• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Starzenie się jednym z priorytetów europejskich badań naukowych

  17.01.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy pomagają Europie, a w szczególności UE, sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed regionem starzenie się populacji i spadający wskaźnik urodzin. Stawiają również czoła rozdrobnieniu, które wpływa na oddziaływanie i skuteczność międzynarodowych i interdyscyplinarnych prac badawczych. Projekty ERA-AGE 1 i 2 (Europejska Przestrzeń Badawcza w dziedzinie starzenia się 1 i 2) w ramach ERA-NET poczyniły ogromne postępy w rozwiązywaniu tych problemów poprzez konsolidację zasobów badawczych i wiedzy specjalistycznej oraz optymalizację wpływu badań naukowych na politykę, praktykę i opracowywanie produktów. Dzięki projektom ERA-AGE 1 i 2 Europa odpowiada na zagadnienia, które każdemu leżą na sercu.

  W ramach projektu ERA-AGE 1 przeprowadzono konsolidację umiejętności i wiedzy w celu koordynacji badań nad starzeniem się i uruchomiono interdyscyplinarną Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA) w dziedzinie badań naukowych nad starzeniem się. Najważniejszą rzeczą było pomóc Europie w wykorzystaniu inwestycji już poczynionych w tej dziedzinie. Na sukcesie projektu ERA-AGE 1 oparł się projekt ERA-AGE 2, który uruchomiono w celu zapewnienia długofalowych korzyści czerpanych z ERA w dziedzinie starzenia się.

  Zdaniem koordynatora ERA-AGE, Alana Walkera, profesora polityki społecznej i gerontologii społecznej Uniwersytetu w Sheffield w Wlk. Brytanii, starzenie się ma ogromne znaczenie dla podmiotów życia publicznego i politycznego.

  "Starzenie się definiowane jest na wiele sposobów. Podmioty życia publicznego i politycznego mają tendencję do postrzegania go w terminach chronologicznych, gdzie za próg przyjmuje się 60 lub 65" - powiedział CORDIS News profesor Walker. "Bardziej pomocne jest postrzeganie go w perspektywie funkcjonalnej. Co ludzie są w stanie robić, czy też innymi słowy, jakie szkody zostały poczynione w ich organizmach i umysłach w ciągu życia. To ważne, ponieważ struktura społeczeństw europejskich zmienia się w zasadniczy sposób, tj. mniej jest młodych, więcej starszych, a przy wydłużającej się z roku na rok średniej długości życia coraz więcej jest osób w bardzo podeszłym wieku."

  Przed rozpoczęciem projektu, zespół ERA-AGE ustalił, że jednym z najpoważniejszych zagadnień, z jakim musi zmierzyć się społeczność naukowa w dziedzinie starzenia się jest brak koordynacji prac. Mimo zaangażowania wielu krajów "każdy z nich podąża własną ścieżką, niezależnie od tego, ile razy przecina się ona ze ścieżką innego kraju" - podkreśla profesor Walker. Problem polegał na ogromnej skali powielania się prac. Zauważa również, że znaczny niepokój wzbudza brak kompetencji w następnym pokoleniu naukowców w tym obszarze.

  Do akcji wkracza więc program ERA-NET, który był doskonałym narzędziem projektu ERA-AGE, ponieważ skutecznie gromadzi krajowe organizacje badawcze, takie jak ministerstwa i rady ds. badań naukowych, w ramach skoordynowanych prac.

  Wypowiadając się na temat wkładu projektów ERA-AGE 1 i 2 w stworzenie ERA, profesor Walker zauważa: "Odbywało się to na wiele sposobów - poprzez zgromadzenie partnerów w formie konsorcjum w celu wymiany wiedzy i dobrych praktyk w pojawiających się programach naukowych poświęconych starzeniu się (powołanie fundacji na rzecz ERA); uruchomienie udanego programu dla doktorów FLARE (Przyszli liderzy badań nad starzeniem się w Europie), którego celem było budowanie kompetencji, angażując głównych interesariuszy (z dziedziny badań biologicznych, medycyny i socjologii) w dyskusję na temat priorytetów badań naukowych nad starzeniem się; zaplanowanie pierwszego w Europie programu badań naukowych w tej dziedzinie."

