• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uczenie się przez całe życie warunkiem stałej szansy na znalezienie pracy - temat badań naukowych

  23.11.2012. 21:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podjęte zostały badania unijne nad znaczeniem uczenia się przez całe życie i jego wpływem na zatrudnienie.

  Dotychczasowe badania nie przyniosły wielu danych o sposobie budowania kapitału ludzkiego przez osoby prywatne, przedsiębiorstwa i podmioty publiczne w Europie za pomocą uczenia się przez całe życie. Aby to zmienić, 25 naukowców podjęło prace nad projektem LLLight'in'Europe, który otrzyma 2,65 mln EUR ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR) na rzecz badań naukowych i rozwoju technologicznego (BRT).

  Potrzebę badań nad uczeniem się przez całe życie można dostrzec spoglądając na lukę między osobami, które posiadają i nie posiadają wyższego wykształcenia. Według statystyk zatrudnienia 82,8% Europejczyków w wieku od 24 do 65 lat z wyższym wykształceniem miało w 2010 r. pracę. W tej samej grupie wiekowej wskaźnik zatrudnienia wyniósł 68,3% wśród osób ze średnim wykształceniem i tylko 46% w przypadku osób, które nie ukończyły szkoły średniej. To pokazuje, że jeżeli Europa chce pracować, wyższe wykształcenie stanowi niezbędne podwaliny dla konkurencyjności na rynku pracy.

  Szacuje się jednak, że wysokość łącznych inwestycji potrzebnych do dalszego generowania absolwentów uczelni wyższych wśród osób dorosłych w ciągu kolejnych dwóch dekad w całej Europie może sięgnąć aż 3,5 mld EUR, tj. 1,4% europejskiego produktu krajowego brutto (PKB) rocznie. Potrzebne będą nawet wyższe nakłady inwestycyjne na nieoficjalne i nieformalne środowiska uczenia się przez całe życie w ciągu życia zawodowego pracownika. Uwzględniając powyższe, uczenie się przez całe życie jest postrzegane jako nieodzowny czynnik stałej szansy na znalezienie pracy, zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i z uwagi na potrzeby gospodarki.

  Projekt ma również przynieść korzyści przedsiębiorstwom, gdyż uczenie się przez całe życie jest być może teraz bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej. Rośnie obecnie uzależnienie sukcesu przedsiębiorstwa od wykształconej i kreatywnej siły roboczej, zwłaszcza w konkurencyjnym środowisku krajowym i globalnym. Młodych i wykwalifikowanych pracowników coraz trudniej znaleźć ze względu na zmiany demograficzne, ale zapewnienie możliwości kontynuowania wysokiej jakości uczenia się przez całe życie może przełożyć się na optymalną wydajność starzejącej się siły roboczej.

  Wraz z nasilaniem się współzawodnictwa o talenty i ciągłym wzrostem mobilności pracowników, uczenie się przez całe życie może odegrać rolę w podnoszeniu zdolności przedsiębiorstwa do przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników.

  Aby lepiej poznać zbiór umiejętności pracowników, w ramach projektu zostanie wykorzystana nowa metoda CPS (umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, ang. Complex Problem Solving Skills), polegająca na wykorzystaniu testów komputerowych do oceny i pomiaru mocnych stron pracownika w rozwiązywaniu złożonych problemów w sposób szybki i oparty na współpracy. Wyniki badań umożliwią przedsiębiorcom wykorzystywanie potencjału uczenia się przez całe życie i osiąganie celów, takich jak: przyciąganie i zatrzymywanie nowych talentów, rozwijanie innowacyjności i zdobywanie wiedzy, by wejść na nowe rynki. To z kolei skłoni decydentów, strategów biznesowych i osoby prywatne do wprowadzania uczenia się przez całe życie w miejscu pracy.

  Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, Uniwersytet w Luksemburgu nawiąże współpracę z dziewięcioma uczelniami i instytutami badawczymi specjalizującymi się w czterech dziedzinach. Dr Samuel Greiff, psycholog i naukowiec uniwersytecki, jest przekonany, że metodologia CPS jest znaczenie lepsza, gdyż jest w stanie odzwierciedlić zmiany zachodzące w uczeniu nieformalnym w miejscu pracy. Jak twierdzi: "Testy komputerowe umożliwiają inny poziom oceny, który jest niedostępny dla metod opartych na materiałach drukowanych. Wnosi nowy wymiar testowania, gdyż badani siedzą przed monitorami komputera i są stymulowani realnymi sytuacjami".

  W ramach projektu LLLight'in'Europe, który rozpoczął się w styczniu 2012 r., ocenie poddane zostaną umiejętności CPS 4.150 osób na przestrzeni czterech lat - 3.850 pracowników z 50 odnoszących sukcesy przedsiębiorstw w 15 krajach UE i 4 krajach spoza UE. Kolejnych 300 osób to przedsiębiorcy z całej Europy. Projekt będzie realizowany do września 2016 r., a pierwsze wyniki mają zostać opublikowane w 2015 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Memorandum dotyczące uczenia się przez całe życie – dokument który został wydany przez Komisję Europejską w 2000 roku. Uczenie się przez całe życie zostało zdefiniowane jako: "Wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji z perspektywy osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub zawodowej”. Uczenie się przez całe życie obejmuje doskonalenie umiejętności podstawowych, jak również możliwości kształcenia dla zaawansowanych. Powinno być dostępne dla wszystkich obywateli. Outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy. Współpraca – zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów.

