• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szacowanie strat po powodzi z użyciem map satelitarnych

  26.05.2010. 06:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W celu oszacowania skali zniszczeń powstałych w wyniku powodzi Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa PSP i RCB analizuje m.in. mapy satelitarne, udostępnione przez europejski program globalnego monitoringu środowiska i bezpieczeństwa GMES.

  Polska uczestniczy w programie GMES (Global Monitoring of Environmental and Security) od lipca 2004 roku. Jego celem jest zapewnienie stałej i szybkiej informacji o środowisku i jego zagrożeniach, zarówno naturalnych, jak i powodowanych przez człowieka. W tym celu wykorzystywane są najnowsze techniki obserwacji - mapy satelitarne, zdjęcia lotnicze oraz badania naziemne - powiązane w jeden system.

  GMES funkcjonuje w trzech sferach: obserwacji powierzchni ziemi, obserwacji mórz i oceanów oraz w zakresie zarządzania kryzysowego - przy przewidywaniu zjawisk atmosferycznych. Zdjęcia satelitarne umożliwiają m.in. określanie powierzchni nielegalnych wyrębów lasu i zanieczyszczonej wody.

  Program jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest europejskim wkładem w ogólnoświatowy system monitoringu i zarządzania Ziemią - GEOSS (Global Earth Observation System of Systems).

  Rolą GMES jest m.in. ostrzeganie przed nadchodzącymi katastrofami naturalnymi (wichurami, powodziami itp.), zbieranie danych o globalnym ociepleniu, monitorowanie jakości wody i powietrza, pomaganie w zarządzaniu ruchem. GMES korzysta z danych zbieranych przez różne urządzenia pomiarowe, w tym lądowe, wodne, a także te pochodzące z satelitów.

  Program podzielony jest na siedem paneli tematycznych: Badania Atmosfery, Badania Morza i Strefy Przybrzeżnej, Erozja Gleb/Obieg Azotu, Geologiczne Zagrożenia Środowiska, Gospodarka Wodna, Systemy Informacji Geograficznej, Użytkowanie Terenu.

  W 2008 roku GMES otrzymał imię Mikołaja Kopernika (Kopernicus). Urzędnicy UE tłumaczą, że wybrali nazwisko polskiego astronoma, gdyż był to człowiek, który przyczynił się do wielkiego rozwoju nauki. Nie bez znaczenia jest także to, że studiował i pracował w różnych krajach Europy.

  Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą: Zakład Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER), Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU), Instytut Melioracji Użytków Zielonych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Oceanologii PAN, Katedra Ekologii i Ochrony Atmosfery Politechniki Wrocławskiej, Państwowy Instytut Geologiczny (PGI), Zakład Systemów Informacji Geograficznej UJ, Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii oraz Zakład Teledetekcji Środowiska UW. GDY

  PAP - Nauka w Polsce

  kap  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) - były naukowy instytut branżowy z siedzibą w Warszawie. Z dniem 1 stycznia 2010 po połączeniu z Instytutem Melioracji i Użytków Zielonych przekształcony w Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Europejska Polityka Kosmiczna – działania, którym celem jest wspieranie rozwoju potencjału kosmicznego Unii Europejskiej i jej wykorzystania dla realizacji jej celów, obejmujące obecnie w szczególności rozwój systemów nawigacji satelitarnej Galileo i globalnego monitoringu dla potrzeb środowiska i bezpieczeństwa GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ) – instytucja naukowa istniejąca w latach 1953–2009 jako zaplecze badawczo-rozwojowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na bazie tej jednostki oraz Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa utworzony został z dniem 1 stycznia 2010 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach.

