• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • UE wprowadza nagrodę dla Innowatorek... zgłoś się już teraz!

  01.08.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Kobiety stale dowodzą swojej sprawności na europejskiej scenie naukowej, opracowując, komercjalizując i prowadząc wyniki niezliczonych badań, które oddziałują na różne sektory na całym kontynencie. Mimo odnoszonych przez nie sukcesów, w sferze innowacyjnych przedsięwzięć nadal nie widać zbyt wielkiego ruchu. Europa i cały świat potrzebują, by kobiety wychodziły naprzeciw wyzwaniom i prowadziły przełomowe badania, które mogą pomóc w rozwiązaniu lub przynajmniej złagodzeniu nabrzmiewających problemów dotyczących niektórych z największych bolączek planety: globalne ocieplenie, wydajność energetyczna i wydajność zasobów, bezpieczeństwo transportu czy opieka zdrowotna.

  Zdecydowanym orędownikiem kobiet i ich roli w badaniach naukowych i przemyśle jest Komisja Europejska, oferując różnorodne zachęty, aby wspierać ich dalsze zaangażowanie w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Najnowszą inicjatywą mającą na celu zachęcanie i stymulowanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach jest unijna Nagroda dla Innowatorek. Innowatorki, których owoce pracy trafiły na rynek, zostaną nagrodzone za swoją ciężką pracę i sukces.

  Nagroda UE dla Innowatorek podniesie naszą świadomość wagi innowacji i zwiększania liczby kobiet-przedsiębiorców zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. Kobiety te, o czym UE jest przekonana, mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet, skutecznie udowadniając, że sukces niejedno ma imię.

  Zainteresowane osoby muszą spełnić sześć warunków, aby wziąć udział w konkursie. Kandydatka musi być kobietą zamieszkującą w jednym z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych, który uczestniczy w Programie Ramowym Badań UE; musi być założycielką lub współzałożycielką działającego przedsiębiorstwa; data rejestracji przedsiębiorstwa musi być wcześniejsza od dnia 1 stycznia 2009 r.; obrót handlowy przedsiębiorstwa za rok 2010 musi wynosić minimum 100.000 EUR; kandydatka musi być beneficjentką funduszy UE z Programu Ramowego Badań UE lub Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) - indywidualnie lub jako przedsiębiorstwo, którego założycielką/współzałożycielką jest kandydatka (nie ma znaczenia czy otrzymała dofinansowanie w przeszłości w formie stypendium Marie Curie czy też otrzymuje je obecnie jako przedsiębiorstwo); oraz kandydatka musi brać czynny udział w działalności badawczo-innowacyjnej, związanej z pochodzeniem produktów lub usług dostarczanych przez przedsiębiorstwo, którego jest założycielką lub współzałożycielką.

  Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swoje kandydatury do 20 września 2011 r. (godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) na stronie zgłaszania kandydatur do Nagrody dla Innowatorek (www.ec.europa.eu/women-innovators). Zwyciężczynie zostaną poinformowane o wyborze pocztą e-mail w połowie listopada.

  W sumie nagrody pieniężne wyniosą 175.000 EUR, w tym pierwsza 100.000 EUR, druga 50.000 EUR i trzecia 25.000 EUR. Niezależny zespół jurorów ze świata nauki i przemysłu oceni i wybierze zwycięskie kandydatki. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 5 grudnia 2011 r. w czasie konwencji poświęconej innowacyjności w Brukseli, Belgia. Organizatorem wydarzenia jest Komisja Europejska.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przejęcie przedsiębiorstwa – definiuje się jako uzyskanie kontroli nad przedsiębiorstwem. Jest to transakcja przeprowadzana przez przedsiębiorstwa celem uzyskania zamierzonych korzyści strategicznych czy też finansowych. Najczęściej przejęcie opiera się na nabyciu takiej ilości udziałów (akcji) danego przedsiębiorstwa przez drugie, że daje to kontrolę nad całością. Efektem transakcji jest włączenie przedsiębiorstwa przejętego do struktur firmy przejmującej. Przejęcie nie musi dotyczyć całej działalności, ale również części zakładu. Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Kapitał obcy cechuje się tym, że jest oddany do dyspozycji przedsiębiorstwa na czas określony, po terminie umowy musi być zwrócony. Korzystanie z niego związane jest z określonym kosztem - w postaci odsetek. Dawcy kapitału obcego z reguły mają wpływ na jego wykorzystanie, natomiast nie mają prawa podejmowania decyzji dotyczących całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do czasu zwrotu stanowią zobowiązania.

  Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron. Leniency (ang. łagodność, pobłażliwość) – instytucja prawa konkurencji (UE, USA), polegająca na możliwości zmniejszenia lub uniknięcia przez przedsiębiorstwo kary pieniężnej, nakładanej przez odpowiedni organ (w przypadku Unii Europejskiej jest to Komisja Europejska) w związku z udziałem przedsiębiorstwa w porozumieniu naruszającym konkurencję na rynku (swego rodzaju „czynny żal”). Grzywny nakładane w takich przypadkach mogą sięgać 10% przychodów osiągniętych przez podmiot naruszający prawo w poprzednim roku.

  Utarg przeciętny - utarg przypadający na określoną jednostkę. Utarg ten występuje wówczas, gdy dane przedsiębiorstwo ma niewielki udział w ogólnej podaży danego produktu na rynku, nie jest w stanie wpływać na jego cenę. To przedsiębiorstwo musi zaakceptować cenę będącą wynikiem popytu oraz podaży. Żadna zmiana wielkości produkcji tego przedsiębiorstwa nie jest na tyle znacząca, aby mogła wpłynąć na cenę rynkową. Popyt na produkty po określonej cenie rynkowej jest stały i nie wpływa na ogólny poziom cen. Wartość przedsiębiorstwa (ang. total corporate value) – to cena za jaką dane przedsiębiorstwo może być skutecznie zaoferowane do sprzedaży. Istnieje wiele metod wyceny wartości przedsiębiorstwa, które można podzielić na:

  Makrootoczenie, otoczenie ogólne lub otoczenie dalsze przedsiębiorstwa — w ekonomii jest to ogół warunków działania przedsiębiorstwa w danym państwie, regionie geograficznym, strefie klimatycznej, układzie politycznym itd. Przedsiębiorstwo nie może ich zmieniać, może jedynie się do nich dostosować. Na makrootoczenie składają się: Mikrorestrukturyzacja – dotyczy najniższego, a jednocześnie podstawowego szczebla gospodarki narodowej, tj. przedsiębiorstwa. Narzędziem centralnego sterowania mikrorestrukturyzacją są parametry systemu ekonomiczno-finansowego, których to rola sprowadza się do powiązania innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa z ogólną polityką przemysłową państwa. Istotą procesów mikrorestrukturyzacyjnych, jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do zmian, jakie zachodzą w otoczeniu, a tym samym adaptacja przedsiębiorstwa – jego funkcjonowania i rozwoju, do wymagań rynku i sytuacji makroekonomicznej.

  Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy.

  Cykl operacyjny przedsiębiorstwa (handlowego) – działalność podstawowa przedsiębiorstwa handlowego polega na obrocie towarowym. Przepływ towarów oraz towarzyszących im dokumentów księgowych wygląda następująco:

  Sanacja przedsiębiorstwa – proces związany z uzdrawianiem przedsiębiorstwa, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa sanatio oznaczającego uzdrowienie. Metody portfelowe – zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Przedstawiają one w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i niekontrolowanych przez firmę. Czynniki kontrolowane są z reguły prezentowane na osi odciętych a czynniki niekontrolowane na osi rzędnych. Relacje między tymi czynnikami w układzie współrzędnych tworzą tzw. macierz strategiczną (strategic matrix). Jest to siatka umożliwiająca ocenę pozycji różnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa według dwóch zmiennych. Metody portfelowe stwarzają możliwości dość dokładnej oceny sytuacji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku. Są one uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa, a także stanowią ważny instrument planowania strategicznego. Dzięki nim przedsiębiorstwa mogą ustalić, z którymi towarami (domenami) mogą wiązać większe nadzieje na zbyt w przyszłości, a które powinny być wycofane z ich asortymentu. Wybór taki zależy od pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

  Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning (ERP), tłumaczone przez producentów też jako zaawansowane zarządzanie zasobami) – określenie klasy systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy współpracujących ze sobą przedsiębiorstw, poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. Demonopolizacja rynku – stworzenie konkurencji dotychczasowym monopolom, przedsiębiorstwom, które jako jedyne w danej dziedzinie działalności gospodarczej opanowały rynek i o nim decydują, np. stosując wysokie ceny. Demonopolizacja polega najczęściej na podziale przedsiębiorstwa, które jest monopolistą, na mniejsze przedsiębiorstwa konkurujące ze sobą.

  Separacja funkcjonalna – jeden ze sposobów oddzielania pewnych elementów przedsiębiorstwa, w celu zwiększania konkurencji na rynku – obok: separacji strukturalnej (fizyczny podział na dwa odrębne przedsiębiorstwa, należące do jednego właściciela) i separacji własnościowej (sprzedaż części przedsiębiorstwa innemu właścicielowi). Separacja funkcjonalna polega na wydzieleniu w ramach tego samego przedsiębiorstwa co najmniej dwóch jednostek organizacyjnych, z których każda zajmuje się świadczeniem innych usług. PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz.

  Dodano: 01.08.2011. 16:17  


  Najnowsze