• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE finansuje działania na rzecz sterylizacji żywności

  21.10.2010. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy i przedsiębiorcy rozpoczęli testy nowo opracowanego, wielowarstwowego opakowania znajdującego zastosowanie w sterylizacji żywności pod wysokim ciśnieniem. Innowacyjne opakowanie stanowi dorobek dofinansowanego ze środków unijnych projektu NOVELQ (Nowe metody przetwórstwa w produkcji i dystrybucji bezpiecznej żywności o wysokiej jakości), który otrzymał nieco ponad 11 mln EUR z tematu "Jakość i bezpieczeństwo żywności" Szóstego Programu Ramowego (6PR). Odkrycia zostały niedawno zaprezentowane w Wageningen Universiteit en Researchcentrum (UR) Food and Biobased Research w Holandii.

  Pięcioletni projekt jest realizowany przez 32 partnerów z organizacji akademickich, badawczych i przemysłowych z Europy oraz z Argentyny i Afryki Południowej. Projekt NOVELQ zajmuje się kumulowaniem innowacji w nowoczesnym przetwórstwie i pakowaniu.

  Partnerzy projektu są przekonani, że przedsiębiorstwa są w stanie tak szybko wykorzystać pierwsze wyniki projektu NOVELQ, ponieważ na początkowym etapie odłożono środki na przekształcanie osiągnięć naukowych projektu w praktyczne i rentowne pod względem handlowym zastosowania.

  Projekt podjęto jako "zintegrowane i interdyscyplinarne badania oraz działania demonstracyjne i popularyzacyjne", w celu "przezwyciężenia wąskich gardeł istniejących obecnie w całym łańcuchu badań naukowo-rozwojowych (B+R)" - stwierdzają, dodając że "owe wąskie gardła hamują wprowadzenie nowych technologii przetwórstwa w europejskim przemyśle spożywczym, a przez to ograniczają jego konkurencyjność".

  Obok pogłębienia wiedzy na temat wyników przetwarzania pod wysokim ciśnieniem (HPP), projekt przyczynił się również do uzupełnienia niedostatków wiedzy w innych obszarach technologii spożywczej. Obejmują one takie zagadnienia jak wpływ pulsującego pola elektrycznego, zimnej plazmy i zaawansowanych technologii ogrzewania na jakość i trwałość żywności. Opracowano nowe zastosowania i innowacje, które mogą przynieść korzyści sektorowi spożywczemu i zaprezentowano ich skuteczność, aby wykazać potencjał tych technologii.

  Zespół stwierdził, że pięć lat temu panowała w przemyśle spożywczym opinia, że nowe technologie przetwórcze są niezwykle interesujące, ale zbyt dalekie od możliwości biznesowych, zwłaszcza w Europie. Obecnie istnieje jednak już wiele zastosowań, innowacji, nieprzewidzianych a przydatnych osiągnięć oraz pobocznych możliwości.

  "W ciągu pięciu lat przeprowadzono badania prognostyczne pokazujące potencjał tych metod i obecnie w Europie funkcjonuje ponad 35 zakładów pasteryzacji korzystających z technologii wysokiego ciśnienia i ponad 75 w USA, produkujących soki owocowe, mięso, przekąski i zdrową żywność" - jak cytuje się w FoodProdutionDaily.com Ariette Matser z Wageningen UR, kierowniczkę projektu NOVELQ.

  "Co więcej opracowano demonstratora zimnej plazmy, który się sprzedał na całym świecie. Byliśmy również w stanie przeprowadzić badania na skalę pilotażową nad sterylizacją metodą HPP za pomocą sprzętu pilotażowego opracowanego przez holenderską firmę Resato, które umożliwiły partnerom analizę wpływu sterylizacji metodą HPP na rzeczywiste produkty spożywcze oraz podjęcie pierwszych kroków w celu przejścia na skalę przemysłową."

