• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • SESAR przeznacza 1,9 mld EUR na modernizację zarządzania europejskim ruchem powietrznym

  16.06.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Dnia 12 czerwca Komisja Europejska i Eurocontrol, europejska organizacja na rzecz bezpieczeństwa ruchu lotniczego, które rozpoczęły wspólne przedsięwzięcie SESAR (Badania nad jednolitym systemem zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji), podpisały umowy zobowiązujące do podjęcia prac badawczych na kwotę 1,9 mld EUR, które pomogą zmniejszyć zatory w ruchu lotniczym na europejskim niebie. Wsparcie zapewnione przez Komisję pochodzi z Siódmego Programu Ramowego (7PR) oraz od Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA).

  Technologie europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) są obecnie wykorzystywane na maksymalnym poziomie. Pomimo że w ruchliwe dni odbywa się ponad 33.000 lotów w europejskiej przestrzeni powietrznej, wspólny europejski system ATM znajduje się dopiero w stadium początkowym. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na żeglugę powietrzną, europejskie technologie i systemy ATM muszą zostać zharmonizowane i zmodernizowane. W tym celu Komisja Europejska podjęła w 2004 r. inicjatywę "Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna" w celu zorganizowania przestrzeni powietrznej i usług nawigacyjnych w całej Europie.

  Program SESAR obejmuje technologiczną część inicjatywy "Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna". W ramach wspólnego przedsięwzięcia opracowywany jest system ATM nowej generacji, który zapewni bezpieczeństwo i płynność transportu lotniczego na całym świecie przez ponad 30 kolejnych lat. W szczególności zadbano o koordynację i koncentrację prac badawczych nad ATM, aby Europa była w stanie obsłużyć trzykrotny wzrost natężenia ruchu lotniczego do 2020 r., poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo, jak się przewiduje - dziesięciokrotnie. Program SESAR ma również na celu zmniejszenie o 10% oddziaływania każdego lotu na środowisko poprzez obniżenie zapotrzebowania na paliwo.

  Koszty fazy opracowania systemu SESAR, szacowane na 2,1 mld EUR, poniesione będą przez UE, Eurocontrol i przedsiębiorstwa z branży (po 700 mln EUR każdy). Przez kolejnych 7 lat (2009-2016) wspólne przedsięwzięcie sfinansuje za pośrednictwem swoich 16 partnerów ATM 295 projektów badawczych, koncentrując się zarówno na krótko- jak i długoterminowych rozwiązaniach problemu zatorów w ruchu lotniczym oraz na promowaniu zrównoważenia w europejskim systemie transportu lotniczego. Partnerzy wspólnego przedsięwzięcia mają nadzieję, że nowy, zmodernizowany system ATM zmniejszy o połowę koszty.

  Każdy z 16 "pakietów roboczych" obejmuje projekty, które pozwolą na opracowanie i dostarczenie materiałów operacyjnych i technicznych (np. specyfikacji, procedur, prototypów czy atestacji), co pozwoli na stopniowe wprowadzanie nowego, europejskiego systemu ATM. Nowe komponenty i procedury operacyjne mają być wdrażane stopniowo między 2012 a 2020 r. "Niemniej sprawą zasadniczej wagi jest określenie i opracowanie szybkich rozwiązań, które można wdrażać już od 2010 r." - powiedział Patrick Ky, dyrektor wykonawczy SESAR.

  W ramach wspólnego przedsięwzięcia planuje się zwiększenie automatyzacji w pracy kontrolerów ruchu lotniczego i pilotów, zwiększenie liczby manewrów i operacji "przyjaznych środowisku" na lotniskach oraz wdrożenie planu "dynamicznej obsługi sieci", który uwzględniać będzie sytuację w czasie rzeczywistym, obejmując między innymi warunki pogodowe i bieżący ruch lotniczy.

  Zakres prac jest szeroki. Jeden z 16 pakietów roboczych poświęcony jest doskonaleniu takich elementów jak zarządzanie torem lotu, narzędzia kontrolera i sieci bezpieczeństwa, zarządzanie kolejkowaniem oraz optymalizacja trasy. W ramach innego opracowuje się lotniczy intranet, który ma w istotny sposób przyczynić się do poprawy wymiany informacji ATM (które będą łatwo dostępne na przykład bezpośrednio z samolotu).

  "Środki publiczno-prywatne na finansowanie badań zmierzających do opracowania ATM napływają w czasach, kiedy globalna niepewność gospodarcza skłania przedsiębiorstwa do zarządzania swoim kapitałem z najwyższą ostrożnością" - powiedział Antonio Tajani, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport. "Poza osiągnięciem celów związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem, program SESAR przyczyni się do podniesienia rentowności całego sektora, gdyż w perspektywie długoterminowej obniży koszty operacyjne transportu lotniczego."

