• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wraz z nową dekadą nastaje nowe WCB

  06.07.2010. 21:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Do roku 2020 Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej rozszerzy swoje spektrum zainteresowań na politykę poprzez zapewnienie większego wyboru opcji kluczowym klientom. Jako że UE dysponuje własnym zapleczem naukowym w postaci siedmiu instytutów zlokalizowanych w pięciu krajach, strategia na nadchodzącą dekadę ma jeszcze bardziej zacieśnić relacje strategiczne i naukowe zarówno w ramach Komisji Europejskiej, jak i wśród innych klientów. Nowy plan został niedawno zaprezentowany przez Dyrektora Generalnego WCB, Rolanda Schenkela przy okazji odbywającego się we Włoszech Otwartego Forum Nauki Europejskiej (ESOF).

  Strategię opracowano po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami w 2009 r., w tym z 12 grupami roboczymi złożonymi z 150 naukowców i pracowników administracyjnych z całego WCB. Priorytety stanowią również odpowiedź na zalecenia, jakie WCB otrzymało od niezależnego panelu oceniającego, który pracował pod kierunkiem brytyjskiego Głównego Doradcy Naukowego, sir Davida Kinga.

  Nowa wizja WCB polegać będzie na zdobyciu pozycji zaufanego dostawcy opartych na nauce opcji politycznych na potrzeby ustawodawców w całej UE oraz na podejmowaniu kluczowych problemów społecznych. Takie podejście jest zbieżne ze zbliżającym się Ósmym Programem Ramowym (8PR) UE i strategią Europa 2020.

  W ramach strategii 2010-2020 WCB skoncentruje swoje wysiłki na siedmiu "wielkich wyzwaniach" nakreślonych przez UE: (1) dążenie do otwartej i konkurencyjnej gospodarki; (2) budowanie społeczeństwa niskoemisyjnego; (3) zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi; (4) bezpieczeństwo żywności i produktów konsumpcyjnych; (5) bezpieczeństwo nuklearne; (6) zarządzanie bezpieczeństwem i sytuacjami kryzysowymi; oraz (7) materiały referencyjne i pomiary.

  Przedstawiając nową strategię Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: "W zglobalizowanej gospodarce, która staje w obliczu złożonych problemów społecznych i szybkiego postępu technologicznego, Komisja Europejska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje usług światowej klasy organizacji zdolnej do przystosowania się i zapewnienia zintegrowanych rozwiązań."

  Obok jak zwykle wysokiego standardu wsparcia naukowo-technicznego celem WCB jest wniesienie potencjału perspektywicznego, który pomoże wyprzedzać problemy społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, techniczne czy naukowe, jakie mogą okazać się istotne dla unijnej polityki w przyszłości.

  Komisarz Geoghegan-Quinn wyjaśniła, że w ramach nowej strategii WCB będzie radarem Komisji Europejskiej do identyfikowania przyszłych zagrożeń i możliwości. Dodała, że WCB jest atutem Europy, który zasługuje na szersze uznanie.

  "Komisja potrzebuje WCB do prowadzenia nowoczesnych, wewnętrznych badań naukowych, by opierać na nich politykę. Ta strategia zwiększy jej zdolność do analizy polityki i skupienia swojej wiedzy specjalistycznej na wspomaganiu dążeń do osiągnięcia celu strategii Europa 2020, tj. zrównoważonego i globalnego dobrobytu" - powiedziała Komisarz.

  WCB zostało powołane na podstawie Traktatu Euratom w 1957 r. Obecnie jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, która dysponuje rocznym budżetem o wartości około 350 mln EUR. Ma za zadanie ściśle współpracować w ramach unijnych procesów ustawodawczych i służyć wspólnemu interesowi państw członkowskich UE. Pracownicy WCB w liczbie 2.750 osób pracują w instytutach badawczych zlokalizowanych w 5 krajach Unii.