  Projekt NOVELQ, który ma się zakończyć w 2011 r., zgromadził europejskich ekspertów z Belgii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Nagrzewanie oporowe - metoda nagrzewania stosowana w przemyśle spożywczym. Polega na przepływie prądu elektrycznego przez artykuły spożywcze, powodując ich sterylizację przed pakowaniem. Efekt ogrzewania podobny jest do uzyskiwanego w kuchenkach mikrofalowych, energia elektryczna zostaje zamieniona w energię cieplną w całej objętości produktu spożywczego, a nie tylko na jego powierzchni. Dzięki temu metodę zastosowano do nagrzewania żywności z kawałkami mięsa lub owoców. Jest alternatywna do metody sterylizacji żywności w puszkach.

  Chemia spożywcza – dział chemii zajmujący się składem chemicznym surowców, produktów, dodatków do żywności oraz metodami i chemizmem produkcji, związkami chemicznymi dodawanymi do żywności oraz analizą chemiczną surowców, produktów żywnościowych oraz dodatków do produktów spożywczych m.in. konserwantów, barwników, regulatorów kwasowości, antyutleniaczy, wzmacniaczy smaku i zapachu i innych. Chemia spożywcza wiąże się ściśle z: inżynierią chemiczną i biochemiczną, mkrobiologią techniczną, biochemią, technologią żywności, zdrową żywnością, toksykologią oraz wszelkimi normami (m.in. UE) dotyczącymi chemii produktów żywnościowych. A dotyczy: piekarstwa, mleczarstwa, przerobu mięs, cukrownictwa, przetwórstwa warzyw i owoców, zielarstwa, produkcji substancji zapachowych, gorzelnictwa, winiarstwa, piwowarstwa, spożywczych wód mineralnych, przerobu zbóż, krochmalnictwa i innych. CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny - jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej. Opracowano je w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników). Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych - IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej - EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w latach 2002 i 2006 roku przedstawiono kolejne zrewidowane wersje (CAF2002 i CAF2006). Obecnie aktualna wersja to CAF2013, ogłoszona podczas Europejskiego Spotkania Użytkowników CAF w Oslo w roku 2012. W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF[1], które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

  Wdrażanie technologii – etap działalności naukowo-technicznej, w którym efekty pracy naukowej w obszarze nauk podstawowych i stosowanych, w tym ściśle ukierunkowanych na osiągnięcie celów praktycznych prac badawczo-rozwojowych, są realizowane w praktyce, np. przez uruchomienie nowych technologii lub modyfikacje technologii istniejących. Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta).

  ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania. Zenon Kazimierz Kosicki (25.01.1936–10.12.2006) – chemik, technolog żywności, specjalista z zakresu chemii i technologii przetwórstwa skrobi, konstruktor i racjonalizator, założyciel firmy „Celiko”, działacz SITSpoż (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego).

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” – postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

  Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Misja New Worlds – projekt planujący budowę dużego okultera w przestrzeni kosmicznej stworzony do blokowania światła w pobliżu gwiazd, w celu obserwowania na ich orbitach planet. Obserwacje mogłyby być podjęte z istniejącego teleskopu kosmicznego, prawdopodobnie z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który jest w fazie projektu i budowy, lub specjalnie stworzonego do tego celu teleskopu światła widzialnego, mającego na celu tylko znajdowanie planet. Program w latach 2004-2008 finansowany był przez NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), i kierowany przez dr. Webstera Casha z University of Colorado w Boulder, we współpracy z Ball Aerospace & Technologies Corp., Northrop Grumman, Southwest Research Institute i innymi. W 2010 r. projekt szukał wsparcia finansowego w NASA i w innych źródłach w wysokości 3 mld dolarów, wskutek czego rozpoczęcie projektu mogłoby być możliwe w 2011 r. (projekt został wymieniony przez NASA w planach strategicznych na rok 2011), a teleskop mógłby zostać uruchomiony w 2019 r., a starshade w 2020 r., natomiast rozpoczęcie badań naukowych nastąpiłoby w 2020 r.

  Dodano: 21.10.2010. 16:37  


  Najnowsze