  Zawartych zostało 16 nowych umów z usługodawcami z branży nawigacji lotniczej (DSNA we Francji, DFS Deutsche Flugsicherung w Niemczech, ENAV we Włoszech, AENA w Hiszpanii, NORACON obejmujący Europę Północną i Austrię oraz brytyjski NATS 'En Route' Limited), naziemnymi i lotniczymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi (Frequentis, Indra, Natmig, SELEX Sistemi Integrati oraz Thales), producentami samolotów (Airbus oraz Alenia Aeronautica), lotniskami (SEAC, konsorcjum sześciu operatorów lotnisk, AENA i NORACON) oraz producentami sprzętu lotniczego (Honeywell i Thales).

  "Innowacyjne prace w ramach programu SESAR zmierzające do opracowania przyszłego, europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym i umieszczenia go w globalnym kontekście są już prowadzone i przyniosą ogromne korzyści społeczeństwu i użytkownikom przestrzeni powietrznej" - powiedział David McMillan, Dyrektor Generalny Eurocontrol.

  Europejski Generalny Plan Zarządzania Ruchem Lotniczym został zaakceptowany na podstawie decyzji przyjętej przez Radę Unii Europejskiej w marcu bieżącego roku. Jako część generalnego planu, program SESAR wykorzysta przepisy dotyczące "Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej" (SES), aby koordynować i konsolidować działania technologiczne, gospodarcze i regulacyjne dotyczące ATM, a także by konsolidować zasoby, co pozwoli wdrożyć udoskonalenia w systemach powietrznych i naziemnych w całej Europie. Ponowny przegląd planu przewidziano na marzec 2010 r.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  SESAR:
  http://www.sesarju.eu

  Eurocontrol:
  http://www.eurocontrol.int

  Źródło danych: Komisja Europejska; SESAR
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Komisji Europejskiej (IP/09/911)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Single European Sky (SES, pl. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna) – inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu: zwiększenie bezpieczeństwa, zlikwidowanie podziału i rozbieżności w kontroli ruchu lotniczego, zapewnienie bliższej współpracy z wojskiem w organizacji kontroli ruchu lotniczego i w procesie legislacyjnym, zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii. Agencja Ruchu Lotniczego (ARL) - dawna część Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze". Była państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym, do którego zadań należało: PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem.

  System Zarządzania Bezpieczeństwem w obiekcie (ang. Security Management System) SMS - globalny system integrujący systemy bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu. System pozwala na zarządzanie wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku. Jest jednym z podstawowych systemów zarządzania systemami automatycznego sterowania w budynku. Wraz z systemem BMS wchodzi w skład globalnego systemu zarządzania i sterowania budynku BMCS. Przestrzeń powietrzna kontrolowana – przestrzeń powietrzna o określonych rozmiarach, w której służba kontroli ruchu lotniczego jest zapewniana zgodnie z klasyfikacją przestrzeni powietrznej. Poziom kontroli zmienia się w zależności od klas przestrzeni powietrznej. Kontrolowana przestrzeń powietrzna zwykle zakłada wyższe minimalne warunki pogodowe niż przestrzeń niekontrolowana.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014. Klasy przestrzeni powietrznej – poszczególne rodzaje przestrzeni powietrznej. Przynależność poszczególnych części przestrzeni powietrznej do tychże klas określana jest przez organ państwowego nadzoru lotniczego wspólnie z państwowym cywilnym organem ruchu lotniczego oraz lotnictwem wojskowym. Według ICAO wyróżnia się następujące klasy przestrzeni powietrznej:

  Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa System zarządzania należnościami (ang. Account Receivable Management System, A.R.M.S.) - jest systemem informatycznym mającym na celu skuteczne wspomaganie przedsiębiorstwa w efektywnym zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym. Systemy takie dopełniają swoim działaniem systemy finansowo-księgowe, ERP, CRM. Głównym celem takiego systemu jest zapobieganie powstawaniu przeterminowanych należności i ich odzyskiwanie. Najczęstszym miejscem zastosowania takich systemów są przedsiębiorstwa, które charakteryzuje duży wolumen sprzedaży i duże saldo kredytu kupieckiego oraz związane z tym problemy finansowe i organizacyjne.

  Erasmus (ang. ERASMUS programme) – program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 obejmujący szkolnictwo wyższe, a mający na celu finansowanie wyjazdów studentów na studia w innym kraju europejskim przez okres do jednego roku oraz wspieranie europejskiej współpracy uczelni wyższych ze wszystkich krajów członkowskich UE, EOG oraz kandydujących przez wspólne opracowanie programów nauczania a także wymiany kadry akademickiej.

  Flexible Use of Airspace (dosłownie: elastyczne użytkowanie przestrzeni powietrznej) – koncepcja opracowana i przygotowana przez europejską organizację Eurocontrol, z przeznaczeniem do wprowadzenia we wszystkich krajach Europejskiej Konferencji lotnictwa Cywilnego (ECAC).

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Enterprise Content Management (ECM) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i technologicznej takich rozwiązań, jak systemy integracji aplikacji i wymiany danych (w tym systemy ERP), systemy zarządzania procesami oraz obiegiem dokumentów (ang. workflow), systemy zarządzania danymi elektronicznymi i treścią stron internetowych.

  Dodano: 16.06.2009. 15:11  


  Najnowsze