  W latach 2013 i 2016 zostanie przeprowadzony przegląd przyjętej strategii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Máire Geoghegan-Quinn (ur. 5 września 1950 w Galway) – irlandzka polityk, od lutego 2010 komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej José Barroso. Strategia dominująca to strategia która jest zawsze nie gorsza od jakiejś innej strategii, niezależnie od wyboru strategii przez przeciwnika i zdarzeń losowych. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dokument określa cele, priorytety i zasady dotyczące korzystania z działań wraz z przewidywanym budżetem przeznaczonym na ich realizację. Na tej podstawie wspierane są finansowo określone działania dotyczące wspierania rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich. PROW jest dokumentem przygotowanym zgodnie ze strategicznym podejściem zaproponowanym przez Komisję Europejską. Zgodnie z nim na poziomie unijnym opracowywany został dokument strategiczny identyfikujący silne i słabe strony obszarów wiejskich, wspólne dla krajów członkowskich osie priorytetowe oraz wskaźniki dla mierzenia postępu w osiąganiu unijnych priorytetów. W oparciu o strategię UE przygotowywana została strategia krajowa, która realizowana jest poprzez PROW. Dokumenty podobne do PROW przygotowywane są w każdym z krajów członkowskich UE. Program może odnosić się do terytorium całego kraju (tak jak to ma miejsce w Polsce) lub też przyjmowanych jest wiele różnych programów dla poszczególnych regionów (np. Wielkiej Brytanii). PROW posiada cztery tzw. osie priorytetowe:

  Dyrekcja Generalna Polityki Regionalnej - sztab administracyjny komisarza Unii Europejskiej odpowiedzialnego za politykę regionalną Unii Europejskiej. Do zadań komisarza należy zarządzanie funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności, przygotowywanie aktów prawnych i ich przedstawianie Komisji Europejskiej oraz nadzór nad realizacją polityki regionalnej Unii Europejskiej. Dyrekcję Generalną Polityki Regionalnej tworzy pięć jednostek odpowiadających za następujące dziedziny: Wspólne strategie od 1 maja 1999 r. do 30 listopada 2009 r. stanowiły jeden instrumentów, za pomocą których Unia Europejska prowadziła wspólną politykę zagraniczna i bezpieczeństwa. Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. nie wymienia wspólnych strategii pośród instrumentów prowadzenia WPZiB, jednak daje Radzie Europejskiej możliwość określania strategicznych kierunków prowadzenia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Ponadto jeżeli wymaga tego sytuacja międzynarodowa, przewodniczący Rady Europejskiej może zwołać nadzwyczajne jej posiedzenie w celu określenia strategicznych kierunków polityki Unii w obliczu takiej sytuacji.

  Wspólne Centrum Badawcze – (WCB, ang. JRC,Joint Research Centre) jest Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej, w skład którego wchodzi siedem instytutów naukowych zlokalizowanych w pięciu państwach członkowskich Unii Europejskiej (Belgii, Niemczech, Włoszech, Holandii i Hiszpanii) gdzie zatrudnionych jest 2,7 tys. pracowników. eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014.

  Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia była jedną ze stałych komisji senackich V kadencji. Po wyborach parlamentarnych w 2005 roku została rozdzielona pomiędzy Komisję Zdrowia a Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem działania tej komisji były: polityka socjalna państwa, system ubezpieczeń społecznych, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia, prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo - kulturowe rodziny. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej.

  Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB, ang. Common Foreign and Security Policy, CFSP) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie.

  Fraternité2020 to europejska inicjatywa obywatelska, która została założona w 2010 roku przez Europejską Sieć Obywateli. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie programów wymian międzynarodowych (EVS – Wolontariat Europejski, Erasmus, itp.) na obszarze Unii Europejskiej. Wspieranie tych programów, miało by polegać między innymi na przeznaczaniu dla nich większych środków z budżetu UE. Za cel Fratemité2020 stawia sobie także, aby 20% Europejczyków spędziło co najmniej 20 tygodni w innym kraju europejskim do końca 2020 roku.

  Credit spread: Credit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o niższej premii i wystawieniu opcji o wyższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji kupna. Debit spread: Debit spread to strategia opcyjna polegająca na nabyciu opcji o wyższej premii i wystawieniu opcji o niższej premii. Do strategii można zaliczyć skonstruowaną na podstawie opcji kupna strategię byka oraz strategię niedźwiedzia skonstruowaną na podstawie opcji sprzedaży.

  Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (skrót: EKBiO, ang. European Security and Defence College, ESDC) - kolegium utworzone w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa na mocy wspólnego działania Rady. EKBiO jest obecnie zorganizowane jako sieć instytucji w Unii Europejskiej. Jego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (dawniej: europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony) wśród personelu cywilnego i wojskowego. W chwili obecnej Kolegium przygotowuje program i moduły szkoleniowe dla przyszłego personelu kierowniczego. Europejski Komisarz ds. Stosunków Zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – członek Komisji Europejskiej. Ostatnim komisarzem była Austriaczka Benita Ferrero-Waldner. Po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego większość zadań komisarza ds. stosunków zewnętrznych przejął nowo powołany urząd Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

  Dodano: 06.07.2010. 21:12  


  Najnowsze