• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszył nabór do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

  20.08.2010. 01:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Pomoc bibliotekom lokalnym w stworzeniu sieci, której celem będzie ratowanie lokalnych zasobów dziedzictwa historycznego, m.in. relacji świadków, zdjęć, zapisów osobistych, oferuje projekt "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej" (CATL) realizowany przez Ośrodek KARTA.  "O udział w projekcie CATL może ubiegać się każda Biblioteka Wiodąca i Partnerska zakwalifikowana do I rundy Programu Rozwoju Bibliotek, która stworzyła swój plan rozwoju biblioteki i umieściła go w Wirtualnym Segregatorze na stronie www.biblioteki.org. Biblioteki mogą się zgłaszać on-line wypełniając formularz w Wirtualnym Segregatorze na stronie www.biblioteki.org. Bibliotekarz może pomóc lokalnej społeczności ocalać jej przeszłość, zrozumieć ją, docenić i podzielić się nią z innymi" - mówi Alicja Wancerz-Gluza, koordynator projektu CATL i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA, która realizuje projekt CATL w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

  Aby wziąć udział w projekcie wystarczy: przygotować plan rozwoju biblioteki i zamieścić go w Wirtualnym Segregatorze na portalu www.biblioteki.org w zakładce "Plan rozwoju biblioteki"; w zakładce "Organizacje Pozarządowe Bibliotekom" w Wirtualnym Segregatorze wskazać stopień zainteresowania ofertą Ośrodka KARTA w skali od 1 do 3 zaznaczając odpowiednie pole i naciskając przycisk "wyślij", akceptujący preferencje dotyczące ofert oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy w Wirtualnym Segregatorze nie później niż do 20 października br.

  Szczegółowy opis projektu znajduje się na portalu www.biblioteki.org oraz na blogu www.blog.archiwa.org. Ponadto Ośrodek KARTA przesyła informacje o projekcie drogą mailową do wszystkich uczestników PRB. Projekt CATL stanowi jedną z dodatkowych ofert organizacji pozarządowych dla bibliotek uczestniczących w Programie Rozwoju Bibliotek. Bibliotekarze mogą skorzystać nieodpłatnie z usług różnych organizacji i w ten sposób wzbogacić ofertę swoich bibliotek.

  Fundacja Ośrodka KARTA proponuje również pomoc w tworzeniu w bibliotekach społecznych archiwów historii lokalnej. Oznacza to pozyskiwanie i gromadzenie źródłowych materiałów, takich jak: dzienniki, pamiętniki, listy, kroniki, zdjęcia, dokumenty osobiste, nagrane relacje świadków historii i wiele innych, dotyczących historii społeczności i regionu - aktywne ocalanie pamięci. Zbiory te będą digitalizowane oraz udostępniane - także za pomocą specjalnych stron internetowych.

  Pięcioletni Program Rozwoju Bibliotek, zainaugurowany w 2009 roku, ma pomóc lokalnym bibliotekom przekształcić się w aktywne ośrodki życia lokalnego. Program skierowany jest do bibliotek publicznych we wszystkich gminach wiejskich i małych miastach do 20 tys. mieszkańców. Jego budżet to 100 mln zł. Większość środków pochodzi od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której partnerem jest Fundacja Billa i Melindy Gates. AKN

  PAP - Nauka w Polsce

  abe/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Krajowa Rada Biblioteczna jest organem doradczym działającym przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Została powołana przez ustawę o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.(Dz.U. Nr 85, poz. 539). Do zadań Rady należy opiniowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek, koordynowanie ogólnokrajowych przedsięwzięć bibliotecznych, stymulowanie rozwoju najważniejszych kierunków polskiego bibliotekarstwa, opiniowanie działań i inicjatyw istotnych dla rozwoju bibliotek oraz okresowa ocena działalności bibliotek i skuteczności polityki bibliotecznej. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) - biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotekę Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze. Umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa należy do tej grupy bibliotek akademickich, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Podstawowym celem projektu jest zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów cyfrowych. Plan zakłada rozbudowę infrastruktury dla regionalnej platformy elektronicznej, która będzie umożliwiała szybki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczała i popularyzowała cenne dokumenty regionu i piśmiennicze zabytki kultury polskiej i europejskiej. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego a biorą w nim udział instytucje naukowe, kulturalne i oświatowe z miasta i regionu (biblioteki, archiwa, muzea, placówki naukowo-badawcze). Uniwersytet Zielonogórski wnosi do projektu infrastrukturę sprzętową, oprogramowanie i szkolenia. Jest jednocześnie pomysłodawcą idei i liderem grupy. ZBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne – półrocznik ukazujący się od 1959 roku w Lublinie. Wydawcą jest Instytut Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych (do 2006 Ośrodek ABMK) przy KUL.

