• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szczegóły pierwszych projektów IMI ujawnione

  20.05.2009. 15:11
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Komisja Europejska opublikowała informacje o pierwszych projektach, które otrzymają wsparcie w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych (WIT) na rzecz Inicjatywy Innowacyjna Medycyna (IMI). W sumie 15 projektów podzieli się budżetem w wysokości 246 mln EUR. Z tej kwoty 110 mln EUR pochodzić będzie z Siódmego Programu Ramowego (7PR) a pozostałe 136 mln EUR dołożą przedsiębiorstwa farmaceutyczne w postaci np. kadr, laboratoriów, materiałów i badań klinicznych.

  Inicjatywa IMI jest jedną z pięciu WIT uruchomionych dotychczas w 7PR. Umożliwia ona wspólną pracę organizacji badawczych i przedsiębiorstw farmaceutycznych w celu poszerzenia wąskich gardeł, jakie pojawiają się obecnie na drodze do opracowania nowych leków. Narzędzia stworzone w ramach IMI pomogą na przykład naukowcom przyśpieszyć wykonywanie badań przesiewowych przyszłych leków pod względem wydajności i bezpieczeństwa. Ważnym elementem IMI są także szkolenia i dzielenie się wiedzą.

  Na pierwsze zaproszenie do składania wniosków w ramach IMI, które zamknięto w lipcu 2008 r., wpłynęło 150 wniosków od konsorcjów składających się z organizacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), organizacji zrzeszających pacjentów oraz organów administracji publicznej. Wspomnianych 15 projektów zostało wybranych do współfinansowania przez niezależnych ekspertów na podstawie rygorystycznych kryteriów naukowych oraz zdolności pokonania wąskich gardeł w procesie opracowywania leków.

  "Z radością obserwuję, jak ten pionierski model współpracy między przedsiębiorcami a Komisją z powodzeniem przyjmuje się w całej Europie" - zauważa Arthur Higgins, dyrektor naczelny Bayer Healthcare oraz prezes Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). "Inicjatywa IMI wyznaczy nowe standardy w wymianie danych i wiedzy."

  Wybrane projekty dotyczą różnych problemów i chorób: cztery z nich skupiają się na szkoleniach, a trzy będą zajmować się problemami związanymi z bezpieczeństwem i wydajnością leków. Na froncie walki z chorobami znalazły się projekty zajmujące się cukrzycą, nowotworami, bólem, zaburzeniami psychicznymi, schorzeniami neurozwyrodnieniowymi, astmą oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD).

  Negocjacje umów dotyczących projektów są w trakcie i powinny zostać zamknięte do końca tego roku. Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach inicjatywy IMI przewidziano na jesień 2009 r. Wówczas w centrum zainteresowania znajdą się prawdopodobnie onkologia, diagnozowanie chorób zakaźnych, przewlekłe choroby zapalne oraz zarządzanie wiedzą.

  "Cieszę się, że to wyjątkowe partnerstwo publiczno-prywatne przynosi owoce. Naszym celem jest, aby Europa stała się czempionem badań naukowych w dziedzinie biofarmaceutyki" - mówi Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań. "W czasach kryzysu taki model współpracy okazuje się być dobrze przystosowany, by zarówno realizować cele UE w zakresie konkurencyjności, jak i spełniać potrzeby związane z ochroną zdrowia publicznego.

  Wspólne inicjatywy technologiczne to nowość, która pojawiła się w 7PR i jak dotąd uruchomiono pięć tego typu partnerstw publiczno-prywatnych: inicjatywy IMI; inicjatywę dotyczącą osadzonych systemów komputerowych (ARTEMIS); inicjatywę Clean Sky (czyste niebo) zajmującą się aeronautyką i transportem powietrznym; Radę Doradczą Europejskiej Inicjatywy w Nanoelektronice (ENIAC); oraz inicjatywę w zakresie ogniw paliwowych i wodoru (FCH).

  Dzięki połączeniu publicznych i prywatnych działań badawczych w najważniejszych obszarach, programy te powinny wzmocnić europejską konkurencyjność i poprawić jakość życia. W ramach WIT Komisja wspiera finansowo udział w badaniach sektora publicznego, MŚP i innych zainteresowanych stron, jak np. grup pacjentów, podczas gdy przedsiębiorcy sami finansują swój udział.

  Budżet inicjatywy IMI na lata 2008-2013 wynosi 2 mld EUR, z czego połowa finansowana jest przez Komisję a połowa przez przedsiębiorców.

