• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tablica wyników w zakresie innowacji - unijna innowacyjność ma się dobrze, ale nie doskonale

  03.02.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wydajność innowacyjna w UE cały czas wzrasta dzięki postępowi, jaki poczyniły państwa członkowskie, ale nadal pozostajemy w tyle za Japonią i USA - według pierwszej edycji nowej "Tablicy wyników w zakresie innowacji" (IUS). Unia Europejska musi zacząć łatać swoje luki innowacyjne, aby doścignąć światową konkurencję i utrzymać przewagę nad konkurentami, w tym Brazylią, Chinami, Indiami i Rosją tam gdzie to możliwe. Choć grupa UE-27 nadal prowadzi przed Indiami i Rosją, to czuje już gorący oddech Brazylii i Chin, które depczą jej po piętach.

  Intensyfikacja działań skutecznie ułatwi wykorzystywanie wyników innowacji i zapewni sektorowi prywatnemu ważny impuls - podkreślono w raporcie. W ramach inicjatywy "Unia innowacji", która ma na celu umacnianie sektora prywatnego i wdrażanie pomysłów na rynku, IUS 2010 pomoże państwom członkowskim poprawić swoją wydajność innowacyjną oraz rozpoznać słabe i mocne strony.

  Tabela IUS została opracowana na podstawie 25 wskaźników związanych z badaniami naukowymi i innowacyjnością, i obejmuje wszystkie 27 państw członkowskich UE, plus Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Chorwację, Islandię, Norwegię, Serbię, Szwajcarię i Turcję. Zastępuje poprzednią europejską tablicę wyników innowacyjności (EIS).

  Najlepsi pod względem innowacyjności w UE skupieni są w regionie skandynawskim ze Szwecją na czele, za którą plasuje się Dania i Finlandia zamykająca najlepszą trójkę. Niemcy znalazły się na czwartej pozycji, a za nimi w kolejności Wlk. Brytania, Belgia, Austria, Irlandia, Luksemburg, Francja, Cypr, Słowenia i Estonia.

  Umiarkowani innowatorzy w Europie to Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Malta, Polska, Portugalia, Słowacja i Hiszpania. Ich wyniki kształtują się poniżej średniej dla UE-27.

  Warto zauważyć, że wszystkie 27 państw członkowskich pozostawiło w tyle USA w dwóch kluczowych dziedzinach: nakłady na usługi eksportowe oparte na wiedzy i publiczne badania naukowe i rozwój (B+R). Raport IUS podkreśla, że to dzięki europejskim systemom badań naukowych, charakteryzującym się otwartością, doskonałością i dobrami intelektualnymi, takimi jak zastrzeżone znaki handlowe oraz wzory, najbardziej stymulowany jest wzrost wszystkich wskaźników innowacji UE-27.

  Według IUS największą luką, z jaką musi sobie poradzić UE, jest kategoria "Działalność przedsiębiorstw". W świetle zbyt małej liczby publikacji publiczno-prywatnych oraz zbyt małych nakładów B+R w przedsiębiorstwach, UE musi wprowadzić legislację i inne warunki ramowe, które sprzyjać będą stymulowaniu inwestycji w sektorze prywatnym w celu skutecznego wykorzystywania wyników badań. Są one szczególnie ważne w kontekście zapewnienia skutecznego systemu patentowego.

  Unia Europejska musi również pracować nad redukowaniem luki, jaka istnieje w zakresie przychodów z licencji i patentów z zagranicy. W raporcie IUS zaznaczono, że ten obszar ma zasadnicze znaczenie dla promowania zmian w systemie gospodarczym rozłożonych w czasie, ze szczególnym naciskiem na zachowania przedsiębiorstw, rynków i gospodarki w ogóle.

  "Tablica wyników pokazuje, że musimy zwiększyć nasze wysiłki, aby uczynić Europę bardziej innowacyjną i doścignąć naszych głównych konkurentów, jak również wrócić na ścieżkę silnego i zrównoważonego rozwoju" - podkreśla Wiceprzewodniczący Komisji i Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, Antonio Tajani.

  Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powtórzyła raz jeszcze jak kluczową rolę pełni innowacyjność w budowaniu i utrzymywaniu owocnej, nowoczesnej gospodarki. "To istota polityki gospodarczej i główny sposób, w jaki gospodarki tworzą miejsca pracy" - podkreśla. "Zatem obecna tablica wyników stanowi główny punkt strategii Europa 2020. Chcemy, aby państwa członkowskie w pełni ją wykorzystywały do czerpania korzyści z posiadanych atutów i eliminowania słabych stron."

  Europa 2020 to unijna strategia rozwoju, której celem jest inteligentna, zrównoważona i sprzyjająca inkluzji społecznej gospodarka. Osiągnięcie tego celu w ciągu następnych dziewięciu lat przełoży się ostatecznie na wysoki poziom zatrudnienia, produktywność i spójność społeczną w UE i w państwach członkowskich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Europejski Ranking Innowacyjności (The European Innovation Scoreboard) jest to ranking mierzący i porównujący poziom innowacyjności w państwach członkowskich Unii Europejskiej

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Dodano: 03.02.2011. 16:37  


  Najnowsze