• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijne wsparcie zachętą dla studentów do kontynuowania kariery naukowej

  18.07.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europa będzie potrzebować w najbliższej przyszłości co najmniej 1 mln nowych stanowisk naukowych, aby sprostać swoim ambicjom bycia jednym z najbardziej innowacyjnych regionów planety. Dlatego też młode kobiety i młodzi mężczyźni, który chcą stać się naukowcami, są bardzo potrzebni. Komisja Europejska wspiera i propaguje zrozumienie świata nauki wśród młodych Europejczyków, pomagając im następnie w realizacji powiązanej z nim kariery. W osiąganiu tego celu pomaga zarówno schemat ERA-NET, jak i inicjatywa z artykułu 185.

  Młodzi naukowcy w Europie, w tym między innymi Finowie, Irlandczycy, Izraelczycy i Węgrzy, korzystają w szerokim zakresie ze schematu ERA-NET i inicjatywy z artykułu 185, co podkreśla ponadnarodowy i ponadgraniczny charakter europejskich badań naukowych. Przykładem jest ERA-NET PATHOGENOMICS i węgierski naukowiec, który wraz ze swoim zespołem został niedawno wybrany w ramach ostatniego wspólnego zaproszenia ponadnarodowego projektu PATHOGENOMICS. Attila Gacser jest naukowcem z bogatym doświadczeniem praktycznym, jeżeli chodzi o udział w projektach badawczych finansowanych ze środków unijnych, w tym w ramach ERA-NET i programu Działania Marie Curie.

  Dr Gacser z Wydziału Mikrobiologii Uniwersytetu w Szeged na Węgrzech otrzymał stypendium Marie Curie po złożeniu swojej pracy doktorskiej w Szeged. Po uzyskaniu stopnia doktora podjął pracę w laboratorium profesora Wilhelma Schäfera, który specjalizuje się w fitopatologii molekularnej i genetyce na Uniwersytecie w Hamburgu, Niemcy. Po zakończeniu pracy w laboratorium, wykorzystywał swoją znajomość problematyki molekularnej i technologii podczas studium podoktoranckiego w laboratorium dr Joshuy D. Nosanchuka w Akademii Medycznej im. Alberta Einsteina (AECOM) w Nowym Jorku, USA.

  "Dr Nosanchuk jest jednym z czołowym młodych naukowców w obszarze patogenezy grzybów" - powiedział CORDIS News dr Gacser. "Tak więc stypendium Marie Curie zapewniło mi doskonałe możliwości wykorzystania i rozwijania swojej wiedzy z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej oraz poświęcenia się ekscytującym, nowym obszarom nauki. Znaczący i wysoce pozytywny wkład w mój osobisty rozwój jako niezależnego naukowca miała kariera naukowa realizowana w Europie i USA, głównie dzięki wsparciu z programu na rzecz mobilności Siódmego Programu Ramowego (7PR)."

  Dr Gacser wskazuje na różne przeszkody, na jakie natrafił i wyjaśnia, jak skutecznie sobie z nimi poradził: "Przezwyciężyłem problemy związane z nowymi środowiskami pracy i radzeniem sobie z różnymi współpracownikami. Miałem kontakt z różnymi typami systemów szkolnictwa wyższego, kulturami uniwersyteckimi i dostępnością zasobów naukowych. Dzięki pracy w różnych laboratoriach systematycznie brałem udział w międzynarodowych konferencjach i często nawiązywałem kontakty z grupami badawczymi z wielu krajów."

  Dzięki podjęciu i realizacji badań naukowych oraz uczestnictwu w rozmaitych spotkaniach, dr Gacser z powodzeniem nawiązał ważne przyjaźnie i relacje naukowe. "Obok opieki promotorskiej i dostępnych współpracowników na Uniwersytecie w Szeged, zwłaszcza na Wydziale Mikrobiologii, [te] możliwości mobilności pozwoliły mi na podjęcie wielu badań realizowanych w ramach współpracy naszej grupy badawczej z cenionymi, węgierskimi i europejskimi grupami badawczymi dla obopólnych korzyści" - zauważa. "Jednym z najnowszych osiągnięć jest uzyskanie przeze mnie funkcji koordynatora aplikacji CandiCol w konsorcjum ERA-NET PATHOGENOMICS, która okazała się sukcesem, a wdrażanie projektu konsorcyjnego rozpoczęło się w 2011 r."

  Dr Gacser podkreśla, że takie rodzaje współpracy mogą poszerzyć repertuar badawczy jego grupy i przyczynić się do wiążącego się z tym postępu nie tylko projektów badawczych jako takich, ale również eksperckiej wiedzy badawczej członków grupy. "Ułatwiają również rozwój działalności badawczej w laboratoriach partnerskich, jak również na naszym wydziale na Uniwersytecie w Szeged" - zauważa.

  Projekt PRIOMEDCHILD również pracuje nad innymi, kluczowymi obszarami badawczymi, zajmując się wieloma zagadnieniami, od nowotworów, przez neurobiologię, neonatologię, rzadkie schorzenia, po opracowywanie leków. Na przykład w ramach projektu PRIOMEDCHILD realizowana jest inicjatywa ESNEE (Europejskie badania narażenia noworodków na kontakt z zaróbkami), badająca potencjalnie toksyczne substancje. Partnerami są naukowcy z Estonii, Francji i Wlk. Brytanii.

