbiór zasad (specyfikacji), opisujących strukturę danych w bazie danych. Określane są również dozwolone operacje. Definiuje się strukturę danych poprzez specyfikację reprezentacji dozwolonych w modelu obiektów (encji) oraz ich związków. W informatyce głównymi modelami baz danych są:

  Eksploracja danych (spotyka się również określenie drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, wydobywanie danych, ekstrakcja danych) (ang. data mining) - jeden z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD). Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu szybkości komputera do znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone możliwości czasowe) prawidłowości w danych zgromadzonych w hurtowniach danych.

  Dodano: 13.08.2010. 18:12  


  Najnowsze