  Jeżeli chodzi o wpływ prac prowadzonych w ramach ERA-AGE 1 i 2 na społeczność naukową i ogół społeczeństwa, to korzyści jest wiele i są one ogromne. "Wpływ ten obejmuje zaangażowanie szerszej społeczności naukowej w przedsięwzięcia badawcze nad starzeniem się, poczucie europejskiej społeczności naukowej, nacisk na interdyscyplinarne podejścia do badań naukowych nad starzeniem się, nową grupę młodych naukowców zajmujących się tą dziedziną oraz zauważalne zainteresowanie w Europie" - podkreśla profesor Walker. "Oddziaływanie na społeczeństwo będzie następstwem samych badań, ale już teraz projekty FLARE rzutują na wiele rzeczy, na przykład na nowe podejścia do łagodzenia problemu utraty włosów w późniejszym okresie życia czy zrozumienie kwestii etycznych powiązanych z nowymi lekami i technikami przeciw starzeniu się."

  Choć przyszłość sieci nie jest pewna, wiemy, że ta wymiana wiedzy i interdyscyplinarna współpraca naukowców z wielu dziedzin okazuje się owocna dla wszystkich Europejczyków, zarówno młodych, jak i starszych. Państwa członkowskie UE uznały wagę tej dziedziny. Rada ds. Konkurencyjności zwróciła się do Komisji z prośbą o rozważenie uruchomienia w 2011 r. Wspólnej Inicjatywy Programowania w zakresie zmian demograficznych, z którą ERA-AGE zaproponowała współpracę.

  Dzięki wsparciu finansowemu na kwotę niemal 1,7 mln EUR, projekty ERA-AGE 1 i 2 zgromadziły ekspertów z Austrii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Izraela, Luksemburga, Łotwy, Rumunii, Szwecji, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych.

  Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Polityka naukowa definiowana jest jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych mająca na celu takie wpływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy jak najlepszym wykorzystaniu środków na badania naukowe. Często do szeroko rozumianej polityki naukowej zalicza się także politykę innowacyjną, której zadaniem jest wprowadzanie wyników badań naukowych, wynalazków i usprawnień do praktyki gospodarczej. Jest to jedna z najmłodszych dziedzin polityki gospodarczej, ukształtowała się dopiero w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Przełomową datą jest rok 1935, kiedy to wydano pracę J.D.Bernala pt. "The Social Function of Science"("Społeczna funkcja nauki"), ujmującą całościowo problemy nauki we współczesnym świecie. W 1967r. we Frascati(Włochy) odbyła się konferencja przedstawicieli krajów skupionych w OECD, w trakcie której wypracowano wiele zaleceń i definicji dotyczących polityki naukowej, będących podstawą obecnego rozwoju tej dziedziny. Dzięki ustaleniom z 1967r. w wielu krajach, także w krajach rozwijających się, utworzono organy decyzyjne a szczeblu rządowym odpowiedzialne za politykę naukową.

  Program ESPRIT (ang. European Strategic Programme for Research in Information Technologies) Europejski Program Strategiczny w Dziedzinie Badań Technologii – pierwszy z wielu programów badawczo-rozwojowych Unii Europejskiej zainicjowany 28 lutego 1984 r. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Historia tego programu sięga 1970 r., kiedy to powołany został Komitet ds. Badań Naukowych i Technicznych posiadający uprawnienia zarządczo-wykonawcze. Kolejnym etapem było zwołanie tzw. Okrągłego Stołu 12 wiodących firm elektronicznych w celu połączenia wysiłków w dziedzinie badań i rozwoju instytucji wspólnotowych oraz przedsiębiorstw prywatnych. Efektem obrad było powołanie do życia i uruchomienie programu pięcioletniego programu ESPRIT w latach 1984–1989, ESPRIT II w latach 1989–1992 oraz ESPRIT III w latach 1992–1994. Programy te finansowane były z dwóch źródeł: budżetu WE i środków własnych uczestników kontraktów.

  Dodano: 17.01.2011. 16:26  


  Najnowsze