• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unijni liderzy nawołują do intensyfikacji innowacji i badań naukowych

  08.02.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 4 lutego, na zakończenie szczytu Rady Unii Europejskiej, unijni liderzy złożyli obietnicę działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie projektów badawczych zakrojonych na wielką skalę, uproszczenia formalności związanych z dofinansowywaniem i poszukiwania nowych źródeł kapitału inwestycyjnego dla nowo powstających przedsiębiorstw innowacyjnych.

  Strategiczne i zintegrowane podejście do podniesienia poziomu innowacyjności i zysku z kapitału intelektualnego Europy zapewni Europejczykom, naukowcom i przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim (MŚP) bodziec jakiego potrzebują. Rada UE planuje zwiększyć mobilność i poszerzyć perspektywy rozwoju kariery naukowej oraz stworzyć w pełni Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA) w ciągu kolejnych dwóch lat, co jest jednym z najważniejszych celów UE. Rada odnotowała również, że do roku 2015 powstanie Wspólny Rynek Cyfrowy a większa część krajowych budżetów zamówień publicznych będzie przeznaczana na zakup innowacyjnych produktów i usług.

  Unijna Komisarz ds. Badań Naukowych i Innowacji, Máire Geoghegan-Quinn podkreśla "pilną potrzebę innowacji", przed którą stają Europejczycy. Najnowsza unijna tablica innowacyjności wskazuje na sposób, w jaki UE musi zacząć łatać luki innowacyjne, jeżeli chce doścignąć światową konkurencję i utrzymać już posiadaną przewagę nad konkurentami, takimi jak Indie czy Rosja.

  "Ogromnie się cieszę z dzisiejszych wniosków Rady Europejskiej na temat innowacji" - powiedziała Komisarz Geoghegan-Quinn po zakończeniu szczytu. "Głowy państw i rządów poczyniły dzisiaj w oparciu o propozycje Komisji ogromny krok w kierunku Unii Innowacji, której wszyscy w Europie potrzebujmy."

  Komisarz podkreśliła, że unijni liderzy uznają obecnie Unię Innowacji za strategię gospodarczą, która pomoże zredukować deficyty i zadłużenie w regionie. "Jestem szczególnie zadowolona z tego, że unijni liderzy zapalili zielone światło dla uruchomienia pierwszego Europejskiego Partnerstwa Innowacji" - powiedziała. "Zajmie się ono tematem aktywnego i zdrowego starzenia się, a jego celem będzie zapewnienie przeciętnemu Europejczykowi dodatkowych dwóch lat w dobrym zdrowiu. Obok ogromnych korzyści dla osób starszych i ich rodzin, przyczyni się do zredukowania obciążeń finansów publicznych."

  Wnioski ze szczytu odpowiadają "Rocznej wizji wzrostu gospodarczego" Komisji Europejskiej, w tym potrzebie inteligentnej konsolidacji fiskalnej i działań na rzecz wzrostu.

  Nakłady publiczne na badania naukowe i rozwój (B+R) powinny zostać utrzymane i w miarę możliwości zwiększane, a wykorzystanie innych form dofinansowania powinno być efektywniejsze - podkreśla Komisarz. Tego typu działania pomogą UE osiągnąć do 2020 r. uzgodnione, docelowe nakłady na wszystkie publiczne i prywatne B+R na poziomie 3% PKB (produktu krajowego brutto).

  "Unijni liderzy zdecydowanie poparli również szereg propozycji dotyczących Unii Innowacji, aby poprawić ramowe warunki dla przedsiębiorstw innowacyjnych" - zauważa Komisarz Geoghegan-Quinn. "Przyjęli unijny schemat kapitału podwyższonego ryzyka bazujący na Europejskim Funduszu Inwestycyjnym. Poparli nasze wezwanie do umocnienia mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka. Uzgodnili potrzebę podjęcia działań na rzecz promowania zamówień na innowacyjne towary i usługi oraz przyspieszenia i modernizacji procesu ustalania standardów w Europie."

  Komisarz podkreśliła, że czas ma zasadnicze znaczenie. "Nasza najnowsza unijna tablica innowacyjności uwydatniła potrzebę zmiany w osiąganiu wyników badań naukowych i innowacji w Europie, jeżeli mamy znaleźć zrównoważone wyjście z kryzysu, doścignąć USA i utrzymać pozycję w czołówce przed krajami wschodzącymi." Unijni liderzy włączyli zielone światło - powiedziała. "To daje nam rozpęd, jakiego potrzebujemy, aby zacząć osiągać odpowiednie wyniki."

  Wypowiadając się na temat wniosków ze szczytu, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso stwierdził: "Nowe technologie mają tutaj swoją rolę do odegrania. W dzisiejszym świecie, jeżeli chcemy, aby nasza gospodarka pozostała na szczycie, musimy zapewnić odpowiednie warunki do nieprzerwanej pracy nad naszymi własnymi, europejskimi pomysłami i wynalazkami. To właśnie pozwoli europejskim przedsiębiorcom skutecznie konkurować i rozwijać się na skalę światową. Zatem cieszę się ogromnie, że umieściliśmy innowację w centrum naszej polityki gospodarczej."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI)

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Polityka innowacji"Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania.

  Dodano: 08.02.2011. 17:37  


  Najnowsze