  Małopolska Biblioteka Cyfrowa (MBC) – biblioteka cyfrowa zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem dorobku piśmiennictwa Małopolski w postaci zdigitalizowanej. MBC powstała na skutek współpracy władz województwa małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów komercyjnych, wydawców i samych twórców. Działa w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, a jej zbiory udostępniane są także za pośrednictwem takich portali, jak np.: Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana i Katalog WorldCat. Biblioteki fundacyjne są typem bibliotek prywatnych. Działają dzięki funduszom zagwarantowanym aktem fundacyjnym i określonym w nim zasadom. W Polsce powstały w XIX wieku, dzięki właścicielom niektórych bibliotek rodowych, którzy po utracie niepodległości kraju chcieli zabezpieczyć zbiory przed rozproszeniem i udostępnić je szerszym kręgom użytkowników.

  Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (BGUG) – została utworzona z bibliotek jednostek, na bazie których powstał Uniwersytet Gdański - Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) powstał 1 stycznia 1991 roku, na mocy porozumienia Wojewody Krakowskiego i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem Instytutu jest wspomaganie rozwoju głównych sektorów państwa obywatelskiego a także krzewienie idei oraz metod ich partnerskiej współpracy w układach lokalnych i regionalnych. Cel ten jest realizowany głównie poprzez stwarzanie możliwości doskonalenia metod zarządzania w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, a także małych przedsiębiorstwach oraz pomaganie osobom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą. Działalność MISTiA ma służyć nie tylko przekazywaniu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, ale także wymianie doświadczeń, promowaniu sukcesów, porównywaniu efektywności zarządzania i podnoszeniu ich skuteczności.

  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9). Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Bibliotekami publicznymi są Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego. Biblioteka publiczna może stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury. Biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. Gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych. Powiat organizuje i prowadzi co najmniej jedną powiatową bibliotekę publiczną. Zadania powiatowej biblioteki publicznej może wykonywać, na podstawie porozumienia, wojewódzka lub gminna biblioteka publiczna działająca i mająca swoją siedzibę na obszarze powiatu. Samorząd województwa organizuje i prowadzi co najmniej jedną wojewódzką bibliotekę publiczną. Biblioteki samorządowe mogą zawierać, za zgodą organizatora, porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami w sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i środowisk.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych.

  Biblioteka Brytyjska (ang. British Library, BL — biblioteka narodowa Wielkiej Brytanii. Powstała w wyniku połączenia biblioteki Muzeum Brytyjskiego i kilku innych znaczących zbiorów książkowych decyzją parlamentu w 1972 roku; nowy gmach biblioteki w Londynie został otwarty 1 lipca 1973 roku. Jest to jedna z największych bibliotek świata (150 mln jednostek bibliotecznych, w tym około 25 000 000 woluminów). Roczny budżet biblioteki wynosi £100 000 000. Liczba papirusów wynosi 2651. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie to samorządowa jednostka kulturalna działająca na terenie Gminy Bliżyn zwany Zameczkiem. Ośrodek Kultury powstał w 1976 roku uchwałą ówczesnej Gminnej Rady Narodowej Nr XIV z dn. 11 X 1976. Pierwszym dyrektorem była Jadwiga Murdzek. W połowie lat 70-tych oprócz GOK-u funkcjonowały 3 ogólnodostępne biblioteki, (jeśli nie liczyć bibliotek szkolnych) publiczna, biblioteka zakładów POLIFARB, biblioteka publiczna w Mroczkowie. W 1993 r. ośrodek kultury i biblioteki zostały połączone w jedną instytucję, która zachowała swoją dotychczasową nazwę "Gminny Ośrodek Kultury". Od dnia 1 października 2007 roku dyrektorem ośrodka jest Katarzyna Skarus.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Filia w Janowie Lubelskim - jest jedną z ośmiu filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie. Działa jako część systemu oświaty, służy szeroko rozumianym potrzebom nauki i kształcenia, a tym samym stanowi dla każdego nauczyciela jedno z najważniejszych miejsc w procesie samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Janowska biblioteka, podobnie jak inne biblioteki pedagogiczne w kraju, reprezentuje szczególny rodzaj bibliotek specjalnych ze względu na użytkowników, natomiast pod względem treści gromadzonych zbiorów zbliża się do bibliotek uniwersalnych (w 1979 r. 43% gromadzonych zbiorów stanowiły wydawnictwa z zakresu pedagogiki i psychologii, 39% -naukowe, a 18% to dzieła z literatury pięknej). Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) jest jednym z programów opracyjnych służących realizacji Narodowego Plany Rozwoju 2004-2006. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych.

  Ośrodek Karta – polska fundacja (pn. Fundacja Ośrodka Karta), niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, stawiająca sobie za cel dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja stanowi organizacyjną kontynuację wydawanego od 1982, w drugim obiegu w stanie wojennym pisma „Karta”. Od lipca 2004 Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Ośrodek Karta prowadzi również działalność wydawniczą (m.in. „kwartalnik historyczny Karta”). Ośrodek Karta był inicjatorem utworzenia Domu Spotkań z Historią, rozpoczynając jego działalność 17 września 2005 roku od otwarcia wystawy „Oblicza totalitaryzmu” – pokazującej doświadczenie komunizmu i nazizmu – z perspektywy Polski i jej sąsiadów.

  Dodano: 20.08.2010. 01:12  


  Najnowsze