  Dr Mark Turner z Uniwersytetu w Liverpoolu, koordynator inicjatywy ESNEE, mówi: "Atutem tego europejskiego podejścia jest możliwość optymalnego wykorzystania zmienności między różnymi krajami. Tę sposobność zapewnił nam projekt PRIOMEDCHILD. Kiedy dowiemy się więcej na temat narażenia, będziemy mogli rozpocząć poszukiwanie skutków i sformułować opinie oparte na danych. I znowu rozmaite sieci w całej Europie ułatwiają wymianę zdobytej przez nas wiedzy eksperckiej z naszymi kolegami, doskonaląc dzięki temu opiekę zdrowotną nad noworodkami w wielu krajach."

  Schemat ERA-NET pełni zasadniczą rolę w budowaniu współpracy i koordynowaniu działalności badawczej prowadzonej na szczeblu regionalnym i krajowym w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych oraz we wspólnym otwieraniu krajowych i regionalnych programów badawczych. Znaczące wsparcie, jakie zapewnia Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), przekłada się na większą spójność i lepszą koordynację programów badawczych w regionie. Inicjatywa z artykułu 185 wspiera udział UE we wspólnym wdrażaniu krajowych programów badań naukowych i rozwoju.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polskie Towarzystwo Gleboznawcze (PTG) – organizacja propagująca osiągnięcia naukowe z zakresu badań środowiska glebowego oraz stymulująca rozwój gleboznawstwa, chemii rolnej i mikrobiologii rolniczej. Jej celem są również starania przyczyniające się do ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami. Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu. COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Polityka współpracy gospodarczej, zwana również polityką współpracy z zagranicą polega na kształtowaniu, za pomocą środków pośrednich i bezpośrednich, stosunków ekonomicznych z zagranicą. W ramach tej polityki dokonywana jest wymiana towarowa, wymiana usług oraz obroty kapitałowe. Polityka współpracy z zagranicą może być realizowana pod różnymi postaciami: polityki autonomicznej (bazującej na samodzielności, kraj sam określa cele i narzędzia jej osiągania ) polityki konwencyjnej ( opierającej się na porozumieniach z innymi krajami ) polityki wolnego handlu oraz polityki protekcyjnej.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych. Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń.

  Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM). Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Alvar Hanso: Alvar Hanso był w rzeczywistości milionerem, który wzbogacił się podczas II wojny światowej. Wielu uważa, że DHARMA (w której udział brał Hanso) nie istnieje lecz istnieją niezbite dowody na to, że inicjatywa DHARMA jest tajemniczą organizacją działającą na pacyfiku. 1970r.: młody przyjaciel Alvara Hanso, który niedawno ukończył studia poprosił go o sfinansowanie projektu o nazwie "inicjatywa DHARMA". Niewiadomo dokładnie czym zajmuje się ta organizacja. Wiadomo tylko tyle, że organizacja kupuje dziwne produkty takie jak: -karabiny M2 -tabletki uspokajające -paliwo do łodzi podwodnej W gazetach DHARMA zamieszczała ogłoszenia o ofercie pracy.Każda osoba , która podjęła decyzję pracy w organizacji już nigdy nie była widziana.

  Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  Akcja na rzecz Współpracy w zakresie Gospodarki (ang. Action for Co-operation in the Field of Economics, ACE) – akcja działająca od 1990 roku jako część programu PHARE w celu wspierania wymiany doświadczeń i zdobytej wiedzy pomiędzy naukowcami Unii Europejskiej i Europy Środkowowschodniej w dziedzinie ekonomii. ACE ma promować współpracę w zakresie projektów badawczych dotyczących gospodarki, np. modyfikacja i rozwój spółek, rynków, wspieranie zarządzania, reformę sektora finansowego itd. .LRN (czytaj dot LRN) – platforma edukacyjna oparta na licencji GNU GPL, wspierająca zarządzanie kursami, komunikację online oraz pracę grupową w środowisku internetowym w zakresie e-learningu oraz badań naukowych. Została ona stworzona przez MIT Sloan School of Management, a jest używana i rozwijana we współpracy z kilkudziesięcioma uniwersytetami, instytucjami badawczymi i organizacjami z całego świata. Organizacja kierująca platformą (.LRN Consortium) ma charakter non-profit, a jej zarząd składa się z przedstawicieli oficjalnych członków platformy. Platforma w założeniu ma tworzyć, dostarczać i rozwijać narzędzia i metody doskonalące e-lerning na terenie całego świata.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Rok założenia 1962) – Instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zajmuje się problematyką pracy i polityką społeczną w sposób interdyscyplinarny. Wyniki prac badawczych są upowszechniane w formie pozycji książkowych, artykułów, wywiadów, konferencji naukowych, seminariów oraz głosów w dyskusjach i debatach społecznych. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Obecnie Instytut realizuje i współrealizuje projekty finansowane z funduszy strukturalnych: EFS, ZPORR i IW EQUAL. IPiSS prowadzi także działalność szkoleniową, obejmującą różne formy: program doktorancki z ekonomii (IPiSS ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych), szkolenia i kursy o różnej tematyce – z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, migracji zarobkowej, zarządzania zasobami pracy.

  Krzysztof Gerc – doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog. Główne obszary jego zainteresowań naukowych to: psychologia rehabilitacji, problematyka psychologiczna osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, tanatopsychologia, psychologia zarządzania oraz metodologia nauk społecznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w recenzowanych periodykach naukowych polskich i zagranicznych. W 2006 otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W ramach pracy badawczej okresowo współpracuje z PAN oraz międzynarodowymi instytutami naukowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W trakcie studiów doktoranckich, realizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracował równolegle jako konsultant w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci w Radziszowie k. Krakowa.

  Dodano: 18.07.2011. 16:37  


  Najnowsze