  SMOK – System Monitoringu i Osłony Kraju – stworzony po tragicznej w skutkach (ekonomicznych, społecznych i gospodarczych) powodzi w roku 1997. Zrealizowany dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Składa się z grupy systemów obserwacyjno-pomiarowych oraz przetwarzania danych W skład systemu wchodzi: Instytut Historii Nauki im. Ludwika I Aleksandra Birkenmajerów PAN jest placówką Polskiej Akademii Nauk założoną w 1954 r. Prowadzi badania w zakresie historii nauki, zarówno nauk społecznych, jak i nauk ścisłych i przyrodniczych oraz historii techniki, a także w zakresie dziejów oświaty i wychowania. Instytut składa się z dwóch zakładów: Zakładu Historii Nauk Społecznych, Oświaty i Organizacji Nauki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Społecznych, Dziejów Oświaty i Historii Organizacji Nauki oraz Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki, w którym działają Sekcje: Historii Nauk Ścisłych i Techniki, Historii Medycyny, Historii Chemii i Farmacji oraz Historii Nauk Matematycznych. Instytut posiada własną bibliotekę naukową oraz własne wydawnictwo. Rada Naukowa Instytutu, której przewodniczącym jest Andrzej Kajetan Wróblewski, posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Siedzibą Instytutu jest Pałac Staszica w Warszawie. Od 2011 r. Instytut otrzymał imię Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

  Na mapach: 54°31′13″N 18°31′30″E/54,520278 18,525000 Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy – to instytut badawczy podległy Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, od 2011 posiadający status Państwowego Instytutu Badawczego. Jest to najstarsza placówka badań morskich w Polsce. Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

  Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) – polski instytut naukowo-badawczy Państwowej Straży Pożarnej utworzony w 1972 roku z siedzibą w Józefowie w powiecie otwockim. Instytut działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. Instytut wydaje kwartalnik „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza” ISSN 1895-8443, który jest czasopismem punktowanym z listy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut prowadzi badania, certyfikację i dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. Jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską w zakresie dyrektywy budowlanej 89/106/EEC „Wyroby budowlane” oraz dyrektywy 89/686/EEC „Środki ochrony indywidualnej”. Numer jednostki notyfikowanej w bazie Nando – 1438. RV Baltica jest statkiem badawczym, którego współwłaścicielami są: Morski Instytut Rybacki w Gdyni oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddział Morski w Gdyni. Armatorem statku jest Morski Instytut Rybacki w Gdyni.

  Instytut Kolejnictwa (dawniej Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa oraz Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa) – instytut badawczy Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej instytut badawczy związany z kolejnictwem, powołany w wyniku przekształcenia Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa z dniem 26 kwietnia 2010. Siedziba Instytutu znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe na Grochowie przy ul. Józefa Chłopickiego 50.

  Instytut Morski w Gdańsku – jednostka naukowo-badawcza resortu Ministerstwa Gospodarki Morskiej. Placówka wykonuje prace naukowe, badawcze i wdrożeniowe: m.in. zajmuje się modernizacją i eksploatacją portów, oceanografią operacyjną, czy problematyką zagospodarowania regionu nadmorskiego. Misją Instytutu jest dbałość o zachowanie wartości morza i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki morskiej. Instytut opracowuje studia wykonalności i eksperyzy oraz udziela konsultacji w zakresie: hydrotechniki morskiej, geotechniki, oceanografii operacyjnej, ochrony środowiska (badania chemiczne i biologiczne), transportu, logistyki, zagospodarowania przestrzennego regionu nadmorskiego, modernizacji i eksploatacji portów, żeglugi śródlądowej, turystyki, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, elektroniki morskiej, a także tworzenia baz danych i monitoringu zjawisk ciągłych. W ramach instytutu funkcjonują nowoczesne, dobrze wyposażone laboratoria (w tym Akredytowane Laboratorium Badawcze Ochrony Środowiska posiadające Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji). Jednostka posiada nowoczesny statek naukowo-badawczy RV IMOR - typu katamaran, który stanowi pływające, specjalistyczne laboratorium morskie, przeznaczone do wykonywania kompleksowych usług badawczych w płytkowodnej strefie przybrzeżnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie badawcze. Dyrektorem instytutu jest dr Kazimierz Szefler (od 2010).

  Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych (ang. European chemical Substances Information System – ESIS) – system informacji o substancjach chemicznych prowadzony przez Instytut Ochrony Zdrowia i Konsumenta. Zapewnia dostęp do wykazów i list:

  Dodano: 26.05.2010. 06:18  


  Najnowsze