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  Inicjatywa Innowacyjna Medycyna (IMI):
  http://www.imi-europe.org

  Strony IMI w serwisie Europa:
  http://imi.europa.eu/

  Wspólne inicjatywy technologiczne (WIT):
  http://cordis.europa.eu/fp7/jtis/home_en.html

  Źródło danych: Komisja Europejska, Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji otrzymanych od Komisji Europejskiej i Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA)

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inicjatywa CIVITAS II obejmująca swoim zakresem lata 20052009 powstała w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej – „Integrowanie i wzmacnianie obszaru badań europejskich”. Nazwę CIVITAS utworzono od pierwszych liter słów: CIty, VITAlity, Sustainability (miasto, witalność, stabilność). CIVITAS II jest kontynuacją działań, zainaugurowanej na początku 2002 roku w ramach V Ramowego Programu Badawczego, inicjatywy CIVITAS I (20022005), w której brało udział 19 miast zgrupowanych wokół 4 projektów demonstracyjnych. Natomiast W CIVITAS II w 4 nowatorskich projektach uczestniczy 17 metropolii z różnych państw. Do 4 projektów organizowanych w ramach programu CIVITAS II należą: JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (skrót: SUE) wchodzi w skład stałych komisji sejmowych. Ogólnie rzecz biorąc zajmuje się ona sprawami związanymi z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (UE). W szczególności zaś do jej zadań należy zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie, oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej, rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej, formułowanie zaleceń dla Rady Ministrów dotyczących stanowiska, jakie Rada Ministrów ma zająć podczas rozpatrywania projektu w Radzie Unii Europejskiej, rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (ERDM) to wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej i krajów członkowskich Unii Europejskiej, powołana do życia przez Parlament Europejski na mocy decyzji z 18 grudnia 2006 roku. Rok 2008 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, by promować tolerancję i wzajemny szacunek pomiędzy przedstawicielami różnych narodów, kultur i religii. Formuła "Europejskiego Roku" powstała w 1983 roku, który to rok ogłoszono Europejskim Rokiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła. Od tamtego czasu, co roku Komisja Europejska wyznacza zagadnienia, którym poświęcone będą kolejne lata. Ich zadaniem jest zwiększenie świadomości społecznej na problemy społeczeństwa

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. program Urban - (ang. Community initiative concerning urban areas - Urban) - program Inicjatywa Wspólnotowa Dotycząca Obszarów Miejskich wspólnotowy program z zakresu polityki społecznej i strukturalnej, którego nazwa pochodzi od angielskiego słowa Urban - miejski. Zainicjowany został rozporządzeniem Komisji Europejskiej na lata 1994 - 1999. Dzięki programowi możliwe było wspieranie rozwoju ekonomicznego oraz socjalnego miast przez uruchomienie środków finansowych. Program finansował też renowację infrastruktury i wyposażenia miejskiego, ochronę środowiska naturalnego, badania nad rozwiązaniem określonych problemów urbanistycznych, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz podnoszenie bezpieczeństwa w miastach poprzez wspieranie współudziału mieszkańców w systemie bezpieczeństwa osiedli miejskich, a także wspieranie życia kulturalnego, sportu i rekreacji w miastach. Istotnym elementem programu było tworzenie centrów rozwoju urbanistycznego i ekonomicznego oraz biur konsultantów a także nowych miejsc pracy w miastach.

  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Interreg III jest Inicjatywą Wspólnotową działająca w latach 2000-2004, której głównym celem jest dążenie do tego aby granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju oraz integracji europejskiej a możliwa współpraca wzmacniała spójność społeczno-gospodarczą. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III składa się z następujących komponentów:

  Single European Sky (SES, pl. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna) – inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu: zwiększenie bezpieczeństwa, zlikwidowanie podziału i rozbieżności w kontroli ruchu lotniczego, zapewnienie bliższej współpracy z wojskiem w organizacji kontroli ruchu lotniczego i w procesie legislacyjnym, zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej, zwiększenie wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym i ułatwienie wprowadzania nowych technologii.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014. Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) – nowe narzędzie wprowadzone przez Traktat z Lizbony. Ma na celu zwiększenie demokracji w Unii. Dziś obywatele też mają możliwość przekazywania swoich oczekiwań (poprzez petycje do PE czy oddany głos w wyborach), ale inicjatywa ma być skuteczniejszym narzędziem. Umożliwi bezpośrednie komunikowanie się z Komisją Europejską.

  Komitet Crest (ang. Scientific and Technical Research Committee) – Komitet Badań Naukowo-Technicznych, organ doradczy wysokiego szczebla wspomagający zarówno Radę Unii Europejskiej, jak też Komisję Europejską we wszystkich sprawach dotyczących polityki UE w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. Komitet został powołany do życia przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozporządzeniem Rady UE 14 stycznia 1974 r. Program Fast Track Actions - program przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 17 kwietnia 2008; liderem programu jest Riccardo Petrella; program przedstawia propozycje zmian w prawie unijnym, które ograniczają zbędne obciążenia administracyjne dla prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej; program ma na celu obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstw i usprawnienie ich funkcjonowania.

  Dodano: 20.05.2009. 15:11  


  Najnowsze