  Przedsiębiorczość akademicka – termin oznaczający aktywność biznesową środowiska akademickiego, w tym studentów, absolwentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. W wyniku takiej aktywności szkoła wyższa zaczyna funkcjonować na zasadach rynkowych, występując jako sprzedawca pewnych dóbr i usług, takich jak odpłatne specjalistyczne kursy czy nowoczesne technologie. Dochodzi tym samym do zjawiska komercjalizacji naukowego know-how, dzięki czemu możliwe jest osiąganie obopólnych korzyści zarówno przez pracowników akademickich, jak i partnerów naukowych (uczelnia) oraz biznesowych (inwestorzy). Gospodarka uzyskuje szerszy dopływ nowatorskich rozwiązań, kreowane są nowe rodzaje działalności gospodarczej, a powstawanie nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem przyczynia się do redukcji bezrobocia (także poprzez wzrost samozatrudnienia i wzrostu konkurencyjności gospodarki. Kształcenie ustawiczne jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.
  Skierowana do osób dorosłych część uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning) rozumianego jako całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych).

  (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia. Kompetencje organizacji (kompetencje przedsiębiorstwa) - posiadanie przez organizację (przedsiębiorstwo) możliwości takiego łączenia wiedzy eksperckiej, aby było możliwe zrealizowanie zamierzeń strategicznych. Kompetencje organizacji definiowane są również w ramach tzw. szkoły zasobowej. Wtedy kompetencje organizacji mogą zostać określone jako posiadanie przez przedsiębiorstwo umiejętności łączenia wiedzy i zasobów w celu realizacji zamierzeń strategicznych. Przykładem kompetencji posiadanych przez organizację może być model zarządzania, system kontroli, a przez przedsiębiorstwo system nadzoru produkcji.
  Dla przedsiębiorstw największe znaczenie ma posiadanie kluczowych kompetencji, czyli takich, które pozwalają realizować zamierzenia strategiczne przy zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Przykładem może tutaj być kompetencja Zeissa w zakresie produkcji szkieł optycznych. Kluczowa kompetencja jest tym cenniejsza dla organizacji, im bardziej organizacja jest w stanie ją obronić przed substytucją lub imitowaniem przez konkurencję.

  Służba przygotowawcza – obejmuje teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie do pełnienia obowiązków służbowych przez pracownika samorządu terytorialnego. Jest to okres, w którym pracownik, będąc formalnie zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, ma zdobyć niezbędne umiejętności do wykonywania pracy. Z dniem 1 stycznia 2009 (data wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych) jednostki samorządu terytorialnego zostały objęte wymogiem przeprowadzenia służby przygotowawczej dla pracowników podejmujących po raz pierwszy zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Zwolnienie z konieczności odbycia służby przygotowawczej nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z egzaminu ją kończącego. Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.

  Praca grupowa – forma współpracy naukowej. Ma ona na celu odkrycie różnic indywidualnych uczniów, kształtowanie ich wiedzy, umiejętności ogólnych (m.in. umięjętność współpracy, umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność krytycznego myślenia), postawy, jak również uczenia się od siebie i łączenia umiejętności poszczególnych uczniów do określonego zadania

  Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się badaniami profilaktycznych pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne), prowadzeniem poradni zakładowej dla pracowników z gabinetami specjalistycznymi, przeprowadzeniem badań uczniów, badań kierowców, osób pracujących na morzu (marynarzy, rybaków), nurków i płetwonurków oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

  Edukacja nieformalna („Nauka poprzez praktykę”) – trwający przez całe życie proces kształtowania się postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń oraz wpływu edukacyjnego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska pracy, zabaw, rynku) oraz oddziaływania mass mediów. Targi pracy (giełdy pracy) – przedsięwzięcie organizowane przez firmę lub organizację, mające na celu stworzenie okazji do spotkania osób poszukujących pracy z firmami poszukującymi pracowników. Targi pracy najczęściej organizowane są przez urzędy pracy, akademickie biura karier lub organizacje studenckie.

  Program ABM (niem. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) – program tworzenia subsydiowanych miejsc pracy okresowej, będący jednym z głównych – obok ograniczania siły roboczej i ograniczania liczby zwalnianych pracowników – elementów polityki rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec. Promotorami tego rodzaju przedsięwzięć są w większości instytucje publiczne i nienastawione na zysk, które otrzymują subsydia na pokrycie kosztów wynagrodzenia zatrudnianych bezrobotnych. Subsydia te są wypłacane w zasadzie przez jeden rok, ale w pewnych przypadkach okres subsydiowania może być wydłużony do dwóch lat, a nawet do trzech, pod warunkiem, że pracodawca zagwarantuje stałe zatrudnienie subsydiowanego pracownika w tym okresie. Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej).

  World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Dodano: 23.11.2012. 21:49  


  Najnowsze